Polska pomoc

Konkurs "Edukacja globalna 2017" - zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.)

 ogłasza otwarty konkurs ofert:

Edukacja globalna 2017 mający na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

 

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017".

 

1.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu wynosi:

350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

2.           Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

3.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku projektów modułowych zadania należy zrealizować nie później niż do dnia:

  • 31 grudnia 2018 r.  -  w ramach II modułu projektu
  • 31 grudnia 2019 r. – w ramach III modułu projektu

         Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

 

4.           Termin i sposób składania ofert:

 

1)      Aby wziąć udział w konkursie należy:

  •  Zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

 

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Edukacja globalna 2017“

(podać numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl)

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

 

5.    Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 

6.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

      Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

7.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 

W roku bieżącym w ramach realizacji drugich modułów projektów wyłonionych  w konkursie  „Edukacja globalna 2016” Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 199 229,00 PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

W roku poprzednim w ramach edukacji globalnej („Edukacja globalna 2016”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 835 035 PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych).

 

 8.      Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

 

w górę

Tagi