Polska pomoc

Dostęp do rzetelnej informacji, jawność i transparentność działań władz, świadomość praw obywatelskich drogą do dobrego rządzenia

Niski poziom wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, nieznajomość ukraińskiego prawa w zakresie dostępu do informacji czy brak świadomości własnych praw obywatelskich są przyczyną braku wypracowanych mechanizmów społecznego monitoringu działalności władz lokalnych na Ukrainie.

W ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne we współpracy z Komitetem Wyborców Ukrainy, Oddział Odessa realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie roli lokalnych organizacji pozarządowych i niezależnych mediów w budowaniu kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym na Ukrainie.  Projekt  jest uzupełnieniem i rozszerzeniem  realizowanego przez SWCD  w ramach programu „Pomoc rozwojowa 2011" projektu „Przygotowanie współpracy gazet lokalnych i organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu działań władz lokalnych i  polityków na południu Ukrainy". Zaproszeni do udziału w projekcie przedstawiciele lokalnych NGO  i niezależnych mediów (koalicje NGO-media) z obwodów centralnej i południowej Ukrainy zostali przeszkoleni w zakresie organizowania i przeprowadzania efektywnych kampanii monitoringu społecznego i analizy informacji oraz planowania i realizacji inicjatyw z zakresu rzecznictwa interesów i kampanii informacyjnych. 

Zdobytą podczas szkoleń wiedzę i umiejętności uczestnicy już wykorzystują poprzez realizowane we własnych społecznościach mini-projekty, którymi starają się rozwiązywać problemy lokalnych społeczności i prowadzić dialog z władzami. Tematyka realizowanych projektów została wybrana przez samych uczestników i odpowiada na potrzeby zidentyfikowane w ich regionach. Taki stan rzeczy sprzyja utożsamianiu się beneficjentów  z wdrażanymi działaniami i dużemu zaangażowaniu w ich realizację  (ang. ownership).

Projekt nr 108/2011 pt. Przygotowanie koalicji NGO i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów

Budżet projektu wynosi 476 623 zł, z czego 429 223 zł to środki pochodzące z dotacji MSZ

Więcej informacji nt projektu

w górę

Tagi