Polska pomoc

 

Edukacja Rozwojowa - 2010. Regranting

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia Fundacja Edukacja dla Demokracji zrealizowała projekt, którego celem było udzielenie dotacji na działania z dziedziny edukacji globalnej ze środków MSZ organizacjom pozarządowym. Były to przede wszystkim organizacje i inne podmioty z mniejszych miast i terenów wiejskich. Rekrutacja została przeprowadzona poprzez zgłoszenia w elektronicznych mediach pozarządowych oraz rozsyłkę mailową.

Celami projektu było: wsparcie finansowe działań organizacji pozarządowych realizujących projekty dotyczące edukacji rozwojowej (poprzez konkurs grantowy); wsparcie merytoryczne działań podmiotów realizujących działania z zakresu edukacji rozwojowej poprzez przeszkolenie przedstawicieli zainteresowanych organizacji z zakresu tematyki edukacji rozwojowej oraz metod jej realizacji; szerzenie informacji o edukacji na rzecz rozwoju (poprzez szkolenia i spotkania informacyjne przygotowujące do składania wniosków grantowych, poprzez promocję konkursu grantowego i publikacji, które miały powstać w wyniku realizacji dotowanych projektów).

Zasadniczym elementem projektu był konkurs grantowy. Nadesłano 186 wniosków dot. trzech grup projektów edukacyjnych: wydawniczych, szkoleniowych i popularyzatorskich. Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania 23 projekty, a kolejne 3 umieściła na liście rezerwowej (dzięki uzyskanym oszczędnościom jeden z projektów rezerwowych udało się sfinansować).         

W ramach komponentu szkoleniowego przeprowadzono otwarty nabór organizacji zainteresowanych rozpoczęciem działalności w obszarze edukacji rozwojowej i globalnej. Spośród 22 zgłoszeń do udziału w szkoleniach wyłoniono 18 osób. Dla tej grupy zorganizowano dwa szkolenia: pierwsze miało charakter e-learningowy i trwało od 16 lipca do 4 sierpnia (ukończyło je 16 osób), drugie było szkoleniem stacjonarnym i odbyło się w Białobrzegach w dniach 11-13 sierpnia 2010 r. (wzięło w nim udział 13 osób). Uczestnicy komponentu szkoleniowego mieli możliwość ubiegania się o niewielkie dotacje (do 8 tys. zł) na realizację projektów w obszarze edukacji rozwojowej i globalnej. Z tej możliwości skorzystało 10 organizacji.

We wszystkich działaniach przeprowadzonych dzięki uzyskanemu finansowaniu (szkolenia, spotkania, warsztaty, wystawy, pokazy filmowe) uczestniczyło niemal 12 tys. osób.  Zrealizowane projekty przyczyniły się do zwiększenia wiedzy uczestników nt. problemów rozwojowych, a także zawiązania nowych partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi podmiotami. Współpraca ta może również w przyszłości procentować w kolejnych działaniach dot. edukacji rozwojowej lub innych dziedzin.