Polska pomoc

Debata otwarta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nt. dzieci w konfliktach zbrojnych

– Zapewnienie najmłodszym ochrony i zapobieganie naruszeniom ich podstawowych praw musi w dalszym ciągu stanowić fundament działania ONZ – podkreślił w swoim wystąpieniu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas debaty otwartej nt. dzieci w konfliktach zbrojnych. Wydarzenie zainaugurowało polskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które potrwa cały sierpień.

Uczestnicy debaty dyskutowali na temat sposobów wzmocnienia międzynarodowego systemu ochrony dzieci narażonych na przemoc i nadużycia podczas konfliktów. Podstawą do dyskusji był raport sekretarza generalnego ONZ nt. dzieci w konfliktach zbrojnych, podsumowujący rok 2018. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności międzynarodowej – w jej trakcie głos zabrały 84 państwa członkowskie ONZ.

– Konflikty zbrojne pozbawiają dzieci jednej z ich podstawowych potrzeb:  bezpieczeństwa – zauważył minister Czaputowicz. Raport SG ONZ wskazuje, że w konfliktach na całym świecie dzieci są okaleczane, porywane i atakowane, rekrutowane do walki, wykorzystywane seksualnie i pozbawiane pomocy humanitarnej. – Tego typu traumy pozbawiają je dzieciństwa, godności i pozostawiają trwałe ślady na ich dorosłym życiu – mówił minister, wskazując jednocześnie, że ochrona dzieci dotkniętych efektami konfliktów zbrojnych jest wspólną odpowiedzialnością, która wymaga zbiorowej reakcji.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz zwrócił szczególną uwagę na kwestie ochrony grup wrażliwych, przede wszystkim dziewczynek w kontekście przemocy na tle seksualnym oraz osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że podczas konfliktu zbrojnego dzieci niepełnosprawne częściej niż inne doświadczają przemocy. Podkreślił również, że pomimo istniejących rozwiązań prawnych chroniących tę grupę, niepełnosprawne dziewczęta i chłopcy nadal pozostają wśród osób najbardziej marginalizowanych i wykluczonych. – Jesteśmy tym bardziej dumni, że ​​z polskiej inicjatywy Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w czerwcu 2019 r. rezolucję 2475 w sprawie osób niepełnosprawnych – dodał.

Minister Jacek Czaputowicz zaznaczył także, że ochrona najbardziej wrażliwych grup dzieci, tj. uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i dzieci z traumą wojenną, pozostaje jednym z priorytetów polskiej współpracy rozwojowej. – Polska udziela pomocy psychologicznej najmłodszym ofiarom konfliktu we wschodniej Ukrainie, zapewnia także najbardziej podstawowe potrzeby  takie jak schronienie, dostęp do rehabilitacji i edukację poszkodowanym dzieciom na Bliskim Wschodzie – zaznaczył minister.

Przy okazji debaty minister Czaputowicz spotkał się ze specjalną przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych Virginią Gambą. Rozmowy dotyczyły utrzymania ciągłości zaangażowania Polski w problematykę praw dzieci podczas konfliktów i dalszej współpracy z biurem specjalnej przedstawiciel.

Promocja tematyki dzieci w konfliktach zbrojnych jest jednym z priorytetów członkostwa naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska posiada ugruntowaną pozycję międzynarodową jako kraj działający na rzecz kształtowania idei praw dziecka. Warszawa była m.in. inicjatorem powstania oraz współuczestniczyła w opracowaniu Konwencji Praw Dziecka, której obchody 30-lecia przyjęcia przypadają w 2019 r.

***

Obecne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest drugim od objęcia przez Polskę mandatu niestałego członka Rady. Poza debatą otwartą na temat dzieci w konfliktach zbrojnych w okresie prezydencji zaplanowany jest szereg wydarzeń. 13 sierpnia będzie mieć miejsce briefing wysokiego szczebla w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, natomiast 20 sierpnia zorganizowana będzie debata RB ONZ poruszająca kwestie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Z kolei 22 sierpnia planowane jest nieformalne spotkanie Rady poświęcone bezpieczeństwu osób należących do mniejszości religijnych.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ

w górę

Tagi