Polska pomoc

 

Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji

We wrześniu 2009 roku sprawujący władzę w Mołdawii koalicyjny Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) podjął się realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu reform mających zbliżyć, a docelowo wprowadzić kraj do UE. Udało się osiągnąć pozytywne efekty w obszarze wolności i praw człowieka, reformy prawa wyborczego, we wdrażaniu regulacji mających zapewnić włączenie do pogłębionej strefy wolnego handlu (DCFTA) oraz poczynić postępy na drodze liberalizacji wizowej.

Częściowym sukcesem zakończyła się reforma edukacji, w wyniku której zrestrukturyzowano szkolnictwo podstawowe i średnie, podniesiono płace nauczycielom i wdrożono system boloński. Rozpoczęto także wprowadzanie nowego programu nauczania, modernizację infrastruktury szkolnej oraz zoptymalizowano sieć szkół.

W czerwcu 2014 r. została podpisana umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Mołdawią. Tymczasem dużym problemem w Mołdawii pozostaje korupcja i brak wystarczającej ilości wysoko wykwalifikowanych kadr.

Strona mołdawska potwierdziła chęć współpracy w przybliżeniu miejscowego systemu edukacji do norm europejskich.

Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli mołdawskich placówek oświaty w trakcie wizyty studyjnej w 2015 roku. Zaplanowany na lata 2016 i 2017 projekt miał być jednym z istotnych elementów wsparcia przemian demokratycznych w Mołdawii. Dotyczył on dobrego zarządzania i koncentrował się na wsparciu przygotowania profesjonalnej kadry kierowniczej w oświacie, której zadaniem będzie wdrażanie reform oświatowych. Celem tych reform jest większa demokratyzacja oświaty, polegająca na partnerstwie kadry zarządzającej, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oraz partnerów instytucjonalnych i społecznych. Beneficjentami projektu są: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Mołdawii, centralnych oraz regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli.

W ramach zaplanowanego na 2016 r. I modułu przewidziano 2 działania, a mianowicie:

 • szkolenie dla 20 pracowników Ministerstwa Edukacji i centralnych placówek doskonalenia nauczycieli do pracy lidera i trenera w projekcie („Grupa 20”): Dobre zarządzanie - przygotowanie do roli lidera (w Sulejówku);
 • opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnej: Dobre zarzadzanie.

W ramach II modułu na 2017 r. przewidziano:

 • szkolenie dla 20 pracowników Ministerstwa Edukacji i centralnych placówek doskonalenia nauczycieli do pracy lidera i trenera w projekcie („Grupa 20”): Dobre zarządzanie - przygotowanie do pracy trenerskiej (w Mołdawii);
 • szkolenia dla 200 pracowników regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli (10 grup szkoleniowych x 20 osób), superwizowane przez polskich ekspertów (w Mołdawii);
 • opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnej: Praca trenerska;
 • Forum Trenerów Kierowniczej Kadry Oświatowej (w Sulejówku).

Wszystkie zajęcia podczas szkoleń były prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia.

Wartość dofinansowania wyniosła 145 000 zł w roku 2016 i 264 800 zł w roku 2017 i była równa całkowitej wartości projektu.

Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji

W ramach I modułu projektu, zrealizowanego w 2016 r.:

 • przygotowano grupę 20 pracowników Ministerstwa Edukacji i centralnych placówek doskonalenia nauczycieli do pracy lidera i trenera w projekcie („Grupa 20”) na temat dobrego zarządzania w oświacie - Szkolenie w Sulejówku;
 • opracowano pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe dla „Grupy 20”; 
 • przeprowadzono wizyty studyjne w polskich szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli;
 • opracowano i wydano publikację edukacyjną w wersji elektronicznej „Dobre zarzadzanie”.

 

W ramach realizacji II modułu projektu w 2017 r.:

 • przygotowano w Kiszyniowie szkolenie dla 20 pracowników Ministerstwa Edukacji RM i centralnych placówek doskonalenia nauczycieli do pracy lidera i trenera w projekcie („Grupa 20”;
 • opracowano pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe na potrzeby szkolenia dla „Grupy 20”;
 • opracowano i wydano publikację edukacyjną w wersji elektronicznej: „Praca trenerska”,
 • przeprowadzono superwizję szkoleń przeprowadzonych przez „Grupę 20” dla pracowników regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli (10 grup szkoleniowych) w Mołdawii;
 • zorganizowano Forum Trenerów nt. wypracowania modelu doskonalenia kadr oświatowych w Sulejówku.