Polska pomoc

Jakie są efekty Polskiej pomocy na Białorusi w 2019 roku?

By podsumować zaangażowanie Polskiej pomocy Ambasada RP w Mińsku zorganizowała w środę, 4 grudnia 2019 r. konferencję "Polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi w 2019 r." Uczestniczyli w niej goście z obu krajów, przedstawiciele władz, agend organizacji międzynarodowych i podmiotów wspólnie realizujących projekty rozwojowe.

“Projekty te mają na celu wsparcie rozwoju regionalnego, prywatnej przedsiębiorczości, integracji społecznej osób z ograniczonymi możliwościami, a także dzieci, które są pozbawione opieki rodzicielskiej" - powiedział Artur Michalski, ambasador RP na Białorusi w swoim wystąpieniu, podczas  konferencji.

Współpraca z agendami ONZ na Białorusi

Na szczególną uwagę zasługują wyniki współdziałania z agendami ONZ na Białorusi - UNICEF iUNDP. "Zrealizowaliśmy wspólnie pierwsze projekty w Brześciu i w Lidzie, i tym samym wnieśliśmy swój wkład w popularyzację zdrowego trybu życia i projekty skierowane do osób niepełnosprawnych" - podkreślił Michalski.

Współpracę z Polską  dobrze ocenia Joanna Kazana-Wiśniowiecka, Stała koordynator ONZ na Białorusi - "Mamy sporo projektów finansowanych z budżetu polskiej pomocy na poziomie lokalnym. Wspólnie z Polską wspieramy rozwój turystyki, małego i średniego biznesu".

Zarówno dla ONZ, jak i dla Polski ważna jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju. Kazana-Wiśniowiecka podkreśliła, że polskie inicjatywy wpisują się w dążenie do ich osiągnięcia - "Polska jest również darczyńcą w projektach kierowanych do dzieci. Nasza współpraca rośnie i jest ona o tyle perspektywiczna, że pomoc rozwojowa ze strony Polski w dużym stopniu kierowana jest do ludzi na wsiach i w małych miejscowościach, działa na rzecz wyrównywania różnic rozwoju społecznego, wyrównywania szans, ekologii”.

Współpraca polsko-białoruska

Polska pomoc i jej rosnącą siłę dostrzegają też władze Białorusi. Walery Skakun, Dyrektor departamentu ds. działalności humanitarnej kancelarii prezydenta Białorusi podziękował Polsce za zaangażowanie w różnych dziedzinach życia. "Czas nie stoi w miejscu i dzisiaj środki zagranicznej pomocy rozwojowej kierowane są nie tylko na projekty socjalne, ale także na te, które dotyczą przedsiębiorczości i ekologii".

Podczas spotkania ambasador Artur Michalski i dyrektor Walery Skakun podpisali porozumienie o współpracy na rzecz Białorusi, w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Konferencja umożliwiła prezentację różnych inicjatyw realizowanych w tym roku przez polskich i białoruskich partnerów. Polski i białoruski Caritas przedstawiły korzyści płynące z wybudowania świetlic socjalnych. Z kolei Fundacja Wschód i Centrum Rozwiązań Ekologicznych zaprezentowały efekty współpracy w ramach utylizacji odpadów i obróbki drewna oraz innych rozwiązań zielonej gospodarki w biznesie. Nie zabrakło również inicjatyw ważnych dla rozwoju turystyki prowadzonych przez władze obwodu grodzieńskiego i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Ponadto, w trakcie konferencji zostały zaprezentowane rezultaty projektu: „Wdrażanie sytemu klastrowego na Białorusi” realizowanego w ramach Polskiej pomocy przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego.

Ambasador Artur Michalski zauważył, że “tworzą się bardzo bliskie związki między Polakami i Białorusinami oraz między konkretnymi lokalnymi społecznościami”. Widać też konkretne rezultaty polskich projektów pomocowych na Białorusi.

w górę

Tagi