Polska pomoc

 

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca - część 2

Tematyka projektu wpisuje się w działania dotyczące ograniczania skutków wydarzeń związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi i nuklearnymi (CBRN). Projekt zakłada utworzenie systemu, który pozwoli na sprawne reagowanie służb odpowiedzialnych za niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku opisywanych zagrożeń, w szczególności w zakresie dekontaminacji. Stworzenie pierwszego systemu dekontaminacji zwiększy skuteczność podejmowanych w przyszłości akcji ratowniczych na terenie całego obwodu lwowskiego.

Odpowiednie doposażenie i przeszkolenie kadr ukraińskich służb ratowniczych wpłynie na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Straży Pożarnej na Ukrainie. Wzmocnienie potencjału sił ratowniczych obwodu lwowskiego, zwiększy poczucie bezpieczeństwa tamtejszych mieszkańców, a także turystów. Ponadto stworzenie pierwszego systemu dekontaminacji na terenie województwa lwowskiego zabezpieczy ponad 260 kilometrową granicę z Polską w przypadku katastrof i innych zagrożeń. W ramach projektu opracowane zostaną założenia do wytycznych do dekontaminacji, które po zakończeniu projektu beneficjent będzie mógł przedstawić rządowi w Kijowie, celem implementacji ich na całym terytorium kraju.

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca - część 2

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • szkolenie wstępne z zakresu dekontaminacji - 20 osobowa grupa ratowników z województwa lwowskiego przejdzie szereg specjalistycznych szkoleń z zasad organizacji i taktyki dekontaminacji masowej, w tym także w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej  oraz pomocy psychologicznej zarówno dla osób poszkodowanych jak i ich bliskich. Tak dobrana tematyka przygotuje służby ratownicze obwodu lwowskiego do wstępnej gotowości do przeprowadzenia procesu dekontaminacji masowej w przypadku pojawienia się zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym;
  • zakup i przekazanie niezbędnego sprzętu do dekontaminacji. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Lwowie. Sprzęt ma służyć przeszkolonym w Polsce ratownikom jako narzędzie operacyjno-dydaktyczne;
  • szkolenie główne i ćwiczenia zgrywające - przeprowadzone zostanie szereg ćwiczeń łączących zdobytą w przeciągu ostatnich 3 lat wiedzę z umiejętnością obsługi  przekazanego sprzętu;
  • opracowanie ostatecznych założeń do wytycznych i seminarium końcowe - grupa ekspertów złożona z polskich specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim przygotuje ostateczne założenia do wytycznych do dekontaminacji, które strona ukraińska będzie mogła zaprezentować rządowi w Kijowe, celem ich przyszłego wdrożenia na terytorium całego kraju. Następnie, odbędzie się seminarium dla członków służb odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca - część 2

Wzmocnienie potencjału sił ratowniczych obwodu lwowskiego zwiększyło poczucie bezpieczeństwa wśród osób zamieszkujących jego terytorium, a także turystów. Ponadto stworzenie pierwszego systemu dekontaminacji na terenie województwa lwowskiego zabezpieczyło ponad 260 kilometrową granicę z Polską w przypadku katastrof i innych zagrożeń. W ramach projektu opracowano założenia do wytycznych do dekontaminacji, które przedstawione zostanie rządowi w Kijowie, celem ich wdrożenia na całym terytorium kraju.