Polska pomoc

 

Efektywne zarządzanie finansami lokalnymi w Mołdawii

W maju 2010 r. rząd premiera Vlada Filata podjął inicjatywę przeprowadzania reformy decentralizacyjnej. W myśl przyjętej przez rząd strategii zaplanowano przeprowadzenie reformy terytorialnej oraz reformy finansów publicznych. Reforma zmierza do zwiększenia efektywności świadczonych usług oraz zmienia dotychczasowy podział zadań między poszczególne szczeble administracji publicznej. W ramach planowanych reform Parlament Republiki Mołdawii pragnie zmienić dotychczasowy system finansowania struktur samorządowych. Zmiany te mają także dotyczyć podziału dochodów pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wdrożenie przejrzystych zasad funkcjonowania finansów samorządu terytorialnego pozwoli w pierwszym rzędzie na zracjonalizowanie wydatków, z długiej strony wprowadzi jasne kryteria podziału środków transferowanych z budżetu państwa.

Projektodawca, Związek Gmin Wiejskich posiada długoletnie doświadczenie we współpracy z Ministerstwem Finansów, a także Parlamentem w tworzeniu polityki finansów publicznych RP. Poprzez swoich ekspertów chce zaproponować pomoc techniczną polegająca na wspólnym przygotowaniu z Kongresem Organizacji Samorządowych Republiki Mołdawii (CALM) projektu zmian ustawodawczych, dotyczących dochodów gmin, w tym sposobu ich naliczania i poboru, podziału podatków zbieranych przez państwo PIT, CIT, VAT, akcyzy oraz transferów środków z centrum do władz lokalnych.

Efektywne zarządzanie finansami lokalnymi w Mołdawii

Działanie zaproponowane w projekcie są ściśle powiązane z koncepcją zmian zaproponowanych przez Kongres Organizacji Samorządowych Republiki Mołdawii (CALM) w dokumencie nt. „Decentralizacji finansów publicznych”. Zakładają one stworzenie ram dla efektywnego wykorzystania środków publicznych przez samorządy; partycypacyjny system tworzenia prawa sprzyjający uwzględnianiu punktu widzenia wszystkich instytucji, w tym też samorządów oraz obiektywny monitoring skutków regulacji prawnych. Te trzy elementy tworzą system, który daje możliwości efektywnego tworzenia prawa oraz kontroli efektów jego wdrażania. Projekt ten uwzględnia – co jest bardzo istotne – interesy małych wiejskich samorządów, które dominują jeżeli chodzi o ich liczbę pośród jednostek samorządu terytorialnego w Mołdawii. Skierowany jest bezpośrednio do CALM, który reprezentuje mołdawskie samorządy w kontaktach z rządem i parlamentem.

Przewiduje się, że większość działań związanych z realizacją projektu będzie przeprowadzana w Kiszyniowie, gdzie mieści się siedziba CALM. Natomiast seminaria dla przedstawicieli regionów Prymarii i Rayon prowadzone będą w trzech miejscowościach Cahul, Bletz i Chimisliya. Ponadto w Polsce zorganizowana zostanie wizyta studyjna, w czasie której przedstawiciele CALM odwiedzą siedzibę Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu oraz Warszawę, gdzie spotkają się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i zapoznają się z koncepcjami zmian w systemie finansowania samorządów.

Efektywne zarządzanie finansami lokalnymi w Mołdawii

Zmiany te pozwolą na stworzenie stabilnego i efektywnego systemu zarządzania finansami publicznymi na poziomie centralnym i lokalnym finansowania, w tym usług realizowanych przez mołdawski samorząd lokalny, a także zwiększenia ich dostępności i efektywności. Bezpośrednim efektem projektu jest wzmocnienie organizacji samorządowych, jako reprezentanta interesów społeczności lokalnych rejonów Primarii i Rayon w relacjach z władzami centralnymi. Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych związanymi z transferami będących w dyspozycji samorządów lokalnych wydatków na świadczenie usługi mieszkańcom przez samorząd obu rejonów wpłynie na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców.