Polska pomoc

 

Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie

Podstawą decyzji o przeprowadzeniu projektu była analiza działań Fundacji w latach 2010-2016 oraz konsultacje z aktywnymi nauczycielami, zwłaszcza pod kątem zasadności i celowości użycia proponowanych w projekcie narzędzi do realizacji zagadnień edukacji globalnej w perspektywie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Powyższa ewaluacja pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli i uczniów będących adresatami działań Fundacji.

Najważniejsza z nich jest systematyczna aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie edukacji globalnej przy użyciu atrakcyjnych narzędzi, których zastosowanie wzmocni trwałość przekazywanych treści i ich percepcję, a także systemowe wsparcie merytoryczne nauczycieli (wiedza - narzędzia - doświadczenie).

Podczas wcześniejszych projektów zaobserwowano duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w zagadnienia związane z edukacją globalną, często wykraczające poza oczekiwane rezultaty. Jednakże nauczycielom często trudno jest zrozumieć istotę globalnych współzależności i przyjąć globalną perspektywę do analizy procesów zachodzących we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo.

 

Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli, młodzieży i dzieci do stawiania czoła wyzwaniom współczesności, uświadamianie im znaczenia globalnych procesów i współzależności oraz faktu przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Ideą projektu jest również skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata i promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz ogółu.

Projekt dedykowany był nauczycielom z terenu całej Polski. Miał nie tylko poszerzyć ich wiedzę, ale także zapewnić im wsparcie przy korzystaniu z różnorodnych metod i nowoczesnych narzędzi nauczania, w tym wsparcie merytoryczno-trenerskie w prowadzeniu ich własnych działań. Służyły temu szkolenia, w tym również e-learningowe i zbudowanie zaplecza z atrakcyjnymi narzędziami dydaktycznymi. 

Bezpośrednimi uczestnikami projektu są:

 • nauczyciele (60 osób) z terenu całego kraju (poziom I-III, IV - VIII, szkoły średnie i zawodowe), uczestnicy certyfikowanych szkoleń w roku 2018 (I moduł).
 • 15 nauczycieli z terenu całego kraju (poziom I-III, IV - VIII, szkoły średnie i zawodowe) uczestnicy certyfikowanych szkoleń ustawicznych pt. "Inkubator nowoczesnej edukacji globalnej" w roku 2019 (II moduł).
 • 12 nauczycieli z terenu całego kraju (poziom I-III, IV - VIII, szkoły średnie i zawodowe), uczestników Szkoły Letniej dla nowych liderów edukacji globalnej w roku 2019 (II moduł).
 • dzieci i młodzież szkolna (około 900 osób) biorąca udział w lekcjach/wydarzeniach prowadzonych przez nauczycieli, uczestników szkoleń w roku 2018 (I moduł).
 • dzieci i młodzież szkolna (około 300 osób) biorąca udział w zadaniach wykonywanych przez Uczestników "Inkubatora nowoczesnej edukacji globalnej" w roku 2019 (II moduł).
 • Odbiorcy Narzędziownika Edukacji Globalnej - około 500 osób (użytkownicy Internetu).

Przeprowadzono następujące działania:            

 1. Uruchomienie internetowego „Narzędziownika Edukacji Globalnej”.
 2. Przeprowadzenie czterech certyfikowanych szkoleń dla 60 nauczycieli z terenu całej Polski.
 3. Przeprowadzenie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej przez nauczycieli - uczestników wcześniejszych szkoleń - lekcji na podstawie własnych scenariuszy i przy wykorzystaniu wybranego narzędzia.
 4. Inkubator Lokalnych Liderów Nowoczesnej Edukacji Globalnej – szkolenie stacjonarne dla nauczycieli.
 5. Inkubator Lokalnych Liderów Nowoczesnej Edukacji Globalnej – responsywny e-learning dla nauczycieli.
 6. Inkubator Lokalnych Liderów Nowoczesnej Edukacji Globalnej – warsztaty dla uczniów.
 7. Szkoła Letnia nowoczesnej edukacji globalnej w Krakowie.
 8. Seminarium podsumowujące projekt.

Projekt ma charakter modułowy, dwuletni. Realizowany był w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie

Projekt realizowano od od sierpnia do grudnia 2018 r. (moduł I) oraz od stycznia do grudnia 2019 r. (moduł II). W rezultacie osiągnięto założone cele tj. skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata oraz promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz budowania więzi globalnych i solidarnej pracy dla wspólnego dobra. Znacząco został przekroczony zakładany zasięg odbiorców, potęgując tym samym efekt kaskadowości i efekt multiplikacji projektu.

Działania prowadzone w 2018 r. zostały dostosowane do potrzeb i percepcji beneficjentów. Dodatkowo udzielanie ciągłego wsparcia eksperckiego pozwoliło na urzeczywistnienie pomysłów, jakie uczestnicy szkoleń chcieli realizować w swoich placówkach. W efekcie pomysły edukacyjne wykreowane przez uczestników szkoleń przyniosły nadspodziewanie duży zasięg osób (nauczycieli) zaangażowanych w przeprowadzenie działań z uczniami, a nie będących bezpośrednio uczestnikami szkoleń. Osoby te wiedzę czerpały od uczestników szkoleń oraz z Narzędziownika Edukacji Globalnej (226 nauczycieli i 17 dyrektorów). Należy zaznaczyć, że dwoje uczestników projektu przeprowadziło szkolenia z edukacji globalnej dla całej rady pedagogicznej w swoich placówkach, a jedna osoba przeprowadziła szkolenie dla rodziców podczas zebrania. 

Rezultaty osiągnięte podczas pierwszego modułu projektu to:

 • Narzędziownik Edukacji Globalnej, internetowa platforma edukacyjna dla nauczycieli i edukatorów www.glob.org.pl.
 • Przeszkolenie uczestników za zakresu problematyki edukacji globalnej i wykorzystania nowoczesnych technologii w realizacji treści edukacji globalnej w zajęciach szkolnych – łącznie 61 osób.
 • Przeszkolenie uczniów różnych poziomów edukacyjnych przez uczestników szkoleń dla nauczycieli podczas Tygodnia Edukacji Globalnej 2018 (TEG 2018) – łącznie 6 907 osób (w tym 5 299 uczniów, 226 nauczycieli nie związanych bezpośrednio z projektem, 17 dyrektorów szkół, 120 dzieci przedszkolnych, 113 odbiorców wystaw, 215 rodziców).
 • Organizacja wydarzeń/lekcji przez uczestników szkoleń dla nauczycieli przy wykorzystaniu narzędzi poznanych na szkoleniach – 172 (w tym 127 w ramach TEG 2018) .
 • Uzyskanie wiedzy nt. zagadnień związanych z edukacją globalną przez uczniów ze szkół,
  w ramach inicjatyw TEG 2018 - 5 299 osób.
 • Poszerzenie wiedzy związanej z edukacją globalną, zwłaszcza w perspektywie Celów Zrównoważonego Rozwoju, u odbiorców Narzędziownika Edukacji Globalnej – 2 300 osób.
 • Uzyskanie nowych umiejętności, wiedzy i narzędzi do realizacji treści edukacji globalnej zawartych w podstawach programowych przez uczestników szkoleń dla nauczycieli - 60 osób.

Rezultaty osiągnięte podczas drugiego modułu projektu to:

 • przeszkolenie nauczycieli – Liderów Nowoczesnej Edukacji Globalnej (forma stacjonarna i e-learning) – 27 osób;
 • przeszkolenie uczniów i innych nauczycieli z zakresu edukacji globalnej podczas warsztatów prowadzonych w ramach Inkubatora Lokalnych Liderów Nowoczesnej Edukacji Globalnej – 248 osób;
 • realizacja samodzielnych inicjatyw podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) w szkołach przez uczestników Inkubatora – ok. 3 000 osób – uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • realizacja – przez uczestników Letniej Szkoły Edukacji Globalnej - wydarzeń/aktywności w ramach TEG 2019 – ok. 5 000 osób – uczniów, nauczycieli i rodziców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • wyposażenie Narzędziownika Edukacji Globalnej, dostępnego pod adresem www.glob.org.pl, w nowe treści wypracowane podczas e-learningu przez ekspertów i uczestników Inkubatora – 5 modułów tematycznych, FAQ.