Polska pomoc

 

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Ukraina ma jedną z najbardziej energochłonnych gospodarek na świecie. O ile w przemyśle w ostatnich latach przeprowadzono działania modernizacyjne w celu ograniczenia spożycia gazu, to w sektorze mieszkaniowym do niedawna, w związku z dotowanymi przez państwo cenami na ciepło i gaz, nie było bodźców do zwiększania efektywności energetycznej budynków. W rezultacie sfera komunalno-mieszkaniowa zużywa ok. 30-40% rocznego zapotrzebowania Ukrainy na gaz, energię elektryczną i ciepło. Budynki wielorodzinne zużywają ok. 3 razy więcej ciepła na jednostkę powierzchni niż w UE. Potencjał oszczędności w tej sferze oceniany jest na ponad 30%, czyli ok. 11,4 mld m3 gazu (ok. 9,24 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej) i ok. 4 mld euro rocznie.

Sytuacja zmieniła się w 2014 r. kiedy doszło do pierwszych znaczących podwyżek taryf (ceny na gaz dla ludności zwiększyły się o ponad 70%, a na ciepło o 40%) i w szczególności w 2015 r. w którym doszło do blisko czterokrotnej podwyżki cen na gaz oraz półtorakrotnej ceny na ciepło. W ten sposób taryfy na gaz i ciepło zbliżyły się do rynkowych cen na gaz, dzięki czemu po raz pierwszy na Ukrainie pojawił się bodziec do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Z racji zaniechań w poprzednich latach, zapotrzebowanie jest ogromne. W ocenie ekspertów ok. 80% budynków wymaga remontu, a straty ciepła po drodze od producenta do konsumenta sięgają 60%. Kompleksowa termomodernizacja budynków pozwoli na ograniczenie zużycia gazu o 30%, a ciepła do 50%.

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Kijowie i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Projekt jest adresowany do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Tarnopolu, Zaporożu i Żytomierzu oraz polskich firm z branży termomodernizacyjnej.

Celem projektu jest wsparcie dla zwiększenia energooszczędności na Ukrainie w sektorze komunalno-mieszkaniowym. W jego ramach planowane jest przeszkolenie co najmniej 135 beneficjentów: 15 przedstawicieli polskich firm oferujących technologie termomodernizacyjne oraz 120 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Tarnopolu, Zaporożu, Żytomierzu. Nawiązane zostaną bezpośrednie kontakty pomiędzy przedstawicielami polskich firm oferujących technologie termomodernizacji i przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w Tarnopolu, Zaporożu i Żytomierzu. 

Uczestnikom szkoleń zostanie przekazana wiedza na temat rządowego programu dofinansowania kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych, oferty banków odnośnie kredytów oraz oferty polskich firm oferujących technologie modernizacji.

Wsparcie finansowe Polskiej pomocy wyniosło ok. 112 000 PLN (ok. 26 800 EUR), a całkowita wartość projektu jest równa ok. 120 000 PLN (28 760 EUR). Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Projekt został zrealizowany w okresie od 29 sierpnia do 12 grudnia 2016 r. Miał na celu zwiększenie energooszczędności w ukraińskim sektorze komunalno-mieszkaniowym w oparciu o polskie doświadczenie w tym zakresie. Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych trzech miast, Tarnopola, Zaporoża i Żytomierza, zostali przeszkoleni w zakresie istniejących na Ukrainie regulacji.

W ramach szkoleń polskie firmy zaprezentowały swoją ofertę w zakresie termomodernizacji. We wszystkich seminariach uczestniczyli przedstawiciele władz obwodowych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było ponad 200 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Tarnopolu, Zaporożu i Żytomierzu oraz 21 przedstawicieli polskich firm. Dodatkowo za beneficjentów projektu można też uznać przedstawicieli administracji samorządowej i komunalnej, którzy otrzymali informacje o korzyściach płynących ze zwiększenia energoefektywności budynków znajdujących się na ich terytorium.

Wsparcie finansowe Polskiej pomocy wyniosło26 835 euro, a wartość projektu jest równa 28 760 euro.