Polska pomoc

Konkurs "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018"

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ogłasza otwarty konkurs ofert:

 

„Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”

 

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert modułowych (humanitarnych) na realizację zadań publicznych obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie i Iraku (Iracki Kurdystan) w roku 2018 i 2019.

 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych)

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie:

I moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

II moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

 

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 

6. Termin i miejsce składania ofert:

1)      Aby wziąć udział w konkursie należy: 

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie, dokonały REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 22 marca 2018 r.

 

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju: 

  • II moduł projektów wyłonionych w ramach„ Konkursu Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 15 595 702, 60 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy),

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju: 

  • „Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”,
  • „Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”,
  • II moduł projektów wyłonionych w ramach Konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

 na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 27 857 383,40 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).

  

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

 

w górę

Tagi