Polska pomoc

 

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii - kontynuacja

Większość mieszkańców Tanzanii czerpie dochody z rolnictwa, a w szczególności z hodowli bydła, kóz, owiec, świń i drobiu. Warunki klimatyczne, ukształtowanie geograficzne, niski poziom wiedzy na temat patogenezy chorób, wreszcie niedostateczne zaopatrzenie w środki profilaktyki zdrowia zwierząt skutkują szerzeniem się chorób pasożytniczych oraz zakaźnych, co powoduje znaczące straty dla miejscowej ludności. 

Ideę wspólnych polsko-tanzańskich działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego średniego szczebla w dziedzinie hodowli zwierząt w Tanzanii zapoczątkowano w 2009 roku, realizując projekty na rzecz szkół Livestock Training Agency (LITA) w ramach programu Polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. LITA jest to sieć ośmiu państwowych szkół rolniczych stopnia ponadpodstawowego (średniego), podlegających Ministerstwu Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Republiki Tanzanii. W poszczególnych szkołach LITA wiedzę zdobywa od kilkudziesięciu do kilkuset studentów. Warto podkreślić, że naukę mogą podejmować wszyscy chętni, bez względu na płeć (kobiety stanowią blisko połowę studiujących osób) czy wyznawaną religię. Studenci mają zapewnione stypendia rządowe przeznaczone na wyżywienie i zakwaterowanie. Wśród studiujących są również osoby prowadzące działalność gospodarczą w rolnictwie – doskonalą tam swoje kwalifikacje zawodowe, aby dzięki temu zwiększyć efektywność produkcji w swoich gospodarstwach.

Nauka odbywa się w cyklu dwuletnich studiów dyplomowanych lub certyfikowanych (według ujednoliconego programu dla wszystkich szkół), podczas których studenci zdobywają wiedzę z podstaw rolnictwa ogólnego, prowadzenia upraw roślin, zagadnień ochrony środowiska naturalnego i prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej. Niezmiernie istotną częścią programu nauczania w LITA są przedmioty ukierunkowane na opanowanie przez studentów podstawowego zakresu wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia zwierząt oraz podstaw weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Dzieje się tak dlatego, że absolwenci tych szkół w swoim życiu zawodowym pełnią rolę doradców rolnictwa, a z uwagi na wielkość kraju (Tanzania jest obszarowo trzykrotnie większa od Polski) i ograniczony dostęp do usług lekarsko-weterynaryjnych, często służą pierwszą pomocą w rozpoznawaniu chorób u zwierząt, a nawet badają mięso pozyskane od ubijanych zwierząt gospodarskich, określając jego przydatność do spożycia przez ludzi.

Dzięki współpracy polsko-tanzańskiej szkoła LITA w Tengeru uzyskała w 2011 roku pełną akredytację przyznaną w wyniku ewaluacji akredytacyjnej przeprowadzonej przez National Council for Technical Education w Tanzanii, co wskazuje na wysoką skuteczność realizowanych działań. Polskie projekty na rzecz szkół LITA w Tanzanii zyskały również uznanie premiera Tanzanii, Mizengo Pinda, który miał okazję wizytować ośrodek w Tengeru osobiście.

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii - kontynuacja

W porozumieniu z Zarządem LITA w Dar-es-Salaam oraz w wyniku rozmów z dyrektorami poszczególnych jednostek do kolejnych działań w ramach Polskiej współpracy rozwojowej wybrano trzy szkoły LITA: w Madaba (region Sangea na południu kraju, najbardziej oddalony od centrum kraju), Morogoro (położony centralnie, sąsiadujący z Sokoine University, jedyną uczelnią rolniczą w Tanzanii) oraz Mpwapwa (region Dodoma). Przed realizacją projektu z powodu niedostatecznego wyposażenia technicznego nie prowadziło się w tych szkołach pełnego szkolenia praktycznego studentów, co zdecydowanie ograniczało ich rozwój, a przede wszystkim nie pozwalało nabyć odpowiednich umiejętności praktycznych w zakresie rozpoznawania inwazji pasożytniczych. W każdym z tych miejsc istniały poważne zaniedbania infrastrukturalne (brak lub zły stan techniczny pomieszczeń oraz braki w wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny), organizacyjne (np. zbyt mały udział kształcenia praktycznego) i merytoryczne (m.in. braki w przygotowaniu kadry dydaktycznej).

Celem bezpośrednim projektu Fundacji „Nauka dla Rozwoju” było stworzenie właściwych warunków lokalowych i technicznych do nauczania podstaw parazytologii i diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec i kóz, świń, drobiu) i towarzyszących (psów i kotów). Cel ten osiągnięto poprzez wytypowanie i przystosowanie odpowiednich pomieszczeń w poszczególnych kampusach LITA. Następnie podczas wizyt w tych miejscach opracowano z beneficjentami szczegółowe plany i zakres prac koniecznych do wykonania przez gospodarzy obiektów. Planowane prace remontowo-budowlane polegały w pierwszej kolejności na wykonaniu naprawy konstrukcji ścian, podłóg, założenia zamykanych szklanych okien (w jednej lokalizacji w oknach były jedynie siatki metalowe). W drugiej kolejności we wszystkich obiektach założono nowe instalacje elektryczne. Podobnie w salach laboratoryjnych założono nowe instalacje wodno-kanalizacyjne zapewniające dostawę wody bieżącej i odprowadzanie zużytej wody z laboratorium do instalacji ściekowej bezpiecznej dla środowiska. W ten sposób zaopatrzono laboratoria dydaktyczno-diagnostyczne we wszystkich trzech kampusach LITA.

W celu zapewnienia właściwych standardów nauczania wszystkie trzy laboratoria zaopatrzono w odpowiedni sprzęt laboratoryjny: zestawy mikroskopów diagnostyczno-dydaktycznych i stereoskopy (odpowiednio po 1 sztuce dla prowadzących zajęcia) oraz mikroskopy biologiczne dla studentów do bezpośredniego badania próbek podczas ćwiczeń laboratoryjnych (po 8 sztuk dla każdego z trzech laboratoriów). Mikroskopy nauczycielskie zaopatrzono w urządzenia do obróbki i projekcji badanych próbek na ekranie, tak aby studenci mogli analizować próbki wspólnie z prowadzącymi.

W każdej ze szkół objętych projektem przeprowadzono szkolenia nauczycieli, które dotyczyły sposobu organizacji zajęć z parazytologii zwierząt. Tematyka obejmowała zagadnienia wprowadzające z zasad bezpiecznego pobierania materiału biologicznego do badań od różnych gatunków zwierząt gospodarskich (z uwzględnieniem zasad bioasekuracji). Następnie przeprowadzono szkolenia dotyczące właściwej obsługi i efektywnego wykorzystania dostarczonego sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz parazytologicznych badań diagnostycznych w laboratorium.

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii - kontynuacja

Uzyskano znaczącą poprawę jakości kształcenia studentów. W trakcie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) przeszkolono ogółem 33 nauczycieli oraz 422 studentów, a w wykładach wprowadzających z parazytologii i diagnostyki parazytologicznej – 230 osób.

Obecnie w laboratoriach można prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów w zakresie podstawowej diagnostyki koproskopowej inwazji pasożytniczych zwierząt gospodarskich i towarzyszących, co stanowi podstawę nauczania o weterynaryjnym zdrowiu publicznym. Można również wykonywać badania diagnostyczne inwazji pasożytów żołądkowo-jelitowych i płucnych bydła, koniowatych, świń, drobiu, królików, itd. Podobnie możliwe jest badanie psów i kotów, które pozostając w bliższym kontakcie z ludźmi mogą być źródłem zarażenia pasożytami.

Kampusy LITA prowadzą stały monitoring inwazji pasożytniczych u hodowanych tam zwierząt. Pracownie parazytologiczne LITA mogą także świadczyć usługi dla podmiotów zewnętrznych – wykonywać badania inwazji pasożytów dla hodowców prowadzących chów zwierząt gospodarskich w okolicach poszczególnych kampusów LITA.