Polska pomoc

 

Interaktywny atlas świata

Przemawiając do studentów Uniwersytetu Stanforda 15 czerwca 2005 roku Steve Jobs, twórca sukcesu Apple Inc. stwierdził: „Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby dogłębnie coś zrozumieć, przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć. Większość ludzi nie poświęca na to czasu.” Pytanie, które stawia sobie każda osoba zajmująca się pracą dydaktyczną, czy będzie to nauczyciel, bibliotekarz, edukator nieformalny, czy w końcu każdy twórca narzędzi dydaktycznych dotyczy tego, w jaki sposób tę pasję i zaangażowanie wzbudzać u swoich odbiorców.

Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w dziedzinie jaką jest edukacja globalna. Zgodnie z definicją, jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, czego nie da się zrobić bez odniesienia omawianej tematyki do sfery osobistych doświadczeń każdego z nas, poprzez ukazywanie wpływu globalnych procesów na jednostkę oraz wpływu jednostki na globalne procesy.

Wyzwaniem stojące przed autorami strategii niniejszego projektu dotyczyło sposobu doskonalenia metod i narzędzi dydaktycznych tak, aby potęgować zaangażowanie odbiorców we współczesne problemy globalne oraz zwiększać atrakcyjność, jakość i skuteczność proponowanych działań z zakresu edukacji globalnej. Przy podjęciu tego wyzwania sięgnięto między innymi po nowe technologie, których architektura będzie podporządkowana zasadom przejrzystości, intuicyjności w obsłudze oraz rzetelności informacji, co pozwoli osiągnąć dodatkowy cel, który określa Steve Jobs we wspomnianym przemówieniu: „Prostota może być trudniejsza od komplikacji: trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej myśli, która pozwala na prostotę. Ale warto – bo kiedy już się to ma, można przenosić góry.”

W pracy z uczniami na wszystkich etapach edukacyjnych omawianie problematyki z zakresu edukacji globalnej często napotyka na trudności spowodowane brakiem kompetencji w zakresie pracy z mapą. Ma to bezpośredni, negatywny wpływ na ich umiejętności w zakresie obserwacji i zapamiętywania, wyrażania sądów i przedstawiania argumentów na ich poparcie, dostrzegania współwystępowania określonych zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych je łączących. Na postawie rozmów z nauczycielami, bibliotekarzami i edukatorami nieformalnymi wiadomo, że te trudności nie są zastrzeżone wyłącznie dla środowiska młodzieży szkolnej. Jak wynika z satyrycznych sond ulicznych, których wyniki publikowane są w Internecie, znaczna część społeczeństwa ma trudności ze wskazywaniem miejsca położenia na mapie określonych państw, nie odróżnia państw od kontynentów lub nie potrafi określić ich wielkości i wzajemnego względem siebie położenia. Wymienione problemy stanowią poważną przeszkodę we wszelkiej dyskusji na temat krajów Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Interaktywny atlas świata

Projekt realizowany będzie w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2015 r. przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Adresowany jest w szczególności do młodzieży, w tym uczniów różnych poziomów edukacyjnych (liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa), a także ich rodziców i nauczycieli.

Jego ogólnym celem jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji procesów zachodzących we współczesnym świecie w sposób, który jest przystępny dla osób o różnym stopniu wiedzy na temat problemów globalnych. Ma on za zadanie w sposób ciekawy i przystępny, a zatem skuteczny, informować polską młodzież o współzależnościach występujących we współczesnym świecie. W ramach jego realizacji przewidziane zostały następujące działania:

- przygotowanie i uruchomienie narzędzia edukacyjnego w formie interaktywnego atlasu świata wraz z wykorzystaniem prac grupy fokusowej tworzonej przez 3 nauczycieli i 3 bibliotekarzy;

- przygotowanie i przeprowadzenie 15 trzygodzinnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wprowadzających w problematykę edukacji globalnej przy wykorzystaniu interaktywnego atlasu świata.

Długoterminowym rezultatem projektu będzie zwiększenie wśród szerokiego grona odbiorców, w tym szczególnie młodzieży i dzieci, świadomości na temat problemów globalnych, skłonienie ich do głębszej refleksji nad znaczeniem procesów i współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Trwałość projektu zostanie zapewniona poprzez stworzenie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w pełni wykorzystującego nowoczesne środki komunikacji, w którym zagadnienia edukacji globalnej zostaną przedstawione w oparciu o interaktywne mapy świata. 

Interaktywny atlas świata

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt realizowany był w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2015 r. Większość działań została zrealizowana w Krakowie, przy czym ich efekty – za pośrednictwem internetu – dostępne były na terenie całej Polski.

Działania projektowe objęły stworzenie i udostępnienie pod adresem www.haloziemia.edu.pl narzędzia edukacyjnego w formie interaktywnego atlasu świata oraz przeprowadzenie łącznie 15 trzygodzinnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Atlas, który dostępny jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne, złożony jest z trzech zestawów informacji: prezentacji 12 zagadnień globalnych (m.in. woda, rolnictwo, lasy, bioróżnorodność , energetyka), prezentacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz mapa ogólna ilustrująca podział świata na Globalną Północ i Globalne Południe. W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o rezygnacji z rezygnacji z przedstawienia części informacji prezentowanych w Atlasie w formie e-learningu zastępując go prostszą formą tekstową. Do końca 2015 r. aplikacja miała ponad 1 000 użytkowników.

Warsztaty zajęciowe dla uczniów organizowane były w szkołach z czterech województw (podlaskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego) między październikiem a grudniem 2015 r. Łącznie wzięło w nich udział 293 uczniów.