Polska pomoc

CODEV

Grupa Rady ds. współpracy na rzecz rozwoju (CODEV)

Grupa wypracowuje konkluzje Rady dot. dokumentów Komisji Europejskiej (komunikaty, raporty, plany działania) i Trybunału Obrachunkowego (raporty) oraz wspólne stanowiska UE  dot. wydarzeń międzynarodowych na agendzie rozwojowej.

W posiedzeniach grupy uczestniczą przedstawiciele wszystkich PCz oraz KE i ESDZ. Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne (przedstawiciel kraju sprawującego Przewodnictwo w Radzie UE).

Tematyka dokumentów: polityka rozwojowa UE; wsparcie budżetowe; polityka spójności na rzecz rozwoju; skuteczność pomocy; rola UE w kontekście zdrowia na świecie; uwłasnowolnienie kobiet w kontekście polityki na rzecz rozwoju; wsparcie dla demokracji w państwach rozwijających się; zmiany klimatyczne; oficjalna pomoc rozwojowa - ODA; wspólne programowanie; bezpieczeństwo żywnościowe w państwach rozwijających się, itp.

Dokumenty wypracowane przez Grupę w I półroczu 2012 r. w trakcie Prezydencji Danii w Radzie UE

1. Konkluzje Rady: Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju - Program działań na rzecz zmian (Council Conclusions: ‘Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change');

2. Konkluzje Rady: Przyszłe podejście do wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich (Council Conclusions: The Future Approach to EU Budget Support to Third Countries);

3. Konkluzje Rady: Raport UE za 2011 r. nt. Polityki Spójności na Rzecz Rozwoju (Council Conclusions: EU 2011 Report on Policy Coherence for Development);

4. Konkluzje Rady: raport za rok 2011 dla Rady Europejskiej  dot. Celów Pomocy Rozwojowej (Council Conclusions: 2011 Annual Report to the European Council on Development Aid Targets).

w górę

Tagi