Polska pomoc

 

Bliżej edukacji, informacji i pracy - nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek

Zaplanowane działania są odpowiedzią na trudną sytuację bibliotek w dwóch regionach zachodniej Gruzji – Gurii i Imeretii. Głównym celem projektu jest modernizacja niedofinansowanych i niedoposażonych bibliotek regionu, poprzez wprowadzenie systemu ICT i podniesienie kompetencji bibliotekarzy. Poszerzenie unowocześnionej oferty bibliotek o działania skierowane do grup defaworyzowanych społecznie, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich, pozwoli skuteczniej rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby edukacyjne mieszkańców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Państwową Biblioteką Naukową Miasta Kutaisi im. Ilii Czawczawadze z Gruzji. Stanowi on kontynuację działań dotyczącego regionu Imeretii przeprowadzonych w 2010 roku.

Bibliotekarze i bibliotekarki cieszą się dużym autorytetem w swoich miejscowościach, z powodu ich tradycyjnej pozycji osób zaufania społecznego i dobrego poziomu wykształcenia w stosunku do innych grup zawodowych. Oferta bibliotek nie wychodzi jednak poza standardy i jest niedostosowana do wymogów i problemów społeczności. Niemniej biblioteki pozostają jedynymi lokalnie działającymi, dostępnymi dla wszystkich i bezpłatnymi instytucjami kultury, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z dostępu do edukacji, informacji, wiedzy i kultury.

Bliżej edukacji, informacji i pracy - nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizowało niniejszy projekt w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Państwową Biblioteką Naukową Miasta Kutaisi im. Ilii Czawczawadze z Gruzji. Był on kontynuacją działań prowadzonych w 2010 r. w ramach projektu „Rozwój osobisty i podwyższenie kwalifikacji bibliotekarek drogą do integracji środowiska lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców w wybranych municypalitetach regionu Imeretii”.

Celem projektu była poprawa społecznego dobrobytu mieszkańców w regionie zachodniej Gruzji – Gurii i Imereti poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług informacyjnych i edukacyjnych, dostarczanych przez lokalne biblioteki. 15 bibliotek publicznych z tych dwóch regionów otrzymało sprzęt komputerowy (komputery PC, laptopy, rzutniki multimedialne z ekranem, aparaty fotograficzne i zestawy do nagłośnienia) oraz dostęp do Internetu, a blisko 50 bibliotekarzy zostało przeszkolonych z podstaw planowania rozwoju biblioteki ze wskazaniem na aktywizację mieszkańców oraz z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

Projekt pozwolił na unowocześnienie lokalnych bibliotek poprzez dostarczenie sprzętu IT i zdobycie przez bibliotekarzy wiedzy na temat jego wykorzystania w pracy biblioteki. Poznanie nowoczesnych metod pracy z mieszkańcami opartych na polskich doświadczeniach pozwoliło ich pracownikom skuteczniej rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Realizacja mini-projektów zainicjowanych przez biblioteki w 15 miejscowościach przyczyniła się do aktywizacji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych. Łącznie do mini-projektów zostało zaangażowano ok. 300 osób.

Bibliotekarki wykazały się niezwykłą pomysłowością w planowaniu i realizacji projektów. Z powodzeniem zastosowały narzędzia i formy przedstawione podczas szkoleń, np. metody badania potrzeb lokalnej społeczności, współpraca lokalna. Wykorzystywały też otrzymany sprzęt ICT.