Polska pomoc

Konkurs "Edukacja rozwojowa 2007"

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

„EDUKACJA ROZWOJOWA - 2007"

Zadanie „Edukacja rozwojowa" polega na współpracy z MSZ w administrowaniu środkami finansowymi na projekty w dziedzinie edukacji rozwojowej, w tym przeprowadzeniu procedury regrantingu na projekty z zakresu edukacji rozwojowej realizowane w roku 2007 przez organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 500.000 PLN.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2007 r.

4. Termin składania ofert konkursowych: 14 maja 2007 r. (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 14 czerwca 2007 r.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku 2006 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało w trybie regrantingu projekty z zakresu edukacji rozwojowej i przeznaczyło na nie kwotę w wysokości 500.000 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl)
ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU.

Jeśli organizacja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE.

Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.

b. Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać go za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.

c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Konkurs - Edukacja Rozwojowa 2007" przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 14 maja 2007r. do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, wytyczne dla organizacji aplikujących, ogólne warunki dotacji oraz formularz wniosku projektowego on-line i formularz budżetu zamieszczono na stronach serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl/. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

w górę

Tagi