Polska pomoc

 

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

W Mołdawii naczelną instytucją zajmującą się opracowaniem i rozpowszechnianiem informacji statystycznych jest Krajowe Biuro Statystyczne Mołdawii (KBS). Projekt odpowiada na potrzeby tej instytucji wyrażone w porozumieniu o współpracy zawartym z polskim Głównym Urzędem Statystycznym w paźdzerinku 2015 r. Podejmowane działania związane są z planowaną akcesją Mołdawii do Unii Europejskiej.

Działania projektu są bezpośrednio skierowane do statystyków Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii. Wśród tematów wymagających współpracy w ramach projektów rozwojowych mołdawscy statystycy wskazali obszar rolnictwa, w tym w szczególności zagadnienia związane z badaniem struktury gospodarstw rolnych. Strona mołdawska zgłosiła również zainteresowanie współpracą w zakresie statystyki leśnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o szacunki podstawowych wskaźników makroekonomicznych dotyczących leśnictwa, wykorzystywanych na potrzeby rachunków narodowych.

Współpraca z GUS pozwoliła statystykom z KBS w Mołdawii zdobyć szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie statystyki rolnictwa i leśnictwa, co wpłynie na poprawę jakości danych statystycznych we wspomnianych dziedzinach. Poprawa jakości danych statystycznych pozwoli natomiast na właściwą ocenę obecnego stanu oraz zachodzących zmian, jak również prowadzenie efektywnej i skutecznej polityki przez organy rządowe Mołdawii.

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. przez ekspertów z zakresu statystyki rolnictwa i leśnictwa Departamentu Rolnictwa GUS oraz Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W projekcie bezpośrednie wsparcie otrzymali statystycy Departamentu Rolnictwa i Środowiska Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii. Projekt był skierowany również do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej zaangażowanej w różnego rodzaju badania, stanowiące źródło informacji statystycznych z ww. dziedzin. Potencjalnym beneficjentem projektu będą natomiast wszyscy użytkownicy danych statystycznych z zakresu rolnictwa i leśnictwa, zarówno krajowi jak i zagraniczni.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału krajowego systemu statystycznego Mołdawii poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu badań statystycznych z obszaru rolnictwa i leśnictwa, co umożliwiło zbliżenie statystyki mołdawskiej do standardów UE i innych standardów międzynarodowych.

W ramach działań projektowych zrealizowano jedną wizytę delegacji polskiej w Mołdawii oraz jedną wizytę mołdawskiej delegacji w Polsce. Efektem współpracy jest opracowanie zestawu praktycznych rekomendacji na potrzeby Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii. Stanowią one cenne źródło informacji dla tamtejszych służb statystycznych z zakresu metodologii, organizacji oraz analizy wyników badań statystycznych dotyczących rolnictwa i leśnictwa. Zostały w nich uwzględnione uwarunkowania oraz specyfika organizacji statystyki w Mołdawii, co w przyszłości umożliwi dalszy rozwój tej dziedziny statystycznej.

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

Założone na etapie planowania cele zostały osiągnięte. Posiadanie usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej podczas szkoleń oraz zawartej w „Rekomendacjach” wzmocniło potencjał statystyki publicznej w Mołdawii warunkujący odpowiednie wsparcie jednostek administracji publicznej we właściwym zarządzaniu w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

Działania projektu zostały skierowane bezpośrednio do statystyków Krajowego Biura Statystycznego (KBS) Mołdawii. Uczestnikami szkoleń i konsultacji zrealizowanych w ramach działań projektowych byli także przedstawiciele instytucji współpracujących z KBS Mołdawii, co umożliwiło przekazanie wiedzy większej liczbie prelegentów oraz zachęciło do poszerzenia i zacieśnienia współpracy między mołdawskimi instytucjami w zakresie wymiany danych oraz podnoszenia jakości statystyki.

W ramach projektu zrealizowane zostały, zaplanowane na etapie propozycji projektowej prace, które przyczyniły się do osiągnięcia pierwotnie założonych celów. Przekazane informacje oraz opracowane w ramach projektu „Rekomendacje” będą użyteczne dla strony mołdawskiej w dłuższym horyzoncie czasowym. Posiadanie usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej podczas szkoleń oraz zawartej w „Rekomendacjach” ułatwi mołdawskim statystykom, m.in. przeprowadzenie badania struktury gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu ujednoliconej metodologii zgodnej z wymogami Unii Europejskiej, spisu rolnego, zgodnego z rekomendacjami FAO rundy 2020 i wymaganiami Unii Europejskiej oraz sporządzenie szacunków podstawowych wskaźników makroekonomicznych dotyczących leśnictwa, wykorzystywanych na potrzeby rachunków narodowych i środowiskowych. Przełoży się to na uzyskanie dobrej jakości danych statystycznych z zakresu rolnictwa i leśnictwa w Mołdawii oraz przyczyni się do dostosowania statystyki mołdawskiej do wymagań unijnych, w przyszłości zaś umożliwi dalszy rozwój tego obszaru statystycznego.