Polska pomoc

 

Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II


Raporty renomowanych międzynarodowych ośrodków analitycznych wskazują na niski poziom atrakcyjności małych ukraińskich miast dla zagranicznych inwestorów. Wpływ na to ma:

  • niewystarczająco dobra promocja walorów sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych,
  • niewystarczająco dobra jakość obsługi klienta biznesowego, według standardów przyjętych w Unii Europejskiej (opieszałość w załatwianiu spraw, brak odpowiedniego wsparcia i systemów zachęt dla inwestorów),
  • brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji osób, pełniących stanowiska związane z pozyskiwaniem inwestycji oraz przedstawicieli otoczenia biznesu,
  • wysoki stopień korupcji.

Dodatkowo małe miasta Ukrainy są słabe – instytucjonalnie, kadrowo i finansowo. Dlatego wymagają zewnętrznego wsparcia.

Projekt był kontynuacją i rozwinięciem skutecznie zrealizowanego w roku 2013 projektu „Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie". Zidentyfikowane we współpracy z partnerami polskimi i ukraińskimi problemy i uwarunkowania ukraińskie wskazywały na uzasadnioną potrzebę kontynuacji projektu – do szerszego grona odbiorców oraz w wersji zmodyfikowanej.

Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II


Ogólnym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności minimum 9 małych ukraińskich miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych inwestorów. Cel ten zmierzał do poprawy jakości i skuteczności usług, świadczonych przez administrację publiczną, zwiększających atrakcyjność inwestycyjną, informację i promocję na rzecz inwestorów zagranicznych. W długim horyzoncie czasu przyczyni się to do zwiększenia aktywności inwestorów zagranicznych na terenie objętym projektem.

Projektodawca zakładał realizację następujących działań:

- otwarcie projektu, spotkanie komitetu zarządzającego i konferencja prasową;

- organizacja trzech modułów szkoleniowych na Ukrainie;

- przeprowadzenie wizyty studyjnej w Polsce dla beneficjentów ukraińskich. Jej celem miało być nie tylko poznanie polskich doświadczeń i rozwiązań, ale także nawiązanie przez uczestników współpracy z polskimi samorządami, instytucjami otoczenia biznesu oraz potencjalnymi inwestorami;

- organizacja staży w Polsce;

- realizacja mini-przedsięwzięć pilotażowych dotyczących zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy;

- publikacja poprojektowa nt. zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej małych miast dla zagranicznych inwestorów oraz zbioru zrealizowanych w ramach projektu małych przedsięwzięć;

- konferencja podsumowująca.

Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II


W wyniku projektów przedstawiciele 18 małych miast Zachodniej Ukrainy (przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu) podnieśli  swoje kompetencje z zakresu działań informacyjno-promocyjnych oraz przyciągania inwestorów. Została nawiązana współpraca pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami oraz organizacjami. Ponadto przygotowano i rozdystrybuowano publikację nt. zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej małych miast dla zagranicznych inwestorów.