Polska pomoc

Kolejny etap prac nad programem wieloletnim

18 lipca 2011 r. w gmachu MSZ, z inicjatywy p. Krzysztofa Stanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Wieloletniego programu współpracy rozwojowej przygotowywanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z szerokim gronem partnerów.

Wieloletni program współpracy rozwojowej jest znaczącym krokiem w rozwoju działań polskiej oficjalnej współpracy rozwojowej i będzie stanowił ramy, do których raz do roku opracowywany będzie plan roczny. Założenia programu będą również stanowiły podstawę do ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej.

Na aktualnym etapie prac Wieloletni program podzielony został na dwa priorytety geograficzne, tj. Partnerstwo Wschodnie oraz Zrównoważony Rozwój, a także priorytety horyzontalne, które mieszczą się w obszarach Demokratyzacja i Prawa Człowieka, Edukacja Globalna i Wolontariat oraz Pomoc Humanitarna. Dla horyzontalnych obszarów wsparcia charakterystyczny jest brak ograniczeń geograficznych. Daje to możliwość angażowania w wielu regionach świata, w zależności od zapotrzebowania oraz polskich możliwości. Dodatkowo działania będą prowadzone w ramach Współpracy Wielostronnej. Zaproponowany podział nie jest ostateczny, nadal trwają dyskusje nad jego finalnym kształtem.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na wolę kontynuacji polskiego zaangażowania w projekty realizowane w krajach Partnerstwa Wschodniego. Poruszono również m.in. kwestię obecności w regionie Afryki Wschodniej, gdzie znajduje się szeroka sieć polskich misji i kilka aktywnych polskich organizacji pozarządowych.

W trakcie spotkania Min. K. Stanowski zwrócił uwagę na zmianę formuły współpracy MSZ z administracją. Podstawą wspólnych działań już od następnego roku będą wieloletnie porozumienia, które zastąpią praktykowaną dotąd procedurę konkursową. Intencją jest jakościowa zmiana sposobu prowadzenia współpracy, co powinno prowadzić do realizacji większych i bardziej efektywnych projektów, rozważanych w perspektywie dłuższej niż rok.

 

w górę

Tagi