Polska pomoc

 

Bezpieczny ratownik – skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy gruzińskich ratowników. Został on osiągnięty poprzez wsparcie Departamentu Sytuacji Kryzysowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji w formie dostarczenia kompletnych zestawów specjalistycznego sprzętu ochrony osobistej i  przeszkolenia kadry technicznej z jego obsługi. Dotychczas użytkowany sprzęt był przestarzały, wyeksploatowany i niepewny w działaniu. Szczególnie na uwagę zasługiwał problem utrzymania sprzętu w pełnej sprawności technicznej. Dotyczyło to butli na sprężone powietrze, masek jak i całego zestawu ochrony osobistej. Powodowało to niepotrzebne narażenie ratowników oraz zmniejsza ich efektywności pracy ze względu na występujące awarie sprzętu.

Projekt był skierowany do ratowników, którzy uczestniczą w usuwaniu skutków katastrof oraz sytuacji nadzwyczajnych oraz do innych osób, których praca wymaga użytkowania sprzętu ochrony osobistej, w tym szczególnie ochrony dróg oddechowych. Drugą grupę docelową stanowią członkowie kadry kierowniczej sprawującej nadzór nad ratownikami w Gruzji: kierownictwo Departamentu Sytuacji Kryzysowych, oraz przedstawiciele administracji państwowej Gruzji związani z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczny ratownik – skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika.

Projekt miał na celu:

  • podniesienie świadomości decydentów w zakresie stosowania sprawnych, nowoczesnych rozwiązań technicznych sprzętu ochrony osobistej,
  • podniesienie umiejętności pracowników obsługi serwisowej poprzez szkolenie praktyczne,
  • umożliwienie ratownikom samodoskonalenia się na przekazanych kompletach sprzętu specjalistycznego.

Projekt zakładał trzy rodzaje wsparcia:

  • seminarium dla osób decydujących o polityce bezpieczeństwa w straży pożarnej i organach administracji rządowej oraz ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych,
  • szkolenie praktyczne dla osób z obsługi technicznej i serwisowej sprzętu ochrony osobistej,
  • dostarczenie sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych.

Bezpieczny ratownik – skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2014 r., skutkując nawiązaniem współpracy z kierownictwem Departamentu Zarządzania Kryzysowego, jednostką odpowiedzialną za wszystkie służby ratownicze w Gruzji.

W trakcie projektu przeszkolono 6 ratowników serwisantów sprzętu ochrony osobistej ratownika. Ponadto zapoznano przedstawicieli beneficjenta z aktualnie obowiązującymi w Polsce i UE przepisami oraz wydano certyfikaty firmy Drager, upoważniające do serwisowania aparatów ochrony dróg oddechowych wg standardów i przepisów UE. Zakupiono i przekazano specjalistyczny sprzęt, w tym pierwsze na terenie Gruzji urządzenie do testowania aparatów ochrony dróg oddechowych - Testor 2100.