Polska pomoc

Białoruś

Wprowadzenie

Białoruś zajmuje 50 pozycję (2019 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Polska jest gotowa dzielić się swymi doświadczeniami z czasów transformacji ustrojowej. Od 2006 r. Białoruś znajduje się na liście krajów-biorców oficjalnej pomocy rozwojowej Polski. 

powrót

Działalność w 2018 r.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi była realizowana w 2018 r. w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz Plan współpracy rozwojowej w 2018 r. Podejmowane działania koncentrowały się na trzech priorytetach tematycznych: kapitał ludzki, dobre rządzenie oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. Kontynuowano również działania pomocowe z zakresu demokracji i praw człowieka. Ponadto, obywatele Białorusi kształcący się na polskich uczelniach wyższych otrzymywali pomoc stypendialną i/lub zwolnienia z kosztów nauczania – m.in. w ramach Programu stypendialnego im. Stefana Banacha współfinansowanego przez MNISW i MSZ. Dodatkowo, urzędnicy białoruskiej administracji publicznej uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW). Łącznie ODA na rzecz Białorusi w 2018 r. wyniosła 123,34 mln PLN.

Działania pomocowe realizowane w priorytecie kapitał społeczny koncentrowały się na pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Celem realizowanych inicjatyw był lepszy dostęp do usług społecznych, zwiększona integracja społeczna oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków opieki. Działania służące osiągnięciu ww. rezultatów były realizowane m.in. w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2018”, przez organy administracji rządowej, polskie placówki zagraniczne oraz za pośrednictwem organizacji międzynarodowych m.in. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

W 2018 r. kontynuowano tworzenie sieć świetlic środowiskowych przy ośrodkach lokalnych Caritas w celu umożliwienia prowadzenia zajęć służących integracji dzieci z rówieśnikami, zmianie postaw społecznych i zapobiegania wykluczenia z życia społecznego m.in. dzieci pozostających bez pieczy rodzicielskiej oraz dzieci niepełnosprawnych. Dotychczas zrealizowane działania umożliwiły objęcie dodatkową opieką łącznie ponad 500 dzieci. Ponadto, kontynuowano współpracę ze Szkołą specjalną w Mołotkowiczach na Polesiu. W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przy szkole w Mołotkowiczach została wybudowana hala produkcyjna na potrzeby zakładu meblarskiego. Inwestycja ta wspiera proces aktywizacji zawodowej podopiecznych placówki umożliwiając im praktyczną naukę zawodu. Poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej była celem projektów rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Ambasady RP w Mińsku we współpracy ze szkołami specjalnymi, ośrodkami opieki społecznej i organizacjami specjalizującymi się w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto, w 2018 r. rozpoczęto realizację dwuletniego projektu Biura UNICEF w Mińsku przeciwdziałającemu przemocy wobec dzieci. Jednym z jego celów jest podnoszenie świadomości problemu przemocy w szkołach, w tym cyberprzestępstw.

Działania pomocowe w priorytecie przedsiębiorczość i sektor prywatny służyły rozwojowi przedsiębiorczości na Białorusi oraz budowaniu zdolności instytucjonalnej władz lokalnych do wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Działania były realizowane m.in. w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2018”, przez organy administracji rządowej, polskie placówki zagraniczne, za pośrednictwem organizacji międzynarodowych m.in. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Rezultatami projektów było m.in. przekazanie doświadczeń z zakresu tworzenia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wybrane mikro przedsiębiorstwa białoruskie otrzymały środki na zakup maszyn i urządzeń. Dodatkowym efektem było wzmocnienie kontaktów pomiędzy białoruskimi i polskimi przedsiębiorcami.

W ramach współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Ministerstwem Gospodarki Białorusi oraz z Białoruskim Funduszem Finansowego Wsparcia Przedsiębiorców realizowane były działania na rzecz rozwoju białoruskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Strona białoruska uzyskała informacje na temat polskich doświadczeń w tworzeniu instytucjonalnego systemu wsparcia MSP, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowania zwrotnego (poręczenia kredytów i pożyczki), metodologii stanowienia prawa gospodarczego w Polsce oraz praktycznej wiedzy na temat wspierania internacjonalizacji firm. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego we współpracy z białoruskim inkubatorem przedsiębiorczości „MAP ZAO” utworzyła centrum coworkingowego do prowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości oraz rozpoczęła realizację 3 letniego projektu na rzecz rozwoju systemu klastrów we współpracy z Radą Rozwoju Przedsiębiorczości BY. Z kolei Fundacja Wschód rozpoczęła realizację trzyletniego projektu, którego celem jest wykorzystanie „zielonej ekonomii” do rozwoju przedsiębiorczości w regionach wiejskich Białorusi.

Jednym z kierunków wspierania przedsiębiorczości na Białorusi były działania na rzecz zwiększenia potencjału turystycznego pojezierza Brasławskiego realizowane w ramach projektów rozwojowych Ambasady RP w Mińsku. W 2018 r. rozpoczęła się również realizacja dwuletniego projektu Biura UNDP w Mińsku we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki RB oraz władzami lokalnymi, którego celem jest ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej na poziomie lokalnym na Białorusi i promowanie białoruskich produktów turystycznych.

Działalność w 2017 r.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi była realizowana w 2017 r. w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz Plan współpracy rozwojowej w 2017 r. Podejmowane działania koncentrowały się na trzech priorytetach tematycznych: kapitał ludzki, dobre rządzenie oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. Kontynuowano również działania pomocowe z zakresu demokracji i praw człowieka. Ponadto, obywatele Białorusi kształcący się na polskich uczelniach wyższych otrzymywali pomoc stypendialną i/lub zwolnienia z kosztów nauczania – m.in. w ramach Programu stypendialnego im. Stefana Banacha współfinansowanego przez MNISW i MSZ. Dodatkowo, urzędnicy białoruskiej administracji publicznej uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW).

Działania pomocowe realizowane w priorytecie kapitał społeczny koncentrowały się na pomocy dla trzech grup beneficjentów: dla osób niepełnosprawnych, osób żyjących z chorobami zakaźnymi oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Celem realizowanych inicjatyw był lepszy dostęp do usług społecznych, zwiększona integracja społeczna oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków opieki.

W obwodzie grodzieńskim powstała sieć świetlic środowiskowych w celu integracji dzieci narażonych na wykluczenie społeczne, w tym również dzieci niepełnosprawnych i pozbawionych opieki rodzicielskiej. W szkole dla dzieci z wadami wzroku w Mołodecznie wyremontowano i wyposażono pomieszczenia do realizacji zajęć z zakresu integracji sensorycznej, terapii biofeedback i doświadczania świata. Kontynuowano współpracę na rzecz szkoły w Mołotkowiczach na Polesiu, która zapewnia naukę i pobyt dla ponad 150 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. Przy szkole została wybudowana m.in. hala produkcyjna na potrzeby zakładu meblarskiego, w której będą pracować wychowankowie szkoły. Działania na rzecz poprawy infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej były tematem projektów zrealizowanych za pośrednictwem Ambasady RP w Mińsku we współpracy ze szkołami specjalnymi, ośrodkami opieki społecznej i organizacjami specjalizującymi się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W 2017 r. w ramach środków polskiej pomocy została zainicjowana realizacja dwóch projektów Biura UNDP na Białorusi na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w Lidzie i w Brześciu oraz dwóch projektów rozwojowych przedstawicielstwa UNICEF na Białorusi ukierunkowanych na ochronę praw oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

Przykładem inicjatywy na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i sektora prywatnego w 2017 r. była współpraca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Ministerstwem Gospodarki Białorusi na rzecz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich i w małych miastach. Sporym wydarzeniem medialnym była inauguracja szkółki żeglarskiej dla młodzieży nad jeziorem Drywiaty utworzonej w ramach współpracy Ambasady RP w Mińsku i władz lokalnych Brasławia.

Działalność w 2016 r.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi była realizowana w 2016 r. w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. Podejmowane działania koncentrowały się na trzech priorytetach tematycznych: kapitał ludzki, dobre rządzenie oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny. Ponadto, kontynuowane były działania pomocowe w priorytecie demokracja i prawa człowieka.

Zrealizowane projekty w priorytecie kapitał ludzki służyły m.in. poprawie dostępu do usług społecznych oraz zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej i osób żyjących z chorobami zakaźnymi. Białoruscy beneficjenci uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych prowadzonych przez polskich specjalistów. Wybrane białoruskie ośrodki uzyskały wsparcie w postaci wyposażenia i przystosowania pomieszczeń do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Beneficjentami projektu dot. edukacji włączającej byli m.in. przedstawiciele Instytutu Edukacji Włączającej utworzonego w 2016 r. przy Uniwersytecie w Baranowiczach. W 2016 r. Białoruś ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. Wydarzenie to powinno dać impuls do realizacji projektów rozwojowych na rzecz osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

Ważnym kierunkiem współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi było wsparcie przedsiębiorczości i sektora prywatnego. Większość białoruskiej gospodarki stanowi własność państwa, a rola sektora prywatnego, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, pozostaje ograniczona. Uczestnikami projektów polskiej pomocy zrealizowanych w 2016 r. było kilkuset białoruskich przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Szeroką ofertę szkoleń, wizyt studyjnych i usług doradczych uzupełniało wsparcie inwestycyjne dla wybranych mikroprzedsiębiorstw białoruskich, m.in. poprzez przekazanie środków na zakup maszyn i urządzeń. Podjęte działania przyczyniły się do intensyfikacji kontaktów pomiędzy białoruskimi i polskimi przedsiębiorcami, a także przyniosły wymierne rezultaty: kontrakty i nowe miejsca pracy. Działania realizowane w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i sektora prywatnego odpowiadały potrzebom rozwojowym wskazanym w „Narodowej Strategii Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Białorusi do 2030 r.”

powrót

Działalność w 2015 r.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi była realizowana w 2015 roku w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 oraz Plan współpracy rozwojowej w 2015 roku w ramach dwóch priorytetów: wsparcie niezależnych mediów, organizacji i społeczeństwa obywatelskiego i współpracy w obszarze edukacji i młodzieży oraz wsparcie grup defaworyzowanych społecznie. W 2015 roku ze środków polskiej pomocy zostało udzielone wsparcie dla inicjatyw medialnych działających na rzecz zwiększenia dostępu społeczeństwa białoruskiego do obiektywnej informacji, w tym dla Belsat TV, Białoruskiego Radio Racja oraz Euroradio. Ponadto, część zadań w priorytecie I realizowana była za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Istotną częścią polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi były koszty pomocy stypendialnej dla kształcących się w Polsce studentów, doktorantów oraz stażystów. W dostępnej dla obywateli Białorusi ofercie stypendialnej znajdowały się programy współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, m.in. Program stypendialny im. Stefana Banacha.

Ważnym elementem działań rozwojowych na rzecz Białorusi w 2015 roku były projekty nakierowane na wsparcie grup defaworyzowanych społecznie. Tematyka zrealizowanych inicjatyw dotyczyła m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością, podniesienia kompetencji organizacji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, podniesienia kompetencji organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

powrót

Działalność w 2014 r.

W przypadku Białorusi, Polska współpraca rozwojowa w 2014 roku koncentrowała się na wsparciu inicjatyw medialnych działających na rzecz zwiększenia dostępu społeczeństwa białoruskiego do obiektywnej informacji, m.in. we współpracy z Belsat TV, Białoruskim Radio Racja oraz Euroradio. W 2014 roku premierę miała nowa odsłona strony internetowej www.belsat.eu, która obecnie jest dostępna w języku białoruskim i rosyjskim. Ponadto, znacznie wzrosło zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Belsat TV w sieciach społecznościowych, zwłaszcza na kanale Belsat TV na youtube. W 2014 roku została również zaprezentowana nowa strona internetowa Białoruskiego Radia Racja: www.racyja.com. Za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej wspierano natomiast dziennikarzy i niezależne media na Białorusi. Wsparcie to obejmowało między innymi szkolenia, staże, wizyty studyjne i pomoc techniczną. Znaczącym elementem polskiej pomocy na rzecz Białorusi były programy stypendialne kierowane do białoruskich studentów i doktorantów kształcących się na polskich uczelniach wyższych.

Jednym z priorytetów pomocy dla Białorusi w 2014 roku było wsparcie grup defaworyzowanych społecznie. Celem zrealizowanych inicjatyw była zmiana sytuacji osób niepełnosprawnych, poprawa standardów opieki, zwiększenie nacisku na samodzielność i aktywizację zawodową, zmiana negatywnych opinii i stereotypów funkcjonujących wokół osób niepełnosprawnych. Zrealizowane projekty dotyczyły również tematyki przeciwdziałania chorobom zakaźnym, zwłaszcza zapobieganiu epidemii HIV i AIDS. Podjęte działania służyły przekazaniu beneficjentom wiedzy na temat polskich doświadczeń i dobrych praktyk, konsolidacji środowisk białoruskich specjalistów związanych zawodowo z tematyką chorób zakaźnych oraz zwróceniu uwagi na prawa pacjentów, w tym prawo do poufności informacji. Część projektów dotyczyła poprawy jakości opieki nad dziećmi, które zostały pozbawione pieczy rodzicielskiej i są zagrożone wykluczeniem społecznym.

powrót

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 polska pomoc rozwojowa na rzecz Republiki Białorusi koncentruje się na wsparciu inicjatyw medialnych działających na rzecz zwiększenia dostępu do niezależnej informacji. Zawarte umowy koprodukcyjne gwarantują finansowanie TV Belsat, Radia Racji i Euroradia. Dzięki udzielonej pomocy na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji wysokiej jakości białoruscy studenci i doktoranci mogą kontynuować naukę na polskich uczelniach wyższych. Wsparcie finansowe otrzymuje również Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie kształcący białoruską młodzież. Znaczna część projektów pomocowych dla Białorusi realizowana jest za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz w ramach systemu małych grantów. Organizacje pozarządowe realizują projekty przy dofinansowaniu udzielonym w formie dotacji m.in. w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2013” oraz za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie niezależnych mediów, organizacji i społeczeństwa obywatelskiego i współpracy w obszarze młodzieży
 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie
  w szczególności: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup defaworyzowanych, podniesienie kompetencji organizacji społecznych, w tym organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

powrót

Działalność w 2012 r.

W ramach konkursu MSZ „Polska Pomoc Rozwojowa 2012 r.” łącznie zrealizowanych zostało 10 projektów organizacji pozarządowych na kwotę 3 019 851 PLN.

W 2012 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • wsparcie niezależnych mediów, organizacji i społeczeństwa obywatelskiego (6 projektów - 1 941 236 PLN),
  w szczególności: poszerzenie dostępu obywateli Białorusi do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych; wzmocnienie związków zawodowych; aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży; wzmocnieniu białoruskich organizacji pozarządowych w kwestiach związanych z gospodarką, edukacją, ekspertyzą prawną oraz działaniami rzeczniczymi.
 • wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (4 projekty - 1 037 524 PLN),
  w szczególności: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie podmiotów działających na ich rzecz; podwyższeniu standardów systemu opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

W ramach wsparcia dla niezależnej informacji na produkcję i emisję programów skierowanych do białoruskiego społeczeństwa w ramach umów koprodukcyjnych z Belsat TV, Białoruskim Radiem Racja i Euroradiem przeznaczono 21 966 942 PLN.

Beneficjentami pomocy udzielonej w 2012 roku byli białoruscy studenci, m.in. stypendyści Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego i studenci Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie.

Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP kontynuowało pomoc udzielaną za pośrednictwem placówek, a także w ramach III edycji polsko-duńskiego projektu kierowanego do białoruskich dziennikarzy.

W kwietniu 2012 r. zapoczątkowany został Europejski Dialog na rzecz Modernizacji Białorusi – część działań zrealizowanych w ramach inauguracji Dialogu w Warszawie została sfinansowana ze środków polskiej pomocy.

Ponadto, za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej zostało zrealizowanych 27 projektów pomocowych na rzecz demokratyzacji i wsparcia społeczeństw przechodzących transformację ustrojową na kwotę 2 688 255 PLN.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Białorusi:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach konkursów MSZ: „Pomoc Rozwojowa 2011 r.” oraz „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011” zostały dofinansowane 43 projekty na rzecz Białorusi. W ramach umów koprodukcyjnych wsparcie uzyskały inicjatywy medialne: TV Belsat, Białoruskie Radio Racja i Euroradio. Beneficjentami pomocy byli białoruscy studenci, m.in. stypendyści Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego i studenci Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP kontynuowało pomoc udzielaną za pośrednictwem placówek, a także w ramach II edycji polsko-duńskiego projektu kierowanego do białoruskich dziennikarzy.

Środki pomocowe zaplanowane pierwotnie w 2011 roku na rzecz Białorusi zostały zwiększone dwukrotnie - do kwoty 42 mln PLN. Zrealizowane projekty odpowiadały obszarom wsparcia dla Białorusi, określonym w programie polskiej pomocy rozwojowej oraz regulaminie konkursu „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011” i obejmowały m.in. wsparcie działalności białoruskich organizacji i inicjatyw społecznych organizowanych na poziomie lokalnym oraz inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na promocję edukacji obywatelskiej, wzmocnienie proeuropejskich postaw młodzieży i młodych profesjonalistów, pomoc prawną i socjalną osobom represjonowanym, wsparcie istniejących niezależnych mediów działających na Białorusi, wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, usprawnianie ruchu granicznego, rozwój sektorów wiejskich i rolnictwa, rozbudowę infrastruktury publicznej, zapobieganie i zwalczanie korupcji, zarządzanie finansami publicznymi.

powrót

Działalność w 2010 r.

Projekty realizowane w 2010 r. odpowiadały głównym obszarom wsparcia dla Republiki Białorusi określonym w programie polskiej pomocy zagranicznej i obejmowały m.in. działania z zakresu inicjatyw medialnych, promocji demokracji, dobrego rządzenia i stabilności (w szczególności w gospodarce), budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania programów socjalnych.

W 2010 roku wdrażanych było w Republice Białorusi łącznie 17 projektów pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Ponadto MSZ RP (DWPR oraz Ambasady RP w Kopenhadze i w Mińsku) wraz z MSZ Królestwa Danii i Danida Fellowship Centre zrealizowały projekt „Wzmocnienie kompetencji białoruskiego środowiska dziennikarskiego poprzez działania szkoleniowo-informacyjne w Polsce i w Danii". Projekt zakładał wzmocnienie merytoryczne przedstawicieli białoruskich środowisk dziennikarskich, m.in. w kontekście współpracy z mediami z krajów Unii Europejskiej. Budżet projektu wyniósł ponad 130 tys. PLN.

W 2010 r. na dofinansowanie projektów pomocowych na rzecz Białorusi przeznaczono ponad 22,5 mln PLN. Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2010 roku zamieszczono w Raporcie rocznym "Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zob. Dokumenty i Publikacje).

powrót

Działalność w 2009 r.

W 2009 roku pomoc koncentrowała się na czterech głównych obszarach:

 • dostęp do obiektywnej informacji,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności wspieranie niezależnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń małego biznesu),
 • rozwój samorządności lokalnej i współpracy transgranicznej,
 • wsparcie inicjatyw w zakresie dobrego rządzenia (good governance).

W 2009 r. zrealizowano 40 projektów dofinansowanych kwotą ponad 3,3 mln PLN. Podana kwota nie uwzględnia środków wydatkowanych na trzy projekty koprodukcji telewizyjnych i radiowych MSZ: Belsat TV - ok. 20,7 mln PLN, Białoruskie Radio Racja - ok. 2,9 mln PLN oraz Europejskie Radio dla Białorusi - ok. 398 tys. PLN.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zob. Dokumenty i Publikacje).

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Białorusi:

powrót

Działalność w 2008 r.

W 2008 roku wsparcie Polski koncentrowało się na następujących działaniach:

 • dostęp do niezależnej informacji (wspieranie mediów elektronicznych, prasy lokalnej oraz informacyjnych stron internetowych, a także staże i szkolenia dla dziennikarzy);
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności wspieranie niezależnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń małego biznesu; wymiana młodzieży);
 • rozwój samorządu lokalnego (m.in. staże i szkolenia specjalistyczne, współpraca transgraniczna);
 • wspieranie niezależnej kultury i języka białoruskiego,
 • pomoc stypendialna.

W 2008 r. zrealizowano 35 projektów dofinansowanych kwotą ponad 5,9 mln PLN. Podana kwota nie uwzględnia środków wydatkowanych na dwa projekty koprodukcji telewizyjnych i radiowych MSZ: Belsat TV - 19 mln PLN oraz Białoruskie Radio Racja - 906 tys. PLN.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zob. Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

Tagi