Polska pomoc

 

Doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji na szczeblu regionalnym w Gruzji jako skuteczne narzędzie budowania potencjału administracji publicznej - wykorzystanie polskich doświadczeń

Jednym z wyzwań dla działań rządu są narastające nierówności społeczne i ekonomiczne widoczne szczególnie pomiędzy stolicą (Tbilisi) a innymi regionami. Mają one istotny wpływ na wzrost zagrożeń korupcyjnych i nasilanie się przestępstw gospodarczych na terenach peryferyjnych i przygranicznych.

Grupą szczególnie narażoną na zetknięcie się z sytuacjami korupcjogennymi są pracownicy administracji publicznej szczebla regionalnego. Wynika to przede wszystkim z braku doświadczenia i niewystarczających umiejętności w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji. Ryzyko zjawisk korupcyjnych zwiększa fakt występowania w małych społecznościach na terenach peryferyjnych utrwalonych i powszechnie akceptowalnych zależności społeczno-ekonomicznych.

W ramach prowadzonych reform Gruzja rozpoczęła szeroko zakrojone zmiany w zakresie dobrego rządzenia i profesjonalizacji kadry urzędniczej. Jednym z wyzwań dla stworzenia niezależnej i profesjonalnej administracji publicznej opisanych przez gruzińskie władze jest występowanie korupcji na szczeblu regionalnym. Wprowadzenie trwałych zmian wymaga między innymi wzmocnienia systemu zapobiegania, wykrywania i zwalczania takim zjawiskom. Ważne jest także wprowadzenie procedur i doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji w regionalnych jednostkach gruzińskiej Służby Dochodzeniowej Ministerstwa Finansów.

Doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji na szczeblu regionalnym w Gruzji jako skuteczne narzędzie budowania potencjału administracji publicznej - wykorzystanie polskich doświadczeń

Projekt realizowany był od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. W jego trakcie przeprowadzono dwie wizyty studyjne dla 19 przedstawicieli Służby Dochodzeniowej Ministerstwa Finansów Gruzji oraz polskiego Wywiadu Skarbowego. Przygotowano również studia przypadków dotyczące spraw korupcyjnych i gospodarczych, które umożliwiły wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania, wykrywania i walki z korupcją z regionach. Przygotowano także dokument uwzględniający profile działania regionalnych jednostek gruzińskiej Służby Dochodzeniowej pod kątem wykrywania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przeprowadzonych reform celno-podatkowych.