Polska pomoc

 

Edukacja globalna dla najmłodszych (IV edycja)

Tegoroczna edycja jest kontynuacją i rozwinięciem projektów "Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym" oraz "Edukacja globalna dla najmłodszych" (3 edycje) (współfinansowanych przez MSZ RP w latach 2012-2015) w ramach których powstał pakiet edukacyjny zawierający 14 scenariuszy wraz z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi (karty pracy, ilustracje, materiały informacyjne, mapy, zdjęcia, prezentacje), a także gry edukacyjne (tradycyjne i komputerowe) oraz bajki do teatrzyku kamishibai. Materiały i gry edukacyjne zostały wysoko ocenione przez nauczycieli i edukatorów, w związku z czym zostały umieszczone na stronie www.eglobalna.edu.pl. Zainteresowanie materiałami edukacyjnymi, jak i szkoleniami w zakresie ich praktycznego zastosowania przekroczyło możliwości organizacyjne działań realizowanych w latach ubiegłych.

Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych" (4. edycja) skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kadry pedagogicznej (nauczycieli, pracowników świetlic i bibliotek szkolnych) oraz studentów pedagogiki. Celem realizatorów projektu jest docieranie nie tylko do czynnych zawodowo nauczycieli, ale również do tych osób, które dopiero rozpoczynają karierę w edukacji. Jest to szczególnie istotne w takich dziedzinach jak edukacja ekologiczna i edukacja globalna, gdzie większe znaczenie mają postawy niż sama wiedza (w kształtowaniu postaw u dzieci ogromne znaczenie mają postawy i zachowania nauczyciela, na którym dzieci się wzorują). Udział w projekcie ma za zadanie zwiększyć świadomość i zaangażowanie przyszłych nauczycieli w sprawy globalne.

Szczególne zainteresowanie udziałem w projekcie wykazały grupy przedszkolne, gdyż oferta edukacji globalnej dla tej grupy wiekowej wciąż jest ograniczona.

Edukacja globalna dla najmłodszych (IV edycja)

Celem projektu jest zmotywowanie i podniesienie kompetencji nauczycieli oraz pracowników świetlic i bibliotek szkolnych w zakresie edukacji globalnej, poprzez  odpowiednie przeszkolenie, dostarczenie materiałów, zainicjowanie działań w postaci warsztatów dla dzieci  i zmobilizowanie do kontynuacji cyklu w oparciu o otrzymane pomoce. Długofalowym zadaniem projektu jest wzmocnienie znaczenia edukacji globalnej w edukacji formalnej na początkowym etapie nauczania, tj. w przedszkolach i klasach I-III. Projekt, poprzez współpracę z metodykami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i uczelniami pedagogicznymi, ma włączyć zagadnienia edukacji globalnej w system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a poprzez dostarczenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych wesprzeć adresatów działań w realizacji tych treści w pracy z dziećmi.

Beneficjentem pierwszego modułu projektu, realizowanego w 2016 roku, będzie 120 grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Zostanie uzupełniona i wznowiona publikacja ze scenariuszami zajęć w oparciu o którą przeprowadzonych zostanie 8 szkoleń dla nauczycieli oraz 180 warsztatów inicjujących. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie 15 warsztatów dla studentów wprowadzających w tematykę edukacji globalnej oraz 6 otwartych rodzinnych warsztatów w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt w szkołach i przedszkolach będzie  realizowany na terenie minimum 5 województw (łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego). Warsztaty dla studentów pedagogiki odbywać się będą w miastach wojewódzkich, w których znajdują się uczelnie z kierunkami pedagogicznymi, natomiast szkolenie dla szczególnie zainteresowanych studentów odbędzie się w Łodzi, a uczestnicy rekrutować się mogą z obszaru całego kraju. Studenci będą odbywać praktyki w placówkach, które sami zrekrutują. Otwarte warsztaty rodzinne odbędą się w  6 miastach wojewódzkich (Łodzi, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu).

Głównym celem projektu jest zmotywowanie i podniesienie kompetencji nauczycieli, a także bibliotekarzy i pracowników świetlic w zakresie edukacji globalnej, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzmocnienie jej znaczenia w edukacji formalnej oraz podniesie świadomość jej znaczenia wśród nauczycieli (i przyszłych nauczycieli), w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pracowników świetlic i bibliotek szkolnych.

Dotacja ze środków Polskiej pomocy wyniosła 130 500 zł w 2016 r. i 129 263,00 zł w 2017 r., a wartość projektu osiągnęła odpowiednio 145 000 zł w 2016 r. i 144 000 zł w 2017 r.

Edukacja globalna dla najmłodszych (IV edycja)

Głównym celem tego wieloletniego projektu jest podniesienie świadomości nauczycieli edukacji początkowej w zakresie znaczenia współzależności globalnych  we współczesnym świecie. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest dostarczenie im materiałów o edukacji globalnej wykorzystywanych następnie podczas wspólnie prowadzonych warsztatów dla dzieci. Zostaną w ten sposób zachęceni do kontynuowania zajęć o tej tematyce na podstawie dostarczonych im materiałów. Kolejnym celem było uwrażliwienie najmłodszych dzieci na treści i wartości propagowane przez edukację globalną, a także zapoznanie ich z tą tematyką. Efektem dodatkowym jest dotarcie z wiedzą z zakresu EG do rodziców.

W ramach kolejnej, przeprowadzonej w 2016 r., edycji  projektu wydano 1 000 egzemplarzy publikacji pt. „Edukacja globalna dla najmłodszych”. Licząca 210 stron publikacja zawiera 15 scenariuszy zajęć i dodatkowe materiały dydaktyczne. Do projektu praktycznego zostało zgłoszonych 120 grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W pięciu miastach Polski zorganizowano 8 szkoleń, w których uczestniczyło 176 nauczycieli. Poza tym opracowano i opublikowano plakat – obrazkową mapę świata w nakładzie 6 000 egzemplarzy, a także wydano grę dydaktyczną „Rodzinki” w nakładzie 1 200 talii. W 111 grupach przedszkolnych zostało przeprowadzonych 180 warsztatów dla 2 100 dzieci z całej Polski, czyli przeprowadzono łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. Zorganizowano także 15 warsztatów na uczelniach wyższych, w których wzięło udział ok. 300 studentów kierunków pedagogicznych. Dzięki temu kolejne grupy nauczycieli wchodzących w życie zawodowe zdobyły warsztat prowadzenia edukacji globalnej z najmłodszymi. Zorganizowano liczne wydarzenia popularyzatorskie w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Głównym założeniem drugiego modułu projektu była poprawa, jakości edukacji globalnej (EG) wśród dzieci na poziomie przedszkolnym poprzez szkolenia kadry pedagogicznej i udostępnianie materiałów edukacyjnych nauczycielom, edukatorom i studentom kierunków pedagogicznych.

W ramach zaplanowanych działań realizowanych od stycznia do 30 czerwca 2017 r. przeprowadzono 180 warsztatów inicjujących (łącznie ok. 360 h dydaktycznych) dla 2338 dzieci co przewyższyło zakładane rezultaty (2200). Ponadto w nakładzie 400 kompletów wydano 3 bajki edukacyjne (każda składająca się z 17 plansz) dla teatrzyku kamishibai, a także 400 kompletów kartonowych teatrzyków i walizek. W ramach projektu przeszkoleni zostali pracownicy bibliotek i nauczyciele (łącznie 589 osób) a także grupa 20 studentek pedagogiki. Każda z przeszkolonych grup prowadziła później zajęcia warsztatowe wśród dzieci.

Podczas trwania drugiego modułu projektu przeprowadzono łącznie 2655 h zajęć z zakresu EG, w których wzięło udział 31520 dzieci.