Polska pomoc

 

Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele


Projekt był odpowiedzią na trwający od 20 lat na Ukrainie proces prywatyzacji mieszkań (pochodzących przede wszystkim z zasobów komunalnych) i przestarzały model świadczenia usług komunalnych w ramach tzw. ŻEK-ów. ŻEK-i (Житлово-експлуатаційна контора, ЖЕК)  to utworzone w czasach radzieckich monopolistyczne organizacje służące do obsługi mieszkań komunalnych.

Istotą projektu było wsparcie samorządu miasta Łuck i osób aktywnie działających na rzecz tworzenia i rozwoju wspólnot mieszkaniowych w Łucku, poprzez dostarczenie beneficjentom wiedzy z zakresu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem organizowania usług komunalnych.

Projekt stanowił kontynuację działań Fundacji Inicjatyw Menedżerskich (FIM) na Ukrainie. W 2012 roku realizowała ona ze środków MSZ RP w obwodzie donieckim projekt „Aktywna gromada” wdrażany w ramach koordynowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem było wdrażanie partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji lokalnych. Część podejmowanych decyzji odnosiła się do poprawy (bardzo niskiej w odczuciu społecznym) jakości mieszkalnictwa i usług komunalnych. Ponadto projekt wiązał się logicznie z działaniami FIM w Równem realizowanymi w 2011 roku w ramach projektu „Samorządowy system zarządzania energią w Równem" (PPR2011/0505/NGO).

Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele


Projekt realizowany był w okresie 1.02.2014 – 31.12.2014 w mieście Łuck w zachodniej Ukrainie, stolicy obwodu wołyńskiego. Wykonawcą projektu była Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, a partnerami w kraju biorcy były Urząd Miasta Łuck i Asocjacja Rozwoju Regionalnego.

Zarządzanie gospodarką mieszkaniową na Ukrainie odbywa się według przestarzałych, nieefektywnych zasad. Większość domów mieszkalnych zarządzana jest przez tzw. ŻEK-i, monopolistyczne organizacje usług komunalnych powołane jeszcze w czasach radzieckich. Celem projektu było wsparcie procesu tworzenia i rozwoju wspólnot mieszkaniowych poprzez wdrożenie we wspólnotach mieszkaniowych typu OSBB, czyli Zrzeszeniach Współwłaścicieli Wielomieszkaniowych Budynków (Об'є́днання співвла́сників багатокварти́рного буди́нку) - ukraińskich odpowiedników polskich wspólnot mieszkaniowych, systemu zarządzania wspólnotą mieszkaniową, wspartego narzędziem służącym do obliczania efektywności finansowej.

Beneficjentami projektu byli przedstawiciele zrzeszeń właścicieli mieszkań typu spółdzielczego, wspólnot typu OSBB, komitetów osiedlowych i blokowych, organizacji pozarządowych. Mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych, jak i osobom zainteresowanym ich założeniem został przekazany Przewodnik od A do Z „Jak budować i gospodarować wspólnotą mieszkaniową na Ukrainie”.

Projekt służył realizacji Priorytetu 8 - Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej „Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-15” oraz 3 Milenijnego Celu Rozwoju – promocja równości płci i awans społeczny kobiet.

Aktywni mieszkańcy - skuteczni właściciele


Projekt przyczynił się do profesjonalizacji zarządzania nieruchomościami w Łucku i poprawy jakości funkcjonowania gospodarki komunalno-mieszkaniowej poprzez wsparcie działań na rzecz budowania wspólnot mieszkaniowych i usług komunalnych. W wyniku działań projektowych osiągnięto następujące rezultaty:

  1. Opracowano, opublikowano na stronach partnerów projektu (www.arr.volyn.ua,  www.lutsk.ua) oraz rozdystrybuowano wśród 150 osób Przewodnik od A do Z „Jak budować i gospodarować wspólnotą mieszkaniową na Ukrainie”. Publikacja była rozpowszechniana w formie elektronicznej również po zakończeniu projektu.
  2. Przeszkolono 45 ukraińskich przedstawicieli samorządu, zrzeszeń właścicieli mieszkań blokowych, organizacji pozarządowych i innych osób działających na rzecz budowania wspólnot mieszkaniowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i usługami komunalno-mieszkaniowymi. Kontynuację kształcenia kadr z zakresu zarządzania wspólnotą mieszkaniową podjęła Politechnika Łucka.
  3. Opracowano i wdrożono w 10 wspólnotach mieszkaniowych typu OSBB w Łucku System Zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową i Kalkulator Kosztów Mieszkalnictwa. System i Kalkulator są wciąż dystrybuowane, zostały udostępnione na stronie internetowej i mogą być wykorzystane przez inne wspólnoty.
  4. 15 osób z Łucka (przedstawiciele samorządu, wspólnot mieszkaniowych, komitetów blokowych, organizacji pozarządowych) zdobyło wiedzę nt. polskich doświadczeń z zakresu budowania wspólnot mieszkaniowych, zarządzania nieruchomościami i usługami komunalnymi.

Zauważono transfer zdobytej w ramach projektu wiedzy i doświadczeń z Łucka do innych miast obwodowych Ukrainy (m.in. Połtawy i Dniepropietrowska). Niezwykle istotne było włączenie się uczelni wyższych (Politechniki Łuckiej) w proces kształcenia ustawicznego i podwyższania kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i usługami komunalnymi.