Polska pomoc

 

Agroturystyka inwestycją w rozwój. Budowanie potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii poprzez agroturystykę

Mołdawię cechuje niski poziom życia mieszkańców terenów wiejskich powiązany z niskim poziomem świadomości dot. możliwości rozwoju pozarolniczych form działalności. Dochodowość tradycyjnych zawodów rolniczych jak i rozwój funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w szczególności agroturystyki, pozostają na niskim poziomie. Mołdawia (MD) jest krajem o rolniczym charakterze, około 60% mieszkańców żyje na obszarach wiejskich. Produkcja rolna jest mało wydajna, generuje tylko 13,8% PKB (75% powierzchni kraju stanowią tereny rolne bogate w czarnoziemy). Według Narodowego Biura Statystycznego Mołdawii (NBSM), dochód zaledwie 7,2% mieszkańców wsi pochodzi z aktywności nierolniczej (2013). MD ma potencjał do rozwoju działalności pozarolniczej, w tym turystycznej. Potencjał agroturystyki nie jest jednak w pełni wykorzystywany. Według NBSM od 2009 r. utrzymuje się wzrost liczby turystów odwiedzających kraj, którzy w większości przyjeżdżają w celach rekreacji i wypoczynku (54,4% w 2013 r.).

Mołdawska wieś oferuje unikalną ekologiczną żywność (owoce, warzywa, miód, orzeszki ziemne), produkcję dobrej jakości wina popularnego na Zachodzie, niepowtarzalny krajobraz: sady, winnice, pola arbuzów, słoneczników i gęsta sieć rzeczną. Kolejny produkt turystyczny stanowi tradycyjna kuchnia oparta na płodach rolnych i wyrobach własnych.

Inne diagnozowane problemy związane z działalnością pozarolniczą w MD to: niedostatecznie dobra jakość usług turystycznych i agroturystycznych. W 2013 istniało jedynie 94 hoteli i moteli, 6 hosteli, 62 pensjonaty wakacyjne i tylko 19 gospodarstw agroturystyczne. W latach 2004 – 2013, ilość gospodarstw agroturystycznych wzrosła z 5 do 19, jednak ich liczba nadal pozostaje niewielka.

Niska jest też wiedza na temat trendów w turystyce i atrakcji dostępnych na obszarach wiejskich. Występuje niedoszkolenie w zakresie know-how. W związku z tym istnieje realna potrzeba wzmocnienia i rozbudowania potencjału sieci doradców rolniczych o przykłady najlepszych praktyk, wymianę doświadczeń, zaktualizowanie wiedzy zgodne z europejskimi trendami i standardami występującymi w agroturystyce. Obecnie tylko 35 z 425 skupionych w org. partnerskiej ACSA doradców przeszło szkolenia dot. wsparcia działalności pozarolniczej. Konieczne jest zwiększenie ilości przeszkolonych doradców w zakresie: regulacji prawnych, tworzenia biznes planów, promocji oraz korzyści wynikających z agroturystyki. Doradcy powinni stymulować rozwój agroturystyki, która jest priorytetowym składnikiem wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

Podejmowane działania przyczynią się do: wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej jak i podniesienia poziomu życia ludności wiejskiej. Wynika to jasno ze Strategii Rozwoju Wsi i Rolnictwa Mołdawii na lata 2014 – 2020, gdzie Priorytetem 3 jest polepszenie standardów życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym Działanie 3.2. „Wzrost zatrudnienia poza rolnictwem oraz szans na zwiększenie dochodów mieszkańców obszarów wiejskich (…). Może to przybierać formy wsparcia tworzenia i rozwoju usług agroturystycznych lub mikro-przedsiębiorczości pozarolniczej (...)”.

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem wcześniejszych projektów wnioskodawcy t.j. : "Załóż własną działalność na wsi. Pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz poprawy jakości życia ukraińskich mieszkańców wiejskich (agroturystyka)" (MSZ 77/2011). Rezultatem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 127 uczestników przez szkolenia i wizyty studyjne; aktywizacja ukraińskich wspólnot lok. na rzecz poprawy jakości życia wsi, poprzez wdrażanie programów agroturystycznych; wydanie 1200 egz. publikacji upowszechniającej wiedzę.

Agroturystyka inwestycją w rozwój. Budowanie potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii poprzez agroturystykę

Projekt zmierza do poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich Mołdawii, poprzez wspieranie modernizacji wsi i tworzenia nowych miejsc pracy poza tradycyjną produkcją rolną. Rozwinięta agroturystyka pozwoli na znaczące doinwestowanie wsi i zatrzymanie odpływu jej mieszkańców (zwłaszcza młodych).

Działania przyczynią się do budowania potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez agroturystykę. Rozwijanie działalności pozarolniczej, przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz poziomu życia ludzi, mieszkających i prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich: wzrost liczby miejsc pracy, alternatywny dochód, aktywizacja zawodowa. Projekt przyczyni się do zwiększenia zainteresowania pozarolniczą działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich Mołdawii, co jest konieczne by zapewnić ich zrównoważony rozwój.

Agroturystyka stanowi kluczowy i priorytetowy składnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi, dlatego konieczne jest przeprowadzenie efektywnych działań pozwalających na: wzmocnienie aktywności doradców rolniczych w obszarze agroturystyki; rozwój małej i średniej przedsiębiorczości wiejskich obszarów Mołdawii (agroturystyki).

Agroturystyka inwestycją w rozwój. Budowanie potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii poprzez agroturystykę

W wyniku realizacji projektu, każdy z celów szczegółowych przyniesie konkretne, mierzalne rezultaty. Należą do nich:

  1. Przeszkolenie 18 beneficjentów: przedstawicieli doradztwa rolniczego oraz, ewentualnie, początkujących przedsiębiorców agroturystycznych.
  2. Przekazanie trenerom mołdawskim ACSA, prowadzącym szkolenia w parze z trenerami polskimi, doświadczenia i umiejętności do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla doradców Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w przyszłości.
  3. Opracowanie 60 str. mat. szkoleniowych oraz 50 str. publikacji, które - wraz z materiałami wizyt studyjnych - wejdą do podręcznika „10 kroków do założenia własnego biznesu agroturystycznego".
  4. Opracowanie przez uczestników projektu lokalnych projektów rozwoju agroturystyki dla 5 rejonów pilotażowych.
  5. Nawiązanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy mołdawskimi doradcami rolniczymi a polskimi ośrodkami doradztwa rol., stowarzyszeniami branżowymi, wzorowymi gospodarstwami etc.- wizyta studyjna do Polski.
  6. Wydanie 800 egz. wersji drukowanej i 500 egz. elektronicznej podręcznika na temat planowania, uruchomienia i prowadzenia pozarolnego MŚP w Mołdawii (agroturystyki).