Polska pomoc

 

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II

Projekt jest realizowany w Kirgistanie, na południu kraju w obwodzie dżalalabadzkim oraz oszyńskim. Działania projektowe obejmują miasto Osz, Dżalalabad i okolice. Kirgistan jest państwem, w którym ponad połowa ludności (nieco ponad 60 %) jest  w wieku produkcyjnym, z czego znaczna część pracuje na emigracji w Moskwie. Kraj boryka się z wieloma problemami ekonomicznymi i społecznymi, w tym z biedą i słabą opieką medyczną chrakteryzująca się m.in. brakiem podstawowych szczepień dzieci co prowadzi do wielu chorób powodujących trwale kalectwo (np. zespół Heine-Medina). Miejsce działań projektowych to region,  który w 2010 roku był epicentrum zamieszek na tle kirgisko-uzbeckim.

W związku z trudnościami ekonomiczno-społecznymi z jakimi borykają się lokalna społeczność, dzieci mają utrudniony dostęp do edukacji, zwłaszcza te należące do grup marginalizowanych (dzieci z niepełnosprawnością, dzieci z domów dziecka), przebywające zazwyczaj w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych. Projekt wspiera horyzontalny rozwój tych dzieci, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mają możliwości rozwoju poprzez mniejszy dostęp do edukacji. 

Od kilku lat w Dżalalabad Misja Jezuicka prowadzi działalność charytatywną za pośrednictwem swojej fundacji „Svet Lubvi”. Misja posiada również ośrodek nad jeziorem Issyk-Kul, do którego przyjeżdżają międzynarodowi wolontariusze. Ich praca stanowi ważne wsparcie działań misyjnych zarówno podczas trwania obozów organizowanych w okresie letnim jak i poza sezonem w parafii w Dżalalabadzie. Dom Spotkań w roku 2013 zrealizował w Dżalalabadzie podobny projekt w ramach programu „Wolontariat polska pomoc 2013” z udziałem 2 wolontariuszy.

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II

Projekt „Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II” jest realizowany od 18 czerwca do 31 grudnia 2014. Wolontariuszka prowadzi działania projektowe od 20 sierpnia do 31 grudnia 2014 w Kirgistanie: w Dżalalabadzie, Oszu, wsi Oktiabrskoje oraz Kizylkija (na południu kraju, w Kotlinie Fergańskiej u podnóży gór Tienszan). Projekt nie zawiera komponentu inicjatywy edukacyjnej.

Organizacją wysyłającą w projekcie jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, a organizacją przyjmująca jest Fundacja „Svet Lubvi”, prowadzona przez Misję Jezuitów w Kirgistanie.

Projekt odpowiada zwłaszcza na potrzeby, grup (osób z niepełnosprawnością, dzieci-wychowanków domów dziecka, osób starszych) zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym w Kirgistanie. Działania projektowe polegają również na rozwiązywaniu problemów związanych z ograniczonym dostępem w/w grup do edukacji. Wolontariuszka prowadzi zajęcia edukacyjne wspierające ogólny rozwój dzieci z głęboką niepełnosprawnością w ośrodkach w Dżalalabadzie i w Oszu oraz kursy językowe dla dorosłych z języka angielskiego i rosyjskiego. Działania projektowe Wolontariuszki skierowane są również na rozwój lokalny poprzez prowadzenie działań dla lokalnej społeczności i maja na celu pobudzanie oddolnych inicjatyw społecznych.

Projekt realizuje priorytety w następujących sektorach: edukacja, rozwój lokalnej społeczności (działań na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności), rozwój działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem  projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup marginalizowanych społecznie w Kirgistanie, jakimi Cel ten odnosi się zarówno do przedstawicieli grupy etnicznej Kirgizów jak i Uzbeków. Cel ten odnosi się do ogólnej sytuacji ludności w Kirgistanie i przyczynia się do realizacji 1 i 2 celu Milenijnych Celów Rozwoju. Dodatkowo projekt realizuje następujące priorytety: Priorytet 3 - wsparcie grup defaworyzowanych społecznie oraz Priorytet 10 - edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna.

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II

Wolontariuszka organizowała spotkania, wizyty, warsztaty i zajęcia, dzięki którym poprawił się psychofizyczny stan osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz osób starszych,  podopiecznych ośrodków opieki w Oktiabrskoje i Kizylkija i nastąpił stopniowy wzrost  ich udziału w życiu społecznym.

Działania wolontariuszki przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy młodych osób z Dżalal-Abadu  dzięki  temu, że udoskonaliły one swoją znajomość  języka angielskiego. Wolontariuszka  prowadziła kursy z języka angielskiego dla 100 osób na pięciu poziomach oraz pięć razy w tygodniu język angielski dla dzieci w świetlicy środowiskowej. 

W ramach zajęć edukacyjnych dla 20 dzieci z lokalnych szkół, wolontariuszka poruszała tematy edukacji międzykulturowej, ekologicznej, teatralnej i zorganizowała turniej sportowy dla dzieci z okolicy. Podczas projektu Wolontariuszka zajmowała się łącznie 170 dziećmi.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszkę z dziećmi uczestniczącymi w kursach językowych, w działaniach organizowanych przy Fundacji Svet Lubvi oraz z dzieci z ośrodka dla Dzieci Inwalidów z Dżalal-Abadzie  wzmacniały u nich kompetencje społeczne, organizacyjne i rozumienie pracy w grupie. Takie zajęcia nie były dotychczas organizowane w ramach edukacji formalnej w miejscowej szkole.

Wszystkie działania przeprowadzane przez wolontariuszkę miały na celu poprawienie relacji między ludnością kirgiską i uzbecką poprzez realizowanie wspólnych inicjatyw kirgisko-uzbeckich wśród wszystkich grup docelowych,  zwłaszcza  dzieci i młodzieży z Dżalal-Abadu i z okolicznych wsi. Pokojowy i integracyjny wymiar komponentu współpracy uzbecko-kirgiskiej należy do najważniejszych rezultatów projektu,  gdyż ma wpływ na bezpośrednie relacje między ludnością z obu grup na południu kraju. Wspólna praca w grupach, uczestnictwo we wspólnych działaniach np. poprzez – gry, zabawy, inicjatywy przy organizacji Svet Lubvi, wpłynęła na zmniejszenie napięć między tymi grupami. Uczestnicy tych działań przenosili swoje pozytywne doświadczenie do rodzin i swojej społeczności lokalnej.