Polska pomoc

Dwunaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

7 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczyła Pani Minister Joanna Wronecka, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem dwunastego posiedzenia Rady było zaopiniowanie sprawozdań organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2016 r. Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania.

Ponadto podczas posiedzenia Pani Minister J. Wronecka przedstawiła Radzie informację nt. zmian w Planie współpracy rozwojowej w 2017 r., które były spowodowane potrzebą wygospodarowania dodatkowych środków w odpowiedzi na kryzysy humanitarne na Bliskim Wschodzie. W trakcie spotkania zaprezentowano raport z realizacji rocznych planów działań z zakresu Spójności polityk na rzecz rozwoju Walka z nielegalnymi przepływami finansowymi w tematach: walka z unikaniem opodatkowania oraz walka z praniem pieniędzy. Omówiono również rekomendacje Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC OECD w związku z przeprowadzeniem pierwszego regularnego przeglądu polskiego systemu współpracy rozwojowej. Dodatkowo członkowie Rady zapoznali się z wynikami ewaluacji projektów, które były realizowane w wybranych krajach Afryki Wschodniej i Bliskiego Wschodu w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

w górę

Tagi