Polska pomoc

 

KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning

Umowa stowarzyszeniowa z UE nie przyniosła znaczącego wzrostu eksportu. Jednocześnie ukraińskie firmy stanęły przed wyzwaniem sprostania importowi w sytuacji niekonkurencyjnych kosztów produkcji.

Ponieważ koszty pracy na Ukrainie są niskie, znaczenie ma inny czynnik - koszty dostaw i koszty budowy oferty sprzedaży. Ukraińskie MŚP stosują nieefektywny model zakupów oparty na małych partiach towarów oraz mnożeniu pośredników. Rezultatem jest niski potencjał zakupowy i wysokie koszty zaopatrzenia. Ponadto model agresywnej, doraźnej konkurencji, na dłuższą metę przegrywa z europejskim podejściem opartym na długookresowych celach i współpracy.

Edycja projektu na lata 2016 – 2017 jest rozwinięciem projektu Kupuimo Razom z 2015 r. Problematyka grup zakupowych była praktycznie nieznana na Ukrainie do czasu przeprowadzenia w 2015 roku, we Lwowie, projektu pilotażowego dla ukraińskich przedsiębiorców.

Projekt koncentruje się na zaproponowaniu nowoczesnych rozwiązań dla zarysowanych powyżej problemów – rozpowszechnieniu i udoskonaleniu modelowych rozwiązań wypracowanych w ramach edycji roku 2015. W tym celu opracowane zostały i wdrożone nowatorskie instrumenty efektywnego upowszechnienia idei grup zakupowych oraz metod jej wdrożenia, przede wszystkim w oparciu o wykształcone kadry ukraińskich doradców i ambasadorów grup zakupowych. W celu przyśpieszenia zmiany stosowanego modelu biznesowego i podniesienia konkurencyjności ukraińskich firm, podstawowe działania skierowane zostały do przedsiębiorców za pośrednictwem organizacji biznesowych (NGO) oraz poprzez stworzenie przeszkolonej grupy ukraińskich doradców grup zakupowych.

Doświadczenie projektu z 2015 roku pokazało, że konieczne jest mocne osadzenie metodologii grup zakupowych w praktyce. Ważne są spotkania, kontakt beneficjantów z polskimi przedsiębiorcami i ekspertami. Wyzwaniem jest jednak zebranie w jednym miejscu i jednym czasie przedsiębiorców z różnych krajów/branż, a następnie stworzenie warunków pozwalających na utrzymanie między nimi odpowiedniego poziomu współpracy. Innym wyzwaniem jest dostęp do ekspertów (zagranicznych) po zakończeniu standardowych seminariów/warsztatów oraz zapoznanie się z wiedzą i materiałami przez tych chętnych, którzy nie mogli w spotkaniach uczestniczyć lub którzy chcą przyswajać wiedzę w swoim własnym tempie. Rozwiązaniem jest e-learning, który redukuje te ograniczenia czasu i przestrzeni oraz zapewnia permanentny dostęp do wiedzy z danego zakresu. Trzeba jednak pamiętać, że sam e-learning nie przyniesie oczekiwanego efektu przy całkowitym braku wsparcia ekspertów – stąd powołanie grupy doradców ukraińskich i stworzenie im możliwości rozwoju własnego biznesu w oparciu o zgromadzoną wiedzę o zagadnieniu grup zakupowych.

KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning

Projekt Kupuimo Razom 2.0 2016-2017 (dalej również: KR 2.0) jest rozszerzoną i dwumodułową kontynuacją projektu Kupuimo Razom 2015, zrealizowanego w 2015 roku we Lwowie i ościennych regionach administracyjnych Ukrainy zachodniej. KR 2.0 zaadresowany został do beneficjentów z całego obszaru Ukrainy, a centralnym miejscem jego realizacji na Ukrainie był Kijów. Wśród najbardziej znaczących beneficjentów lub współpracowników Projekt pozyskał m. in:. USPP (Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ), UCCI (Торгово-промислова палата України), KMBS (Києво-Могилянська Бізнес-Школа) czy UESMPE (СПМСППУ- СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛЫХ, СРЕДНИХ И ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ), UNDP na Ukrainie

Głównym założeniem projektu był rozwój przedsiębiorczości na Ukrainie poprzez podniesienie efektywności i trwałości sektora prywatnego przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi w obszarach:

 • finansowania i redukcji kosztów zaopatrzenia,
 • budowy kapitału społecznego w oparciu o organizacje przedsiębiorców oraz powstałe grupy doradców,
 • implementacji e-learningu dla osiągnięcia efektu maksymalnego zasięgu przekazywanych treści i oddziaływania.

Cele te powinny być osiągnięte przez dostarczenie profesjonalnej wiedzy i praktycznych instrumentów, pozwalających na optymalizację kosztów zakupów poprzez łączenie podmiotów w grupy zakupowe. Te z kolei powinny stać się spoiwem zmieniającym mentalność, możliwości i horyzonty działania ukraińskich firm prywatnych sektora MŚP. Współpraca przedsiębiorców w ramach grup zakupowych pozwala, oprócz aspektu ekonomicznego, na pokonanie deficytów zaufania i na budowę kapitału społecznego. Szczególny nacisk musi być na współpracę z organizacjami przedsiębiorców i konsumentów (NGO) w celu wzbogacenia ich działalności o kompetencje związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup zakupowych.

Podczas projektu przeprowadzono następujące działania:

 • zaprojektowanie portalu e-learningu Kupujmo Razom na domenie www.kupuimorazom.org.ua, i wypełnienie go kursami nt. optymalizacji zakupów, grup zakupowych, metodologii doradztwa grup zakupowych, itp.,
 • wykorzystanie bazy wiedzy z poprzedniej edycji Kupujmo Razom 1.0 w portalu projektu,
 • projekt pilotażowy dla NGO w 2016 i pełne wdrożenie w 2017,
 • wypracowanie rozwiązań modelowych dla NGO podczas warsztatów i przeszkolenie Ambasadorów grup zakupowych w NGO, z wykorzystaniem e-learningu,
 • doradztwo grupom zakupowym w oparciu o rozwiązania zawarte w podręczniku z edycji Kupujmo Razom 1.0 wraz z kolejnymi wydaniami w latach 2016 – 2017,
 • wydawanie magazynu Kupujmo Razom i doroczna konferencję otwierającą/podsumowującą poszczególne etapy projektu,
 • utworzenie dwóch Centrów Kompetencji Grup Zakupowych, w Kijowie i we Lwowie, stanowiących zaplecze dla tworzonych grup ukraińskich doradców grup zakupowych.

Inicjatorem i realizatorem projektu jest stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest "Практика управління"/"PRAKTYKA UPRAVLINNiJA" Sp. z o.o., która jest firmą zarządzającą grupą medialną "Промінфо".

KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning

Projekt realizowany był w okresie 2016 – 2017 roku (dwa moduły). Obejmował pięć celów głównych, które zostały realizowane z pewnymi modyfikacjami, będącymi odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i uczestników projektu:

 1. Współpraca z przedsiębiorcami
 2. Rozpowszechnianie wiedzy o grupach zakupowych (publikacje, Internet)
 3. Konferencje, warsztaty, webinaria
 4. E-learning
 5. Tworzenie grup zakupowych

1. Rozpoczęcie i rozwinięcie współpracy z organizacjami przedsiębiorców oraz samymi przedsiębiorcami stanowiło podstawę dla gromadzenia i transferu wiedzy o grupach zakupowych. Efektem tego działania było m.in.:

 • powstanie grupy ukraińskich doradców grup zakupowych, którzy będą rozwijać swoją wiedzę i działalność w oparciu o zasoby Kijowsko-Mogilnickiej Szkoły Biznesu (KMBS),
 • dwóch Centrów Kompetencji Grup Zakupowych, powstałych w Kijowie i we Lwowie, będących hubem dla działalności dotyczącej powstawania grup zakupowych na Ukrainie,
 • zapoczątkowanie działalności kilku grup zakupowych stworzonych przez ukraińskich przedsiębiorców, uczestników projektu.

Motywacją do udziału w Projekcie było zaangażowanie Antymonopolowego Komitetu Ukrainy (dalej w skrócie: AMKU), który, jako partner projektu, otworzył drogę do efektywnej i otwartej współpracy z przedsiębiorcami. Obecność AMKU w Projekcie (konferencja, podręcznik, moduły edukacyjne na platformie e-learning) pokazała możliwości tkwiące w myśleniu o działalności gospodarczej nastawionej na współpracę i synergię, a nie wyłącznie na konkurencję.

2. Projekt rozwinął znacząco działania mające na celu przedstawienie uczestnikom metodologii i wiedzy o grupach zakupowych i ich wykorzystaniu dla poprawy konkurencyjności. W ramach kontynuacji i poszerzenia działań zrealizowanych w 2015 roku, wydano szereg publikacji merytorycznych:

 • cztery wydania Magazynu Kupuimo Razom, omawiającego różne aspekty tworzenia i wykorzystania metodologii grup zakupowych,
 • dwa nowe wydania Podręcznika Kupuimo Razom – (lata 2016 i 2017),
 • praktyczny podręcznik dla doradców grup zakupowych nt. tworzenia grupy zakupowej B2B jako dochodowego start-up (2017 r.).

Stworzono stronę internetową Projektu (www.kupuimorazom.org.ua), opartą na własnej domenie, oraz uruchomiono stronę Projektu na FB (https://www.facebook.com/KupuimoRazom/), gdzie zamieszczone są informacje o aktualnych wydarzeniach i nowych materiałach edukacyjnych.

Strona Projektu jest jednocześnie wejściem do platformy e-learning, na której zamieszczono 24 moduły edukacyjne nt. grup zakupowych (w trzech wersjach językowych), z których może korzystać każdy zarejestrowany użytkownik Projektu (http://kupuimorazom.org.ua/moodle/login/index.php).

Dodatkowym elementem platformy jest obszar Bazy Wiedzy, gdzie zgromadzony został zasób materiałów, zarówno pisemnych jak i filmowych, omawiających zagadnienia grup zakupowych i firm rodzinnych.

3. W ramach Projektu zorganizowano szereg konferencji, warsztatów oraz webinarów, gdzie w bezpośrednich dyskusjach z uczestnikami, stworzono solidne podstawy dla powstania grup doradców grup zakupowych, Centrów Kompetencji oraz samych grup zakupowych.

4. E-learning oraz powiązane z nim zasoby wiedzy obsługiwane są w oparciu o powszechnie stosowaną platformę zdalnego kształcenia Moodle, która została dostosowana do potrzeb Projektu. Platforma e-learning jest ogólnodostępna, ale adresowana do odbiorcy ukraińskiego (przede wszystkim uczestników Projektu). Zdecydowana większość materiałów szkoleniowych dostępna jest trzech językach - ukraińskim, polskim i rosyjskim. Pozwala to na szerokie udostępnienie materiałów, na całym obszarze wielojęzycznej Ukrainy.

Celem stworzenia platformy było m.in.:

 • dotarcie z wiedzą o narzędziu grup zakupowych do jak najszerszego grona odbiorców,
 • innowacyjna forma przekazywania wiedzy, która zapewni trwałość rezultatów projektu,
 • możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców na całej Ukrainie, bez ograniczeń geograficznych i czasowych,
 • zróżnicowane formy przekazywania wiedzy, odpowiednie do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców będących biznesmenami, menadżerami czy pracownikami przedsiębiorstw lub organizacji przedsiębiorców:
  • piguły informacyjne,
  • lekcje tematyczne,
  • filmy edukacyjne i przekazujące doświadczenie,
  • testy i ćwiczenia,
  • materiały szkoleniowe zgromadzone w bazie wiedzy,
 • stworzenie narzędzia mogącego być wykorzystanym w przyszłości do przekazywania wiedzy i metodologii z różnych dziedzin i zapewniającego trwałość efektów projektu.

Ogółem platforma na koniec 2017 objęła 24 moduły informacyjne (lekcje) oraz szereg dodatkowych elementów (baza wiedzy), będących rozszerzeniem podstawowego zakresu szkolenia.

5. Zainicjowano stworzenie kilku grup zakupowych, utworzonych przez przedsiębiorców uczestniczących w projekcie. Grupy te będą się rozwijać w oparciu m.in. o współpracę z doradcami grup zakupowych – profesjonalistami wyszkolonymi w ramach działań projektu.

Dodatkowym efektem realizacji projektu była prezentacja polskiej innowacyjnej gospodarki na szeregu konferencji i targów, które odbyły się w Kijowie i we Lwowie, co pozwoliło nie tylko zaprezentować sam projekt, jego ideę i rezultaty, ale też stanowiło okazję do spotkania przedsiębiorców ukraińskich i polskich, których przyszłe kontakty będą wykorzystywać metodologię grup zakupowych zaszczepioną na Ukrainie.

Rozpoczęto również promowanie polskich grup zakupowych na Ukrainie, które rozpatrują ten rynek jako szansę na zwiększenie zasięgu swojej działalności. Nawiązano również relacje z Ministerstwem Rozwoju w zakresie promowania polskich przedsiębiorstw na Ukrainie jako rekomendowani dostawcy dla tworzonych w ramach projektu Kupuimo Razom ukraińskich grup zakupowych.