Polska pomoc

Edukacja globalna 2013 - Opisy planowanych działań projektowych

ZADANIE I

715/2013 Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Projekt regrantingowy, pozwalający na dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zwiększenie świadomości Polaków na temat problemów globalnych poprzez wsparcie dotacjami mniejszych projektów - realizowanych przez organizacje pozarządowe. Regranting umożliwi doświadczonym w zakresie edukacji globalnej organizacjom realizację działań o ograniczonym zasięgu. Natomiast organizacje z mniejszym doświadczeniem będą mogły liczyć na wsparcie o charakterze doradczo-informacyjnym w trakcie przygotowywania wniosku i realizacji projektu. Działania edukacyjne mają być skierowane do społeczności w miejscowościach poniżej 500 tys. mieszkańców. Zrealizowanych zostanie około 25-28 projektów, zaś łączna kwota dotacji wyniesie 520 tys. zł. Planowane są dwa przedziały maksymalnych możliwych do uzyskania kwot dotacji dla pojedynczych projektów: do 12 tys. PLN oraz od 20 do 25 tys. PLN.

 

ZADANIE II

1093/2013 Edukacja globalna dla najmłodszych

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Projekt poświęcony edukacji globalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zmotywowaniu nauczycieli i podniesieniu ich kompetencji w zakresie edukacji globalnej. Rezultatem projektu będzie przygotowanie wysokiej jakości pakietu edukacyjnego do realizacji zajęć w tej grupie wiekowej. Planowo, w ramach projektu odbędzie się 300 zajęć i 300 warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych; dodatkowo, ukażą się aktualizowane publikacje, na które składa się m.in. 10 scenariuszy zajęć oraz materiały edukacyjne. Treści projektu skupiają się wokół dziesięciu wybranych krajów Globalnego Południa: Nepalu, Indonezji, Wietnamu, Mongolii, Algierii, Zambii, Ghany, Gwatemali, Peru oraz Boliwii. Projekt ten jest kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym roku programu, dzięki któremu przeszkolono prawie 500 nauczycieli z 11 województw oraz przygotowano dla nich pakiet edukacyjny. Projekt uzyskał dotację w wysokości ponad 80 tys. PLN.

925/2013 Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Stowarzyszenie „Jeden świat”

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji pozaformalnej, i ma zachęcić do poruszania zagadnień globalnych w codziennej pracy. W ramach działań projektowych przeprowadzone zostaną kilkuetapowe szkolenia dla nauczycieli, zakończone ewaluacją. Uwzględnione zostanie dostosowanie metod pracy do profilu grupy, pozwalające dzieciom i młodzieży na kreatywność i aktywne zdobywanie wiedzy. Sami nauczyciele będą mieli z kolei okazję do współtworzenia narzędzi edukacyjnych i wymiany doświadczeń. Projekt pozwoli na podniesienie kompetencji nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji pozaformalnej w zakresie edukacji globalnej. Przewidziany jest też program edukacyjny dla wolontariuszy, dzięki któremu zwiększą się kompetencje wolontariuszy, zaangażowanych w projekty edukacji globalnej. Łączna kwota dotacji to około 87 tys. PLN.

 

694/2013 „Dobrze, że żyjemy w Polsce” – Edukacja globalna w warszawskiej komunikacji miejskiej: autobusach i metrze

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii informacyjnej wyświetlanej w wagonach metra i autobusach na ekranach CityINFOtv przez 10 tygodni. Kampania będzie miała postać mini-testów wiedzy. Podobne działania były realizowane już w roku ubiegłym i spotkały się z pozytywnym odzewem pasażerów. Tematyką tegorocznej kampanii informacyjnej będzie przede wszystkim porównanie poziomu i jakości życia w Polsce i w krajach-priorytetowych polskiej pomocy. Równolegle prowadzony będzie serwis edukacyjny www.infoswiat.pl. Łączna kwota przekazana na realizację projektu to ponad 100 tys. PLN.

 

1000/2013 Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju

Fundacja CentrumCSR.PL

Celem projektu jest uświadomienie konsumentom w Polsce sieci globalnych współzależności między decyzjami zakupowymi oraz inwestycyjnymi, a sytuacją społeczno-ekonomiczną mieszkańców Globalnego Południa. Planowane spotkania, wystawy i seminaria dla studentów, kadry akademickiej oraz organizacji pozarządowych mają zainteresować odbiorców problemami produkcji czy wydobycia surowców, ochrony praw człowieka w krajach Globalnego Południa i uświadomić, jak wygląda życie tamtejszych lokalnych społeczności. Działania prowadzone będą w Warszawie, a także w Poznaniu – we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka, oraz w Toruniu, we współpracy z Centrum Przywództwa i Odpowiedzialności Biznesu, działającym przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wiedza nabyta dzięki udziałowi w projekcie ma być motorem zmian w postawach konsumenckich i biznesowych oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji o wyborze produktów, usług i partnerów handlowych. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 91 530 PLN.

 

872/2013 Post-turysta.pl – inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość Polaków dotyczącą globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych

Kub Inteligencji Katolickiej

Projekt zakłada udostępnienie polskim turystom i osobom zajmującym się turystyką materiałów poświęconych odpowiedzialnej i świadomej turystyce. W ramach projektu przewidziano 20 ośmiogodzinnych cykli szkoleń, skierowanych do osób stykających się na swojej drodze zawodowej, edukacyjnej czy hobbystycznej z aktywnym wypoczynkiem. Planowane jest także uruchomienie portalu internetowego www.post-turysta.pl - internetowego przewodnika po zagadnieniach związanych z ideą post-turystyki. Podstawą merytoryczną przewodnika będzie baza 30 artykułów popularnonaukowych, poświęconych najważniejszym zagadnieniom turystycznym współczesnego świata. Równolegle zostanie przygotowany numer Magazynu Kontakt – kwartalnika papierowego i tygodnika internetowego, wydawanego przez Klub Inteligencji Katolickiej – poświęcony post-turystyce (publikacja objęta jest grantem MKiDN). Wszystkie działania zostały wsparte dotacją w wysokości 80 tys. PLN.

 

838/2013 Cykl edukacji globalnej  programie „To był dzień na świecie (TBDNS)”

Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych – HumanDoc

W ramach projektu, w każdą trzecią sobotę miesiąca od sierpnia do grudnia 2013 cotygodniowy program "To był tydzień na świecie" emitować będzie cykl edukacyjny prezentujący wybrane zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. Cykl podzielony jest na dwie części - emisję reportażu, materiału filmowego bądź wywiadu, a następnie dyskusję w studio. "To był tydzień na świecie" to magazyn geopolityczny, prezentujący komentarze, analizy i korespondencje z całego świata. Celem ogólnym projektu jest edukacja globalna społeczeństwa, a także edukacja globalna dziennikarzy i wydawców polskich mediów, poprzez włączenie ich w proces realizacji projektu. Długofalowym celem projektu jest też zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i podmiotami zaangażowanymi we współpracę rozwojową a mediami. Realizacja projektu będzie opierała się na współpracy z Telewizją Polsat a całkowita dotacja MSZ wynosi 99 tys. PLN.

ZADANIE III

729/2013 E-globalna – elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Celem projektu jest stworzenie repozytorium - zbioru sprawdzonych przez ekspertów materiałów edukacyjnych, które byłyby dostępne w całej Polsce, oraz archiwum materiałów dotyczących edukacji globalnej. Wybranych zostanie 70 materiałów, które będą opiniowane i ewentualnie dopracowywane przez grupę konsultacyjną. Opracowane w ten sposób materiały utworzą ok. 200 pojedynczych modułów (scenariuszy, materiałów uzupełniających, kart pracy, tekstów dla nauczyciela). Materiały zostaną sprawdzone w praktyce podczas lekcji odbywających się w różnych miejscach Polski, w placówkach różnych etapów edukacyjnych. Zebrany w projekcie zbiór materiałów edukacyjnych będzie dla nauczycieli narzędziem pracy do wprowadzania edukacji globalnej w szkołach, i przez to pośrednio ma upowszechniać edukację globalną wśród młodego pokolenia. Obecnie, w repozytorium dostępne są 24 scenariusze – po 12 scenariuszy dot. Azerbejdżanu i Tadżykistanu, podzielone na 87 modułów. Materiały stworzone dzięki dotacji w wysokości 95 tysięcy złotych dostępne będą pod adresem: www.e-globalna.edu.pl.

 

1073/2013 Razem dla Rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Projekt skupia się na kształtowaniu świadomości problematyki globalnego rozwoju wśród dzieci i młodzieży. Przewidziano opracowanie materiałów edukacyjnych na wybrany temat dotyczący edukacji globalnej, dostosowanych do poszczególnych przedziałów wiekowych, od przedszkola aż po liceum. Korzystając z materiałów, po przejściu krótkiego szkolenia, nauczyciele przeprowadzą w ramach lekcji wychowawczych po trzy zajęcia, i razem z klasami zorganizują akcję promującą problematykę rozwojową. Najbardziej zaangażowane i kreatywne grupy z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w zajęciach w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej, kompleksie edukacyjnym znajdującym się w Krakowie. Całkowita kwota dotacji to 112 tys. PLN.

 

1004/2013 Postaw na rozwój! Zrównoważony!

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Działania projektowe przewidują udostępnienie materiałów edukacyjnych (scenariuszy dotyczących edukacji globalnej) nauczycielom klas IV-VI szkół podstawowych oraz edukatorom. 40 osób przejdzie wstępne szkolenie z zakresu metod i treści edukacji globalnej, a 20 osób zostanie przeszkolonych kompleksowo – dodatkowo zostanie im zapewniony mentoring. Projekt pozwoli też na podniesienie kompetencji nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji globalnej, poprzez przeszkolenie grupy min. 100 nauczycieli za pomocą e-learningu oraz dostarczenie materiałów edukacyjnych. Szkolenia zwiększą świadomość uczestników w zakresie znaczenia współzależności globalnych we współczesnym świecie. Planowane są też zajęcia warsztatowe w szkołach, przeprowadzone przez edukatorów i nauczycieli. Rezultatem projektu będzie zwiększenie zasobów wiedzy z zakresu edukacji globalnej wśród dzieci. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 133 tys. PLN.

 

704/2013 Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

W ramach projektu stworzone zostaną narzędzia internetowe, do wykorzystania na terenie całej Polski – repozytorium materiałów edukacyjnych, gra on-line, platforma e-learningowa oraz strona internetowa. Projekt ma na celu poprawę jakości prowadzonej edukacji globalnej przez aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele będą uczyć się wspólnie, zgodnie z metodą tzw. współdzielonego uczenia się. Działanie właściwe poprzedzone będzie pilotażem, mającym pomóc zaadaptować wybraną metodę do polskich warunków. Dodatkowo zostanie przeszkolonych 16 nauczycieli, a 80 weźmie udział w szkoleniu prowadzonym przy pomocy platformy e-learningowej, która pozwoli im poznać zależności między problemami rozwojowymi a codziennymi wyborami konsumentów. W kolejnym etapie projektu ponad 2000 uczniów zostanie uwrażliwionych na problematykę rozwojową w kontekście najbardziej popularnych wśród młodzieży towarów – gadżetów elektronicznych i odzieży. Łączna kwota dotacji uzyskana przez projekt to 84 tys. PLN.

 

850/2013 Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat „2”

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Działania projektowe skierowane zostaną głównie do dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli we Wrocławiu i okolicach. Mają one na celu rozpowszechnianie wiedzy i zrozumienia edukacji globalnej jako elementu edukacji dzieci przedszkolnych oraz wprowadzenie Tygodnia Edukacji Globalnej jako stałego elementu pracy rocznej w 36 przedszkolach. Planowane jest także podnoszenie kompetencji nauczycieli przedszkolnych poprzez szkolenia i spotkania ewaluacyjne, co pozwoli na przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z edukacji globalnej. Zapewniony zostanie także internetowy dostęp do materiałów edukacyjnych dla dzieci, metodologii edukacji globalnej i odpowiednich materiałów wizualnych. Dodatkowym elementem będzie prowadzenie stałych elementów edukacji globalnej do planu zajęć Uniwersytetów III Wieku. Projekt uzyskał dotację w wysokości 149 tys. PLN.

 

931/2013 Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Projekt skierowany jest do pedagogów specjalnych, na co dzień pracujących z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z zaburzeniami wzroku, mowy, czasu, zachowania). Specjalnie na potrzeby studentów pedagogiki opracowany zostanie 8-dniowy kurs „Letnia Szkoła Edukacji Globalnej”, który wprowadzi ich w tematykę edukacji globalnej poprzez wykłady, warsztaty i spotkania z ekspertami-praktykami. Kurs pozwoli na pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania autorskich narzędzi do pracy z poszczególnymi grupami osób z specjalnymi potrzebami. Narzędzia te zostaną później opublikowane w postaci materiału elektronicznego i rozpowszechnione wśród uczelni pedagogicznych w Polsce, a także wybranych państwowych ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie debata ekspercka, promująca stworzoną publikację. Pośrednio odbiorcami projektu są też osoby ze specjalnymi potrzebami, dla których studenci przeprowadzą zajęcia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt uzyskał dotację w wysokości 99 tys. PLN.

 

ZADANIE IV

836/2013 IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych HumanDoc

IV edycja festiwalu filmów o tematyce rozwojowej zostanie zrealizowana w Warszawie i całej Polsce. W Warszawie projekt będzie realizowany w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki oraz na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w całej Polsce projekt realizowany będzie za pośrednictwem strony IPLEX.pl oraz pokazów w wybranych 10 miastach Polski. Pokaz kina globalnego rozwoju ma pomóc zrozumieć polskim widzom sytuację w krajach rozwijających się, zwiększyć świadomość i pokazać, jak sprawy światowe wpływają na życie codzienne ludzi. Festiwal dociera do szerokich grup beneficjentów o różnym stopniu wiedzy. Podobnie jak w trakcie poprzednich edycji, zorganizowane zostaną pokazy filmów w Kinotece w Warszawie, w Internecie i w kinach w Polsce, dyskusje dot. globalnego rozwoju, plebiscyt publiczności na najlepszy film oraz konkurs fotograficzny, w którym wyróżniona nagrodą rzeczową ufundowaną przez Uniwersytet Warszawski zostanie najlepsza fotografia przedstawiająca temat wpisujący się w globalny rozwój. W ramach festiwalu zorganizowane zostaną też spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami i bohaterami filmów, warsztaty ukazujące pracę artysty w kontekście globalnego rozwoju i uroczysta gala rozdania nagród. Projekcjom towarzyszyć też będzie wystawa fotograficzna promująca wiedzę o krajach Globalnego Południa. Łączna kwota dotacji przeznaczonej na festiwal filmów to 150 tys. PLN.

w górę

Tagi