Polska pomoc

 

Inspiracje dla rozwoju mołdawskiej wsi – dobre praktyki lubuskich samorządów lokalnych

Gmina Świdnica uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego pt. „Polskie doświadczenia rozwoju samorządności – Szansa dla Mołdowy”, którego realizacja polegała na nawiązaniu partnerskich kontaktów z samorządami mołdawskimi. Zainteresowani rozwojem gmin wiejskich samorządowcy z Mołdawii mieli również okazję uczestniczyć w przygotowanej przez Urząd Gminy Świdnica wizycie studyjnej. Uczestniczką delegacji była m.in. Claudia Bejenaru, burmistrz Nicolaieuca. W rezultacie tej wizyty w dniu 15 listopada 2009 r. gmina Świdnica podpisała akt partnerskiej współpracy z Nicolaieuca. Natomiast gmina Orasuli Cimislia jest partnerską gminą Nowogrodu Bobrzańskiego, która wspólnie z gminą Świdnica uczestnicy w realizacji niniejszego projektu. Porozumienie partnerskie obie gminy - Nowogród Bobrzański i Orasuli Cimislia - podpisały w dn. 12 października 2009 r.

Podczas wizyty mołdawskich samorządowców w gminie Świdnica, zwrócili oni uwagę na bardzo sprawne funkcjonowanie tutejszego samorządu.  Jednocześnie do bolączek gmin mołdawskich należy niski poziom rolnictwa, niedostosowanego do norm i wymagań unijnych, raczkująca przedsiębiorczość i brak wiedzy, jak formułować realne cele rozwojowe na lokalnym poziomie oraz brak jakichkolwiek struktur społecznych.

Nicolaieuca i Orasului Cimislia to gminy wiejskie położone w centralnej części państwa. Mają ogromny potencjał rolniczy, a ze względu na swoje położenie (blisko stolicy) są bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Przykład gminy Świdnica doskonale pokazuje, że wykorzystanie tych cech, również w przypadku gmin wiejskich, daje dobre rezultaty. Stąd na wniosek burmistrza mołdawskiej gminy Claudii Bejenaru, zaplanowano zorganizowanie cyklu spotkań o charakterze szkoleniowym oraz wizyt studyjnych, których celem będzie wsparcie rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa.

Inspiracje dla rozwoju mołdawskiej wsi – dobre praktyki lubuskich samorządów lokalnych

Projekt ma charakter pilotażowy. Jego realizacja w gminie Nicolaieuca i Orasului Cimislia pozwoli na przekazaniu stronie mołdawskiej wiedzy i doświadczeń w formie szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących działań stymulujących rozwój gospodarczy, współpracę z rolnikami i przedsiębiorcami oraz funkcjonowanie wewnętrznych struktur społecznych najniższego szczebla – rady sołeckie.

W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne oraz spotkania szkoleniowe skierowane do 40 przedstawicieli samorządu lokalnego, producentów rolnych, przedsiębiorców, osób aktywnych społecznie na terenie gmin Nicolaieuca i Orasului Cimislia i przedstawicieli mediów. Każda z gmin otrzymała również 1 komputer stacjonarny, 1 laptop, projektor multimedialny i ekran oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Inspiracje dla rozwoju mołdawskiej wsi – dobre praktyki lubuskich samorządów lokalnych

W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 40 przedstawicieli samorządu lokalnego, producentów rolnych, przedsiębiorców, osób aktywnych społecznie na terenie gmin Nicolaieuca i Orasului Cimislia nt. strategicznego planowania i zrównoważonego rozwój gmin wiejskich, skutecznej inspiracji lokalnych społeczności do aktywności, pod kątem  tworzenia rad sołeckich.

Ponadto 10 uczestników wizyty studyjnej w gminie Świdnica i gminie Nowogród Bobrzański zapoznało się z funkcjonowaniem urzędów administracji samorządowej, rady sołeckiej i NGO oraz lokalnych gospodarstwach rolnych (1 gospodarstwo rolne, 1 hodowlane i 1 agroturystyczne).

Gminy Nicolaieuca i Orasului Cimislia otrzymały po 1 zestawie sprzętu biurowego (komputer stacjonarny, laptop, projektor multimedialny i ekran, urządzenie wielofunkcyjne), w celu usprawnienie pracy lokalnej administracji samorządowej.