Polska pomoc

Druga modyfikacja Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało drugą modyfikację w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r. Modyfikacja wynika z podjętych przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ dodatkowych działań w celu udzielenia pomocy humanitarnej na rzecz osób przesiedlonych wewnętrznie na Ukrainie, wsparcia Funduszu na rzecz budowy sarkofagu ochronnego w elektrowni w Czarnobylu oraz z bieżących prac nad wdrażaniem programu współpracy rozwojowej, w tym współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących punktów Planu:

-         Część I Planu, Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej (str. 5):

 • dodanie punktu o nazwie Polskie wsparcie na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie zgodnie z umową zawartą pomiędzy MSZ a Fundacją Solidarności Międzynarodowej i notatką w sprawie realizacji polskiego wsparcia na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w 2015 roku (nr sygnatury DWR.4410.6.2015/1/MR z dnia 12 lutego br.);

-    Część II Planu, Zadania z zakresu współpracy rozwojowej przewidziane do realizacji w 2015 roku przez organy administracji rządowej, finansowane ze środków, których są dysponentami:

 • dodanie w podtytule oraz z funduszy partnerskich tzw. Counterpart Funds (str. 20);
 • dodanie w zestawieniu tabelarycznym dot. MSZ dodatkowej pozycji o nazwie Pomoc humanitarna dla Ukrainy (w tym m.in. dofinansowanie konkursu Pomoc humanitarna 2015), (ze środków CPF) w kwocie 1 949 032,40 PLN (str. 21);
 • dodanie w zestawieniu tabelarycznym dot. MSZ dodatkowej pozycji o nazwie Wsparcie Funduszu Chernobyl Shelter Fund (CSF), (ze środków CPF) w kwocie 5 000 000 PLN (str. 21);
 • dodanie w zestawieniu tabelarycznym dot. MSZ dodatkowej pozycji o nazwie Pomoc humanitarna dla Ukrainy (ze środków ogólnej rezerwy budżetowej) w kwocie 1 500 000 PLN;
 • modyfikacja sumy w zestawieniu tabelarycznym dot. MSZ na 227 503 270 PLN (str. 21);
 • modyfikacja sumy całkowitej na 1 685 030 410 PLN (str. 28).

-    Aneks I: Podział środków w ramach rezerwy celowej: modyfikacja w podziale środków rezerwy celowej budżetu państwa w pozycjach:

 • Zmiana nazwy pozycji Wsparcie procesów transformacyjnych na Ukrainie na Polskie wsparcie na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie (FSM) i przesunięcie do części Działania własne i zlecone przez MSZ. Zadanie to jest realizowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej;
 • Dodanie przy pozycji Monitoring wyborów nawiasu (FSM). Zadanie to jest realizowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej;
 • Zwiększenie alokacji na programy stypendialne o 300 000 PLN do sumy 5 300 000 PLN;
 • W związku z ww. zmianą, aktualizacja sumy w pozycji Działania własne i zlecone przez MSZ do kwoty 21 650 000 PLN,
 • Projekty wdrażane w konkursie „Polska pomoc rozwojowa w 2015” – łączne zmniejszenie kwoty o 9 600 PLN (do wysokości środków rozdysponowanych w ramach rozstrzygniętego konkursu);
 • Projekty wdrażane przez organy administracji rządowej – łączne zmniejszenie kwoty o 786 562 PLN (do wysokości środków rozdysponowanych w ramach rozstrzygniętego postępowania);
 • Projekty modułowe wdrażane przez organy administracji rządowej od 2014 r. – zmniejszenie kwoty o 53 784 PLN do kwoty 154 820 PLN;
 • POMOC HUMANITARNA - Modyfikacja kwoty w pozycji Stałe wpłaty do budżetów ogólnych/wielostronne działania humanitarne/reagowanie na kryzysy humanitarne do kwoty 3 700 051 PLN (zwiększenie o 500 051 PLN);
 • POMOC HUMANITARNA – Modyfikacja kwoty w pozycji Projekty dwustronne do kwoty 3 999 949 PLN (zmniejszenie o 500 051 PLN);
 • POMOC HUMANITARNA – Dodanie nowej pozycji Pomoc humanitarna dwustronna na rzecz Ukrainy w kwocie 108 806 PLN;
 • REZERWA – zmniejszenie alokacji do wysokości 895 863 PLN. 

-    Dodanie nowego załącznika o nazwie Aneks III: Podział dodatkowych środków zawierającego wykaz dodatkowych funduszy na pomoc humanitarną na Ukrainie, tj.: Pomoc humanitarna dwustronna na rzecz Ukrainy – uzupełnienie finansowania konkursu Pomoc humanitarna 2015 (ze środków CPF) w kwocie 1 726 522 PLN; Pomoc humanitarna dwustronna na rzecz Ukrainy (ze środków CPF) w kwocie 222 488 PLN; Wsparcie Funduszu Chernobyl Shelter Fund (z funduszy CPF) w kwocie 5 000 000 PLN, Pomoc humanitarna dwustronna na rzecz Ukrainy (ze środków ogólnej rezerwy budżetowej) w kwocie 1 500 000 PLN.

 

w górę

Tagi