Polska pomoc

 

Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół

W Polsce obserwujemy wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Wg badań SGGW zaprezentowanych w 2014 r., 52% Polaków kupuje żywność ekologiczną, w tym 11% regularnie. Jednocześnie, wg badań CBOS z 2013 r., prawie 73% Polaków kupuje co najmniej połowę artykułów spożywczych w sklepach typu dyskontowego. Niskie ceny żywności sprzedawanej w sieciach spożywczych są najczęściej związane z przekazywaniem kosztów społecznych i środowiskowych na zewnątrz  przez firmy, a ich praktyki handlowe często eliminują z rynków lokalnych małych producentów i wytwórców żywności.

Według FAO, 2. Cel Zrównoważonego Rozwoju, który zakłada osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego w różnych regionach świata, jest kluczem do osiągnięcia pozostałych celów Zrównoważonego Rozwoju. Aby go zrealizować, koniecznie są zmiany w produkcji i konsumpcji żywności poprzez budowanie zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych – bardziej wydajnych, sprawiedliwych i odpornych na zmiany klimatu.

Tematyka żywności jest atrakcyjna dla uczniów (łatwo jest ją odnieść do codziennego życia), a jednocześnie dotyka kluczowych wyzwań współczesności, jakimi są m.in. pogarszająca się jakość żywności, degradacja środowiska i pogłębiające się zmiany klimatu, a także problem głodu i zanikania drobnego rolnictwa na świecie. Oprócz ukazania złożoności tej tematyki, projekt ma promować zrównoważone systemy produkcji, konsumpcji i dystrybucji żywności.

Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół

Projekt jest częścią realizowanego przez Polską Zieloną Sieć od marca 2015 r. międzynarodowego przedsięwzięcia “EAThink2015. Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems”. Jest to 3-letnia kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 10 krajów europejskich, Burkina Faso oraz Senegalu, mająca na celu wzmocnienie potencjału młodzieży i nauczycieli w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli (ok. 160 osób) oraz uczniów (ok. 950 osób) z 10 szkół z terenu województw śląskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Składa się z 3 głównych komponentów: metodycznego i aktywizującemu dla nauczycieli (spotkania grup roboczych, pakiet edukacyjny “Jedz lokalnie, myśl globalnie!” i warsztatów dla rad pedagogicznych w szkołach); edukacyjno-aktywizującego dla uczniów (modułowe warsztaty dla uczniów, warsztaty z dziennikarstwa dla uczniów, szkolne pikniki z lokalnymi kooperatywami i gra miejska w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej). Ponadto, w ramach promocji kampanii edukacyjnej o zasięgu ogólnopolskim odbędzie się wystawa edukacyjna “Miejskie ogrody”.

Nauczyciele zapoznają się z tematyką dotyczącą globalnej produkcji i konsumpcji żywności oraz zostaną wyposażeni w pakiet edukacyjny „Jedz lokalnie, myśl globalnie” - 21 scenariuszy zajęć dla uczniów i uczennic II, III, IV etapu edukacyjnego, powstałych w wyniku projektu realizowanego w 2015 roku projektu “Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę”, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Edukacja globalna 2015”. Poruszają one najważniejsze kwestie związane z tematyką żywności, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu globalnego i lokalnego tj. wpływu produkcji, konsumpcji i dystrybucji żywności na środowisko naturalne, modeli dystrybucji żywności, sposobów odżywania, znaczenia wyborów indywidualnych oraz możliwości zmiany istniejącego modelu produkcji i dystrybucji żywności. Pakiet będzie też promowany na stronach internetowych Polskiej Zielonej Sieci (globalnepoludnie.pl, zielonasiec.pl, dlaklimatu.pl), zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji m.in. Fundacji Otwarty Plan (otwartyplan.org), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (wrotamalopolski.pl), Grupa Zagranica (zagranica.org.pl), Fundacja Edukacja dla Demokracji (fed.edudemo.org.pl), zagranicznych partnerów projektu oraz na ogólnopolskich portalach edukacyjnych, jak: zielonalekcja.pl, ulicaekologiczna.pl, e-globalna.edu.pl, koed.org.pl (Koalicja Otwartej Edukacji), ngo.pl.

W szkołach województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego zaplanowane zostały warsztaty pt. “Świat na talerzu”. Mają na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i uczennic dotyczących zależności globalnych w kontekście problematyki żywnościowej. Łącznie zostanie przeprowadzonych 30 cykli warsztatowych (60 modułów) w 30 różnych szkołach/placówkach.

W ten sposób uczniowie II, III i IV etapu edukacyjnego poszerzą swoją wiedzę na temat zależności globalnych, zwiększą swoje kompetencje do prowadzenia zrównoważonego stylu życia oraz zostaną zachęceni do podejmowania działań w swoich społecznościach, co ma przysłużyć się realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla uczniów i uczennic z 10 szkół biorących udział w projekcie zaplanowano 10 praktycznych i interaktywnych warsztatów dziennikarskich pt. “Jak pisać o większości świata?”. Artykuły przygotowane przez poszczególne grupy zostaną umieszczone na międzynarodowej stronie projektu (międzynarodowy blog prowadzony przez młodzież), stronach szkół oraz Polskiej Zielonej Sieci.

Zorganizowane zostaną także szkolne pikniki z lokalnymi kooperatywami, podczas których uczniowie i uczennice będą mogli/ły poznać praktyczny wymiar idei zrównoważonego rolnictwa, współpracy miasto-wieś, ekonomii społecznej. Planowane są 3 pikniki: w Krakowie (dla uczniów z Krakowa i Olkusza), Katowicach (dla uczniów z Katowic i Piekar Śląskich) oraz Warszawie (dla uczniów z Warszawy i Puszczy Mariańskiej).

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Katowicach zorganizowana zostanie kolejna edycja gry miejskiej Fair Train poświęconej promocji zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Wezmą w niej udział uczniowie i uczennice z katowickich szkół. Zespoły uczniowskie pokonają ok. 13 stacji tematycznych, opracowanych na podstawie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, rozmieszczonych na terenie ścisłego centrum Katowic i wykonają różne zadania związane z poruszanymi na stacjach zagadnieniami. Zagadnienia dotyczyć będą m.in. praw człowieka i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i ekologicznych kosztów produkcji i konsumpcji żywności.

W celu promocji tematyki projektu wśród młodzieży oraz szerszego grona odbiorców, przygotowana zostanie interaktywna wystawa edukacyjna “Miejskie ogrody”. Podobna wystawa jest przygotowywana w 11 krajach organizacji partnerskich przedsięwzięcia. Jej nadrzędną ideą jest ukazanie zrównoważonych rozwiązań dla produkcji i konsumpcji żywności w kontekście globalnych zależności oraz ich wymiaru społeczno-środowiskowego. Wystawa będzie pokazywana w przestrzeniach publicznych (domy kultury, galerie handlowe, szkoły, place) przez cały okres trwania przedsięwzięcia.

Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół

Do najważniejszych rezultatów projektu należą podniesienie u uczestników świadomości na temat globalnych zależności dotyczących żywności, zachęcenie do działań na rzecz zrównoważonego stylu życia, a także podniesienie społecznej świadomości na temat zrównoważonych systemów produkcji i konsumpcji żywności oraz ich wpływu na środowisko i społeczeństwo.

W ramach projektu przeprowadzono 10 warsztatów dla rad pedagogicznych oraz 4 spotkania grup roboczych nauczycieli, zrealizowano 62 moduły warsztatowe dla uczniów oraz 10 warsztatów dziennikarskich. Wydano pakiet edukacyjny pt. „Jedz lokalnie, myśl globalnie”, zawierający opracowane przez ekspertkę materiały merytoryczne:  21 scenariuszy lekcyjnych - po 7 dla każdego z trzech etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), przedstawiających wybrane zagadnienia edukacji globalnej. Każdy scenariusz zawiera też część aktywizującą, mającą zainspirowanie uczniów do aktywności takiej jak np. organizowanie eko-pikników lub gier miejskich, czy zakładanie ogródków na terenie szkoły.

Została przygotowana wystawa interaktywna „Miejskie ogrody”, którą , podczas trzech prezentacji w 2016 roku zobaczyło około 12 000 widzów. W Warszawie, Katowicach i Krakowie organizowano szkolne pikniki, na które poza lokalnymi kooperatywami zaproszeni zostali też eksperci, rolnicy, osoby aktywnie zaangażowane w promocję zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach projektu prowadzono także intensywną działalność informacyjną w Internecie.

Ogólnie w projekcie bezpośrednio wzięło udział 1 357 nauczycieli oraz 1 573 uczniów, wystawę obejrzało około 12 000 osób, natomiast poprzez media, w tym społecznościowe, informacja o projekcie dotarła do ponad 1 847 500 osób.