Polska pomoc

 

Centra gotowości szkolnej w Gruzji 2015

Wczesne rozpoczęcie edukacji dziecka determinuje jego szanse edukacyjne i życiowe. Dziecko mające za sobą przygotowanie przedszkolne łatwiej osiąga gotowość szkolną we wszystkich sferach rozwoju. Szczególnie ważny, obok rozwoju intelektualnego, jest rozwój emocjonalny i społeczny, którego dziecko doświadcza, funkcjonując w grupie rówieśników. Wczesne rozpoczęcie edukacji jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i psychologicznego.

W Gruzji zaledwie ok. 55% dzieci ma dostęp do edukacji przedszkolnej. Edukacja ta jest zadaniem, które przez samorządy postrzegane jest jako obciążenie w obliczu ograniczonych środków finansowych. Przedszkola funkcjonują przede wszystkim w miastach. Problem upowszechnienia dostępu do edukacji najmłodszych jest niezwykle aktualny dla mieszkańców małych miejscowości, w których dzieci pozbawione są szansy na wczesną edukację.

Oprócz ograniczonego dostępu, problemem jest także niska jakość edukacji przedszkolnej. Funkcjonujące przedszkola oferują jedynie opiekę. Zajęcia edukacyjne, jeśli są prowadzone, to na zasadzie powielania przestarzałych metod pracy opierających się na dyscyplinowaniu dzieci. Przedszkola są bezpłatne, jednak bardzo często przepełnione – grupy liczące ponad 40 uczniów nie należą do rzadkości. Nie ma standardów dotyczących wymagań stawianym kandydatom na nauczycieli przedszkolnych.

Stworzenie centrów gotowości szkolnej przyczynić się miało do zwiększenia dostępu gruzińskich dzieci do wczesnej edukacji. Praca w nich miała zostać oparta na programie kształcącym gotowość szkolną BASKO. Został on opracowany w 2014 roku w ramach projektu Stowarzyszenia „Edukator” finansowanego przez polską pomoc. W ten sposób upowszechnione miały zostać rezultaty ubiegłorocznego projektu.

Centra gotowości szkolnej w Gruzji 2015

Projekt realizowany był od 15 czerwca do 15 grudnia 2015 roku w Gruzji wraz z lokalnym partnerem, stowarzyszeniem Civitas Georgica. Celem projektu było wsparcie grup społecznych znajdujących się w gorszej sytuacji – mieszkańców małych miejscowości i wiosek – poprzez poprawienie dostępu do wczesnej edukacji. Planowane działania miały usprawnić mechanizm wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z regionów wiejskich.

Rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie dla zwiększenia dostępu gruzińskich dzieci do wczesnej edukacji było stworzenie 11 centrów gotowości szkolnej na terytorium całego kraju. W szkołach i przedszkolach stworzone miały zostać grupy pięciolatków liczące 16-20 dzieci, z którymi miała pracować nauczycielka realizująca autorski program kształtujący gotowość szkolną BASKO.

Projekt zakładał też przeszkolenie nauczycielek w trakcie 40-godzinnego treningu z rozwoju kompetencji kształtowania gotowości szkolnej. Stworzone miały również zostać materiały metodyczne do pracy w alternatywnych grupach przedszkolnych, aby ułatwić codzienną pracę z dziećmi.

Beneficjentami projektu miało być 11 nauczycielek przedszkolnych, które miały dostałć szansę rozwoju własnych umiejętności metodycznych. Projektem miało też zostać objętych 220 dzieci uczęszczających do nowopowstałych centrów gotowości szkolnej.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 eur = 4,2249 zł.

Centra gotowości szkolnej w Gruzji 2015

Wszystkie cele projektowe zostały zrealizowane w całości. Otwartych zostało 11 centrów gotowości szkolnej w pięciu regionach na terenie całej Gruzji (Megrelia-Górna Swanetia, Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia, Wewnętrzna Kartlia, Kachetia i Guria). Miejscowe szkoły i przedszkola bezpłatnie udostępniły pomieszczenia do pracy z dziećmi i pokryły koszty komunalne. W ramach projektu sfinansowano adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci. Zakupiono farby i wykładziny podłogowe, a także wyposażenie – stoliki, krzesełka, półki, wieszaki, stół i krzesło dla nauczycielki. We wszystkich powstałych centrach naukę podjęło 220 dzieci.

W dwuetapowym szkoleniu z metodyki pracy z dziećmi i kształtowania gotowości szkolnej udział wzięło 11 lokalnych nauczycielek. W czasie pierwszej części zostały one przeszkolone w zakresie stosowania w pracy z dziećmi programu BASKO, który został przygotowany rok wcześniej w ramach projektu finansowanego z środków Polskiej Pomocy. Trening przeprowadziły Olga Muskhelishvili i Nino Jijavadze, autorki BASKO. Podczas drugiego etapu szkolenia omówione zostały stan realizacji programu i problemy nauczycielek wiążące się z pracą z dziećmi.

W ramach projektu opracowano również „Praktikum” – ok. 60 stron materiałów metodycznych do pracy w alternatywnych grupach przedszkolnych. Zawierają one wskazówki metodyczne i wytyczne dla organizacji pracy z dziećmi. Znaleźć w nich można również przykładowe tygodniowe plany dydaktyczne, scenariusze konkretnych zajęć czy propozycje zabaw z dziećmi. Materiały zostały opracowane, aby ułatwić nauczycielkom ich codzienną pracę.

Wybrane do realizacji projektu samorządy zadeklarowały współpracę i kontynuację działań po zakończeniu finansowania projektu.