Polska pomoc

 

Aktywna szkoła. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Mampong w Ghanie

W Ghanie, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach, edukacja formalna od wielu lat stoi na niskim poziomem. Wynika to z niedostatecznej jakości kształcenia kadr pedagogicznych i wyraża się w słabych wynikach uczniów oraz w powolnym rozwoju poszczególnych dziedzin nauki.

Na poprawę sytuacji może wpłynąć kompleksowe kształcenie kadr nauczycielskich, rozwijanie ich kompetencji zawodowych, uczenie indywidualnego podejścia do ucznia i kreatywności pedagogicznej.

Aktywna szkoła. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Mampong w Ghanie

Projekt zrealizowała Fundacja Usłyszeć Afrykę we współpracy ze szkołą podstawową Eden Montessori w okresie 14 czerwca 2016 - 31 grudnia 2016 r. Dwie wolontariuszki z wykształceniem pedagogicznym, przebywały w regionie Eastern w miejscowości w Mampong Akuapem, położonej 55 km od stolicy Ghany, Akry w okresie od 12 września 2016 r. do 11 grudnia 2016 r.

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na doskonalenie kadry pedagogicznej i zwiększenie jakości edukacji formalnej w Ghanie. Bezpośrednim celem projektu było podniesienie poziomu edukacji w szkole i wyrównywanie szans edukacyjnych uczęszczających do niej uczniów.

W ramach projektu wolontariuszki przeprowadziły warsztaty dla nauczycieli dotyczące aktywnych metod i form pracy z dziećmi i indywidualne konsultacje z nauczycielami (32 godziny), hospitacje zajęć szkolnych (120 godzin), współprowadziły zajęcia szkolne (240 godzin) oraz warsztaty edukacyjne rozwijające talenty i zainteresowania dzieci (96 godzin), a także zajęcia rozwojowe: sportowe (24 godzin) i artystyczne (24 godzin) dla uczniów oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci (48 godzin). Poza tym zrealizowały otwarte zajęcia edukacyjne dla podopiecznych świetlicy pozaszkolnej rozwijające kreatywność i samodzielność w działaniu.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 90 uczniów i 12 nauczycieli szkoły Eden Montessori, a
pośrednio z realizacji projektu skorzystała również cała społeczność szkolna (120 osób) i społeczność lokalna (ok. 600 osób).

Realizacja projektu wpisała się w 4 Cel Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienie wszystkim równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz promowanie możliwości nauki przez całe życie.

Aktywna szkoła. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Mampong w Ghanie

Dwie wolontariuszki od 12 września 2016 do 11 grudnia 2016 r. przeprowadziły działania na rzecz poprawy jakości edukacji w szkole podstawowej Eden Montessori, w miejscowości Mampong Akuapem. Dzięki zrealizowaniu projektu:

  • 12 nauczycieli ze szkoły rozwinęło wiedzę w zakresie alternatywnych metod i form pracy z dziećmi oraz nabyło umiejętność określania własnego kierunku rozwoju i samodoskonalenia się ;
  • 40 podopiecznych świetlicy pozaszkolnej rozwinęło sprawność fizyczną, talenty, zainteresowania, sprawność manualną i kreatywność, nabyło wiedzę poszerzającą horyzonty edukacyjne, rozwinęło zainteresowania i udoskonaliło swoją umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
  • 100 uczniów szkoły podstawowej rozwinęło talenty i zainteresowania.

Na potrzeby projektu zakupiono materiały edukacyjne, które wykorzystano podczas jego realizacji.