Polska pomoc

 

Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja

Projekt – poprzez informację i edukację – zakłada włączenie obywateli i obywatelek w dyskusję o polskim zaangażowaniu w realizację Agendy 2030 szczególnie w kontekście podejmowanych przez Polskę działań w obszarze współpracy rozwojowej. Liczymy, że wzrost wiedzy i świadomości stanowić będzie stabilny grunt dla realizacji skutecznych zmian na rzecz spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Badanie „Eurobarometr” (2015) wykazało, że prawie połowa respondentów w UE twierdzi, że nie odgrywają roli w walce z ubóstwem w krajach rozwijających się. Ponadto tylko jedna trzecia respondentów jest świadoma, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju; dane liczbowe w krajach UE-13 plasują poniżej średniej UE.

Grupami docelowymi projektu są:

 • Specjaliści i akademicy zajmujący się współpracą rozwojową;
 • Dziennikarze;
 • Decydenci: administracja publiczna oraz reprezentanci władzy ustawodawczej i innych instytucji publicznych;
 • Nauczyciele i edukatorzy;
 • Polskie organizacje społeczne działające w obszarze współpracy rozwojowej;
 • Obywatele i obywatelki zainteresowani tematem współpracy rozwojowej, ale nie posiadający pogłębionej wiedzy na ten temat.

Projekt jako element przedsięwzięcia finansowanego w ramach DEAR jest zbudowany na rezultatach współrealizowanego przez Grupę Zagranica w latach 2013-16 projektu pt. „World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World”, którego celem było wzmocnienie publicznego i politycznego poparcia dla spójności polityk na rzecz rozwoju jako narzędzia do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja

Projekt ma na celu poszerzenie zrozumienia, wiedzy i dostępu do informacji w tematyce współpracy rozwojowej, realizacji Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, spójności polityki na rzecz rozwoju.

Pierwszym z działań było opracowanie raportu monitorującego realizację Agendy 2030 w jej wymiarze międzynarodowym. Raport taki powstał zarówno w roku 2018, jak i 2019. Skierowany był przede wszystkim do osób zaznajomionych z tematyką współpracy rozwojowej (eksperci, akademicy i studenci, pracownicy NGO, przedstawiciele administracji publicznej i parlamentu, czytelnicy publikacji Grupy Zagranica).

W roku 2019 opracowano i wyprodukowano animację edukacyjną poświęconą Celom Zrównoważonego Rozwoju, która dzięki swojej atrakcyjnej i adekwatnej do oczekiwań współczesnego odbiorcy mediów formie, ma szansę dotrzeć do osób w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy. Z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, współpracujące z Grupą ekspertki edukacji globalnej opracowały uzupełniający wobec animacji materiał edukacyjny.

Przez cały okres trwania projektu Grupa Zagranica pozostawała w stałym kontakcie z dziennikarzami i dziennikarkami, co przełożyło się na zwiększenie obecności szeroko rozumianej tematyki współpracy rozwojowej w debacie publicznej.

Zwiększenie świadomości wśród wybranych grup docelowych oraz szerszej publiczności ma pociągnąć za sobą większą akceptację w Polsce dla takiego prowadzenia polityk państwa, by pozytywnie przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach partnerskich Polskiej Pomocy.

Projekt ma charakter modułowy, dwuletni. Kwota dotacji wyniosła 40 240 zł w 2018 r. i 60 280 zł w 2019 r., a wartość projektu 44 740 zł w 2018 r. i 72 250 zł w 2019 r.

Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja

Projekt składał się z dwóch modułów realizowanych w okresie 1 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Podsumowanie I modułu – 01.07.2018-31.12.2018

Udało się osiągnąć założone cele bezpośrednie projektu czyli:

 • Pogłębić ekspercką dyskusję i dialog międzysektorowy w tematyce współpracy rozwojowej / zrównoważonego rozwoju.
 • Poszerzyć zrozumienie, wiedzę i dostęp do informacji o wyżej wymienionych zagadnieniach wśród określonych grup docelowych.
 • Zwiększyć obecność szeroko rozumianej tematyki współpracy rozwojowej w mediach oraz w debacie publicznej.

Osiągnięte bezpośrednie rezultaty projektu obejmują:

 • Opracowanie i publikację 40-stronnicowego raportu monitoringowego nt. polskiej współpracy rozwojowej w roku 2018 (nakład: 300 egz., wersja online, podsumowanie w jęz. angielskim online oraz 9 infografik przedstawiających m.in. najważniejsze wnioski z raportu).
 • Dystrybucję raportu i upowszechnienie wynikającej z niego wiedzy – odbyła się debata promująca publikację raportu z udziałem 3 ekspertów i 50 uczestników, publikacja została rozesłana w wersji papierowej oraz e-mailowo i za pomocą mediów społecznościowych do 10 przedstawicieli akademii, 14 dziennikarzy, 80 przedstawicieli administracji publicznej i parlamentu, 80 przedstawicieli NGO, ponad 1250 użytkowników kanałów komunikacyjnych Grupy Zagranica.

Tematyka współpracy rozwojowej i zrównoważonego rozwoju pojawiła się w publicznych materiałach prasowych - 8 materiałów prasowych.

Nie wystąpiły zmiany względem zakładanego we wniosku kształtu projektu.

 

Podsumowanie II modułu – 01.01.2019-31.12.2019

Opracowano i opublikowano animację edukacyjną dot. spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030 (w szczególności tematyka CZR 13: Działania w dziedzinie klimatu) dostępną do obejrzenia w serwisie YouTube:  https://youtu.be/3m_HsIvgamo. Do animacji opracowano i opublikowano pakiet edukacyjny pozwalający na jej wykorzystanie w działaniach z zakresu edukacji globalnej: http://zagranica.org.pl/co-robimy/edukacja-globalna/pakiet-edukacyjny-05-degc-do-zaglady. Pakiet edukacyjny był promowany i dystrybuowany pośród nauczycielek i nauczycieli.

Opracowano i opublikowano raport monitoringowy „Polska współpraca rozwojowa. Raport 2019 ” obejmujący rzetelny i niezależny komentarz (wraz z rekomendacjami) do sposobu realizacji przez Polskę Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez Polskę w jej wymiarze międzynarodowym. Raport rozdystrybuowano pośród przedstawicieli akademii, dziennikarzy, przedstawicieli administracji publicznej i parlamentu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zorganizowano również debatę ekspercką promującą publikację raportu z udziałem 3 ekspertów i 30 uczestników.

Publikacje i tematyka współpracy rozwojowej był promowana za pośrednictwem mediów społecznościowych i newslettera Grupy Zagranica.