Polska pomoc

Deklaracja Parlamentu Europejskiego w sprawie edukacji globalnej oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

5 lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął deklarację pod nazwą „Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie edukacji globalnej oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych". Prace nad deklaracją zainicjowali posłowie PE - Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze i Fiona Hall, składając pisemne oświadczenie w sprawie edukacji globalnej oraz czynnej postawy obywatelskiej, które zostało podpisane przez 398 posłów. Deklaracja ta wzywa państwa członkowskie UE do wzmocnienia narodowych strategii w dziedzinie edukacji globalnej oraz wzywa Komisję i Radę UE do opracowania długoterminowej strategii w tym zakresie.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie edukacji globalnej oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

Parlament Europejski,

-  uwzględniając konsensus europejski w sprawie rozwoju, który podkreśla, że „UE zwróci szczególną uwagę na edukację i szerzenie wiedzy w zakresie rozwoju",

-  uwzględniając wnioski ze zorganizowanego dialogu dotyczącego roli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w zakresie rozwoju, w którym wzywa się państwa członkowskie UE oraz Komisję Europejską do umacniania swoich strategii na rzecz edukacji globalnej i informowania o nim,

-  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju (Konsensus europejski w sprawie rozwoju: wkład edukacji globalnej i informowania o nim) edukacja globalna i szerzenie wiedzy na ten temat to elementy zajmujące główne miejsce w europejskich strategiach politycznych dotyczących rozwoju;

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska nie posiada specjalnie opracowanej strategii w tej dziedzinie, mimo że jest jednym z podmiotów najbardziej zaangażowanych we wsparcie finansowe edukacji globalnej w Europie;

C.  mając na uwadze, że w czasach naznaczonych oszczędnościami, kryzysem oraz powstawaniem ruchów nacjonalistycznych i populistycznych wspieranie czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych jest niezwykle ważne;

1.  wzywa Komisję i Radę do opracowania długoterminowej, ponadsektorowej europejskiej strategii w dziedzinie edukacji globalnej, szerzenia wiedzy oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych;

2.  wzywa państwa członkowskie do opracowania lub umocnienia narodowych strategii w dziedzinie edukacji globalnej;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.

Pełny tekst deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

w górę

Tagi