Polska pomoc

III Międzynarodowa Konferencja ws. Finansowania dla Rozwoju

W stolicy Etiopii - Addis Abebie – w dniach 13-16 lipca 2015 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja ws. Finansowania dla Rozwoju. Konferencja zgromadziła przedstawicieli państw i rządów, organizacji międzynarodowych i regionalnych, liderów biznesu i reprezentacje organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Celem spotkania była dyskusja nad instrumentami finansowymi i pozafinansowymi, które posłużą do osiągnięcia zrównoważonych celów rozwoju. Więcej o konferencji.

 Konferencja była elementem cyklu międzynarodowych wydarzeń organizowanych w 2015 roku w związku z przypadającym w tym roku upływem terminu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Wynik negocjacji prowadzonych w Addis pozwoli na przyjęcie 25-27 września 2015 r., na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, nowych ram polityki rozwoju na kolejne piętnaście lat. Szczyt klimatyczny COP21 w Paryżu (grudzień 2015 r.) będzie ostatnim z zaplanowanych w agendzie Post-2015 r. wydarzeniem tego procesu.

W trzecim dniu Konferencji, 15 lipca, zostało uzgodnionych szereg  ambitnych środków mających na celu dokonanie przeglądu globalnych praktyk finansowych i generowanie inwestycji. Wskaźniki  te powinny sprostać wyzwaniom ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Osiągnięte porozumienie, stanowi fundament dla wdrożenia globalnej agendy zrównoważonego rozwoju na okres po 2015 roku w Nowym Jorku we wrześniu br. Delegaci ze 193 państw członkowskich ONZ uczestniczących w Konferencji przyjęli Dokument końcowy Konferencji: Agenda Działań z Addis Abeby, który jest wynikiem  negocjacji prowadzonych pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Etiopii Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Podczas Konferencji w Addis Abebie w ramach Okrągłych stołów odbyły się dyskusje nt. spójności polityk na rzecz rozwoju. Panelowi "Zapewnienie spójności polityk i warunków sprzyjających dla zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach", współprzewodniczył Podsekretarz Stanu w MSZ Pan Konrad Pawlik.

Milenijne Cele Rozwoju przyniosły znaczące postępy w wielu wskazanych przez nie obszarach: np.  ograniczono poziom ubóstwa, spadła śmiertelność wśród matek i dzieci oraz ograniczono liczbę zgonów spowodowanych malarią, HIV/AIDS i gruźlicą. Niemniej jednak wspólnota międzynarodowa dostrzega dzisiaj konieczność sprostania dużo szerszym i uniwersalnym wyzwaniom, takim jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, skupiając się między innymi na ograniczeniu skutków zmian klimatycznych związanych z działalnością człowieka.

Decyzją Premier Rządu Pani Ewy Kopacz przewodniczącym polskiej delegacji był Minister Finansów Pan Minister Mateusz Szczurek. Rolę zastępcy przewodniczącego pełnił Podsekretarz Stanu w MSZ Pan Konrad Pawlik, odpowiedzialny m.in. za współpracę rozwojową. W składzie delegacji byli przedstawiciele MSZ i MF. Do udziału w delegacji zaproszony został również przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego.

Jako członek Unii Europejskiej, Polska włączyła się w działania wspólnoty państw europejskich na rzecz redukcji ubóstwa i realizacji milenijnych celów rozwoju. Współpraca rozwojowa jest jednym z najważniejszych obszarów stosunków zewnętrznych UE. Unia Europejska jest największym dawcą pomocy na świecie przekazującym krajom słabiej rozwiniętym ponad połowę Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA). Według wstępnych danych OECD opublikowanych w kwietniu 2015 r., pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, UE utrzymała status wiodącego dawcy ODA na świecie. W 2014 r. UE przekazała na ten cel 58,2 mld euro, czyli 0,42% unijnego DNB, wobec 56,9 mld euro w 2013 r.

Polska bierze udział w finansowaniu unijnej pomocy rozwojowej poprzez budżet UE oraz Europejski Fundusz Rozwoju. Na cele rozwojowe Polska przeznacza ok. 1,5 mld PLN (ok. 440 mln USD w 2014 r.) rocznie. Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa od przystąpienia do UE wzrosła prawie trzykrotnie. Łącznie od 2004 roku przeznaczyliśmy na współpracę rozwojową 3,858 mld USD. Na same państwa Afryki (a także Karaibów i Pacyfiku za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju) przeznaczyliśmy w tym okresie kwotę 540,82 mln USD. Więcej o statystykach polskiej pomocy i państw OECD.

 

Więcej nt. Konferencji: http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/index.html.

Wystąpienia konferencyjne: http://webtv.un.org/.

Dyskusja za pośrednictwem platformy Twitter: #FFD3, #Action2015

 

 

w górę

Tagi