Polska pomoc

 

Globalny zawrót głowy

Projekt realizowany był w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Tczewie w województwie pomorskim. Jego celem było zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu tczewskiego na temat problemów i wyzwań rozwoju na świecie oraz globalnych współzależności rozwojowych. Wykonawcą projektu była Fundacja Pokolenia.

Głównymi elementami projektu było zorganizowanie tematycznej imprezy plenerowej w formie pikniku miejskiego pt. „Globalny zawrót głowy”, akcji wymiany rzeczy i selektywnej zbiórki odpadów pt. „Wymiany na rzecz zmiany” oraz ekologicznych spotkań edukacyjnych pt. „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Całość projektu została podsumowana na Powiatowej Gali Wolontariatu, na której dodatkowo wygłoszono prelekcję nt. Milenijnych Celów Rozwoju oraz programu „polska pomoc”.

Organizacja pikniku miejskiego oraz wydarzeń towarzyszących miała na celu zaproponowanie mieszkańcom miejscowości atrakcyjnej formy włączenia się w działania związane z globalnymi relacjami i odpowiedzialną konsumpcją, w tym szczególnie ideą recyklingu. Impreza plenerowa została podzielona na 4 strefy tematyczne: ekologia, sprawiedliwy handel, prawa człowieka i wielokulturowość, w których organizatorzy starali się w ciekawy sposób przybliżyć uczestnikom pikniku zagadnienia globalne.

We wszystkich działaniach projektu udział wzięło łącznie około 800 osób, w tym około 500 w pikniku miejskim. Liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno-promocyjnych nt. odpowiedzialnej konsumpcji wyniosła 3 800 sztuk. Projekt przyczynił się także do zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Tczew i Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w zakresie wypracowania dobrych praktyk realizacji i promocji edukacji globalnej na terenie gminy.