Polska pomoc

 

Cykl reportaży telewizyjnych z zakresu edukacji globalnej

W polskich mediach w niewielkim zakresie prezentowane są tematy odnoszące się do globalnych wyzwań, problemów, procesów - niezwiązane bezpośrednio z codziennymi „newsami”. Wynika to z jednej strony z ogólnego nastawienia na promowanie głośnych, przyciągających uwagę opinii publicznej aktualności. Dzieje się to często kosztem pogłębionych analiz i pokazywania szerszych kontekstów wydarzeń, bardziej skomplikowanych procesów, itp. Z drugiej strony ma to związek z ograniczonymi budżetami stacji telewizyjnych na prezentowanie spraw zagranicznych - przygotowanie dobrego materiału, reportażu, czy wywiadu zagranicznego wymaga bowiem znaczących nakładów finansowych, czasu i pracy.

Z kolei prezentowanie trudniejszej globalnej lub międzynarodowej tematyki tylko i wyłącznie na podstawie standardowych zdjęć agencyjnych uniemożliwia wprowadzenie komentarza odautorskiego, pokazanie szerszych aspektów danych zjawisk, jest mało atrakcyjne dla widza, co przekłada się na obniżenie oglądalności tego typu materiałów.

Z badań opinii publicznej przeprowadzanych na zlecenie MSZ wynika, że Polacy popierają ideę niesienia pomocy krajom biedniejszym - niemal 2/3 ankietowanych w 2015 r. uważało, że Polska powinna wspomagać kraje słabiej rozwinięte. Jednocześnie analiza wyników sondaży wskazuje, że zrozumienie przez Polaków idei współpracy rozwojowej jest na o wiele niższym poziomie. Jedynie 22% ankietowanych deklaruje, że zetknęło się z tematami dot. pomocy rozwojowej, przy czym aż 89% wiedzę o tych zagadnieniach czerpało z telewizji. Wyniki te wskazują zatem, że telewizja pozostaje głównym źródłem wiedzy o polskiej współpracy rozwojowej. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby przekazywane w niej informacje miały odpowiedni poziom merytoryczny.

Cykl reportaży telewizyjnych z zakresu edukacji globalnej

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie na antenę telewizji tematyki z zakresu edukacji globalnej, prezentowanej w sposób atrakcyjny, interesujący dla widza i inspirujący go do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze.

W ramach projektu w grudniu (raz w tygodniu) w wieczornym paśmie w telewizji Polsat News 2, w programie „To był dzień na świecie”, emitowany będzie cykl edukacyjny prezentujący wybrane zagadnienia z zakresu edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, globalnych współzależności, praw człowieka. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych we współpracy Fundacji HumanDoc z tym partnerem w latach 2013 i 2015.

Projekt zakłada realizację i emisję czterech reportaży o długości 15-20 minut każdy. Emisje odbędą się w grudniu w ramach wieczornego pasma informacyjnego. Uzupełnieniem i rozszerzeniem reportaży będzie dyskusja w studio programu, która zostanie przeprowadzona bezpośrednio po premierowej emisji. Reportaże będę przygotowywane w ścisłej współpracy przedstawicieli Fundacji HumanDOC z wydawcami i dziennikarzami telewizji Polsat, Polsat News i Polsat News 2.

W materiałach przedstawione zastaną wybrane tematy dot. edukacji globalnej. Zostaną one wzbogacone o szersze dane merytoryczne, takie jak statystyki czy informacje o działaniach Polski i wspólnoty międzynarodowej w omawianym obszarze. Do każdego odcinka zostanie przygotowany konspekt, który zostanie przekazany partnerowi w celu przygotowania prowadzących i dziennikarzy do przeprowadzania w studio dyskusji na odpowiednim poziomie merytorycznym oraz do wykorzystania danych w formie artykułu, który zostanie umieszczony na internetowej platformie informacyjnej polsatnews.pl, gdzie po premierze w telewizji będą udostępniane kolejne reportaże. Dzięki udostępnieniu reportaży w internecie oraz planowanym powtórnym emisjom przekaz wykreowany w ramach projektu dotrze do szerokiej widowni w całym kraju.

Cykl reportaży telewizyjnych z zakresu edukacji globalnej

Projekt polegał na wyprodukowaniu i wyemitowaniu czterech reportaży telewizyjnych zrealizowanych na terenie Peru, Birmy, Gruzji i Tanzanii. Partnerem Fundacji HumanDoc była telewizja Polsat News 2, , dzięki czemu w każdy grudniowy czwartek jej widzowie mogli obejrzeć reportaż i wysłuchać prowadzonej w studio dyskusji dotyczącej poruszanego tematu.

Emitowane w programie „To był dzień na świecie” reportaże były przede wszystkim skierowane do widzów, którzy wcześniej nie zetknęli się z tematyką edukacji globalnej. Miały one formę adekwatną do możliwości percepcyjnych widzów, tj. charakter poglądowy, a nie analityczny. Przeciętna długość poszczególnych reportaży zrealizowanych w ramach projektu wyniosła ostatecznie 22 minuty.

Poszczególne reportaże dotyczyły następującej tematyki:

- „dzieci ulicy” to jeden z największych problemów i wyzwań społecznych w Ameryce Południowej, w niektórych obszarach stanowią one nawet 30% populacji miast. Bieda, przemoc, narkotyki, niepewność jutra – to codzienność dla tysięcy dzieci i nastolatków z dzielnic biedy w Limie, stolicy Peru. Wyrasta tam już trzecie pokolenie młodych ludzi, których domem jest ulica. Wielu z nich nie ma w ogóle domu, a słowo „mama” z niczym im się nie kojarzy, nie mają ani dokumentów, ani perspektyw na lepsze życie. Inne poza domem spędzają całe dnie i noce, by zarobić na siebie i na rodzinę, często poprzez prostytucje, rozboje albo kradzieże.  Niestety lokalne władze i społeczeństwo nie mają pomysłu na rozwiązanie problemu. Tylko niewielki procent z tysięcy dzieci ulicy ma szansę zmienić swoje życie i trafić do jednego z ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Salezjanie prowadzą w Limie dom dla chłopców w trudnej sytuacji życiowej „Otwarty Dom Księdza Bosko”. Kilkudziesięciu chłopców ma tu zapewniony nocleg, wyżywienie oraz możliwość kształcenia zawodowego, aby po uzyskaniu pełnoletniości podjąć pracę i samodzielne życie.

- Mjanma (Birma) zaczyna się coraz bardziej kojarzyć z transformacją, budową społeczeństwa obywatelskiego, transformacją ustrojową, demokratyzacją kraju, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, rolą swobód obywatelskich i niezależnych mediów w rozwoju społecznym. Jeden z najokrutniejszych wojskowych reżimów świata postanowił otworzyć bramy „złotej ziemi” dla świata i od 2010 roku konsekwentnie realizuje plan siedmiu kroków ku demokracji. Generałowie zamienili mundury na garnitury, a pokojowa noblistka Aung San Suu Kyi, która w domu spędziła piętnaście lat w areszcie domowym, zasiada w parlamencie. Amnestia prominentnych więźniów politycznych i pośpieszne podpisywanie zawieszenia broni z większością etnicznych partyzantek spowodowały zniesienie wieloletnich sankcji gospodarczych przez społeczność międzynarodową.

- życie mieszkańców Gruzji z perspektywy prowincji, małych miast i wsi, które coraz bardziej odstają od dynamicznie rozwijającej się stolicy czy obszarów turystycznych. Ćwierć wieku po transformacji wiele regionów Gruzji podupadło. Niektóre z nich w ciągu ostatnich dwóch dekad straciły nawet połowę mieszkańców. Kryzys i emigracja odcisnęły bolesne piętno na funkcjonowaniu całych społeczności. Problemy społeczne nasiliły i występują na gruzińskiej prowincji w skali nieporównywalnie większej niż np. w Europie. Ogromnym problemem jest alkoholizm i przemoc domowa w najokrutniejszym wydaniu (zabójstwa żon lub samobójstwa kobiet-ofiar przemocy). W reportażu przedstawione też zostały działaczki gruzińskiej organizacji partnerskiej Fundacji Humandoc, Merkuri Association.

- zanieczyszczenie i degradacja środowiska w Tanzanii to jeden z głównych problemów w Afryce, który oddziałuje też na inne regiony świata. Tanzania i Kenia są lokalnymi liderami we wprowadzaniu rozwiązań, które mają przeciwdziałać tym procesom. Ma tam miejsce pierwsza w dziejach rewolucja technologiczna dziejąca się nie w miastach Globalnej Północy, ale na wsiach Globalnego Południa. Dzięki wsparciu zagranicznych donatorów, jak również coraz częściej na zasadach komercyjnych,  wprowadzane są m.in. technologie energii słonecznej umożliwiające elektryfikacje afrykańskich wiosek. W Tanzanii tylko ok. połowa mieszkańców kraju ma dostęp do energii elektrycznej. Dzięki upowszechnieniu energii solarnej z roku na rok dostęp do prądu zyskują kolejni mieszkańcy kraju. Energia solarna, nie tylko przeciwdziała rosnącemu zanieczyszczeniu Afryki, ale też jest stymulatorem zmian społecznych, gospodarczych, przyczynia się do redukcji ubóstwa i rozwoju przedsiębiorczości, ułatwia dostęp do edukacji, czy poprawia jakość opieki zdrowotnej.

Reportaże były kilkukrotnie emitowane w grudniu 2017 r. w ramach programu „To był tydzień na świecie” (TBTNS) w telewizji Polsat News 2 (PN2) i Polsat (podczas zapowiedzi w poranku). Towarzyszyła im dyskusja w studio. Reportaże są także dostępne online na stronie www.polsatnews.pl i w IPLA TV (w trzech miejscach: w ramach programu „To był dzień na świecie”, jako osobne reportaże, oraz w sekcji HumanDoc).

Ważnym rezultatem projektu było zainteresowanie tematyką Edukacji globalnej dziennikarzy i wydawców polskich mediów - poprzez włączenie ich w realizację projektu. Możliwość przygotowania przez nich autorskich materiałów i komentowania ich w studio, zmobilizowała ich do myślenia o zagadnieniach zagranicznych przez pryzmat edukacji globalnej. Celem projektu w tym kontekście było przekonanie tej grupy, że tematy z zakresu edukacji globalnej, współpracy rozwojowej mogą być interesujące i warto po nie sięgać. Cel ten udało się osiągnąć nie tylko w odniesieniu do dziennikarzy i wydawców PN2 i PN, ale również w odniesieniu do dyrekcji i członków zarządu Polsat, którzy byli bezpośrednio włączeni w realizację i kontrolę niniejszego projektu. Łącznie projekt swoimi działaniami, zgodnie z założeniami, objął grupę ok. 50 osób.

Warto wspomnieć, że w ramach realizacji projektu przeprowadzono wywiady z przedstawicielami środowisk pozarządowych i instytucji realizujących współpracę na rzecz rozwoju ukazując ich ciężką pracę. Łącznie w ramach projektu zaprezentowano efekty realizacji projektów 6 organizacji, w tym organizacji polskich.