Polska pomoc

 

Innowacje techniczno-technologiczne w gospodarstwach rolnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mołdawii

Mołdawia to kraj rolniczy o powierzchni 33,7 tys. km2 i 4,4 mln ludności. Kraj ten nie posiada paliw pochodzenia naturalnego. Gospodarka bazuje na paliwach importowanych. Mołdawia dysponuje dostępem do odnawialnych źródeł energii, jednak są one wykorzystywane na niewielką skalę. Głównymi problemami systemu energetycznego Republiki Mołdawii są:

 • brak własnych zasobów energetycznych (97% niezbędnej krajowi energii jest importowane),
 • nadmierna zależność gospodarki od gazu ziemnego, importowanego od jednego dostawcy (Gazprom),
 • niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • niewystarczające możliwości generowania własnej energii elektrycznej,
 • wysoki procent strat w sektorze energetycznym,
 • niski poziom energetycznej wydajności,
 • przestarzała infrastruktura energetyczna.

Jednym z ważniejszych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii jest Europejska Karta Energetyczna. W maju 2010 r. Mołdawia przystąpiła do Wspólnoty Energetycznej, która nałożyła na ten kraj szereg dyrektyw unijnych tzw. trzeciego pakietu, związanych m.in. z energetyką odnawialną. Niemniej istotnym dokumentem jest Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego Republiki Mołdawii do 2020 r. zakładająca m.in. szerokie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, które powinno być dodatkowo wspierane przez zwiększenie dostępności na rynku urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Mołdawia jest bardzo zainteresowana tematem energii odnawialnej, konkretnie polskimi doświadczeniami oraz wprowadzeniem na rynek mołdawski polskich technologii do gospodarki paliwowo–energetycznej opartej m.in. na biomasie niedrzewnej.

Polsko-Mołdawska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej do głównych obszarów współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami RP i Mołdawii zaliczyła m.in.:

 • energo-efektywność (w tym OZE i termo-modernizację),
 • odnawialne źródła energii (biomasa, kotły na biomasę, bio-elektrownie, bio-gazownie, „zielone technologie”),
 • ochronę środowiska.

W 2015 r. rząd Polski podpisał umowę o udzieleniu Republice Mołdawii kredytu w ramach tzw. pomocy wiązanej stanowiącego instrument oficjalnego wpierania eksportu polskich technologii dla sektora rolno-spożywczego, w tym również OZE. Rolnictwo i obszary wiejskie ze względu na swoją specyfikę są predysponowane do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, w szczególności mikro i małych instalacji. W sektorze tym w wielu przypadkach istnieją szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania urządzeń OZE (mleczarnie i produkcja mleczarska, przetwórstwo owocowo-warzywne, produkcja mięsna, suszenie produktów rolnych i in.).

Przyspieszenie procesu zastępowania energii konwencjonalnej energią z OZE wymaga skorzystania z wiedzy technologicznej wykorzystywanej w krajach UE.

Innowacje techniczno-technologiczne w gospodarstwach rolnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mołdawii

Celem projektu jest wsparcie mołdawskich gospodarstw rolnych we wdrażaniu innowacyjnych technik i technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz technologii energooszczędnych poprzez transfer optymalnych rozwiązań wypracowanych przez naukę i praktykę w tym zakresie, poprawiające w dłuższym horyzoncie czasowym efektywność ekonomiczną gospodarstw, a w szerszej skali bilans energetyczny Mołdawii.

Zadaniem niniejszego projektu jest wsparcie mołdawskich gospodarstw rolnych we wdrażaniu innowacyjnych technik i technologii, w szczególności opartych o OZE oraz technologii energooszczędnych poprzez transfer optymalnych rozwiązań wypracowanych przez naukę, a w szczególności przez praktykę w tym zakresie.

Projekt obejmuje opracowanie w Polsce i wydanie w Mołdawii (w nakładzie 1500 egzemplarzy) publikacji nt. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii” zawierającej przegląd technologii pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy, ze słońca i ciepła ziemi oraz z energii wiatru i spadku wody.

Zaplanowane w projekcie szkolenia w Mołdawii dla 150 przedstawicieli gospodarstw rolnych w części północnej, centralnej i południowej Mołdawii w 3 Rejonach: Drochia, Orhei, Căuşeni z udziałem po 50 uczestników umożliwią przeniesienie idei oraz nabycie informacji i podstawowej wiedzy dotyczącej wykorzystywania alternatywnych źródeł energii i korzyści płynących z ich zastosowania w gospodarstwach rolnych. Elementem praktycznym tych szkoleń będzie przedstawienie opracowanych wcześniej na podstawie dostarczonych formularzy „notatka z planowanego obiektu” projektów technologicznego zastosowania solarnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła) dla 6 wybranych gospodarstw rolnych.

Natomiast misje studyjne w Polsce dla 2 grup 30 osobowych składających się z przedstawicieli mołdawskich gospodarstw rolnych rekrutujących się spośród uczestników szkoleń przeprowadzonych w Mołdawii pozwolą m.in. na wybór najbardziej przydatnych rozwiązań i technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) dla sektora rolnego oraz programu oszczędzania energii.

Wymianie informacji o najnowszych trendach i osiągnięciach na rynku energii odnawialnej posłuży konferencja w Kiszyniowie przeprowadzona podczas Targów MoldAgroTech 2015 z udziałem 80 przedstawicieli sektora rolnego Mołdawii zainteresowanych wykorzystaniem OZE.

Innowacje techniczno-technologiczne w gospodarstwach rolnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mołdawii

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

 1. Opracowanie publikacji zawierającej przegląd technologii pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy ze słońca ciepła ziemi z energii wiatru i spadku wody, z którą zapozna się 1500 odbiorców. 
 2. Opracowanie 6 Projektów technologicznych zastosowania solarnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła) gotowych do wdrożenia w gospodarstwach rolnych.
 3. Przeszkolenie 150 osób w zakresie wdrażania aktualnych i nowych technologii stosowanych w energetyce odnawialnej i popularyzowania jej wykorzystania.  
 4. Podniesienie kwalifikacji 60 rolników w zakresie bycia liderami wdrażania energooszczędnych i innowacyjnych technologii opartych o odnawialne źródła energii (OZE).
 5. Uczestnictwo 80 osób w konferencji nt. odnawialnych źródeł energii  w Kiszyniowie.