Polska pomoc

Afganistan

Wprowadzenie

Afganistan zajmuje 175 pozycję (2013 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Średnia długość życia wynosi 49 lat. Na skutek toczonych tam od lat 80. działań zbrojnych infrastruktura techniczna i społeczna jest słabo rozwinięta, a biznes narkotykowy wzmacnia zjawisko korupcji i osłabia lokalne instytucje. Odbudowa i stabilizacja Afganistanu to jedno z największych wyzwań rozwojowych, jakim musi stawić czoło grupa państw-donatorów zaangażowanych w południowo-zachodniej Azji. Od 2004 r. Afganistan należał do grona państw, do których w pierwszej kolejności kierowana była polska pomoc rozwojowa.

Do listopada 2013 r. ze względu na poziom bezpieczeństwa w Afganistanie wdrażanie pomocy rozwojowej musiało być tam prowadzone głównie przy organizacyjnym i logistycznym wsparciu struktur wojskowych. Polski zespół w PRT Ghazni, składający się z cywilnych ekspertów oraz żołnierzy odpowiedzialnych za poszczególne sektory wsparcia (m.in. infrastrukturę, edukację, sprawy społeczne, kulturę, media, administrację publiczną), realizował projekty rozwojowe we współpracy z miejscowymi władzami i organizacjami społecznymi.

Działania PRT miały na celu odbudowę prowincji Ghazni oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych władz lokalnych. Oprócz projektów związanych z budową niezbędnej infrastruktury (budowa dróg, remonty budynków użyteczności publicznej, budowa wodociągów, elektryfikacja) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia dla szkół, szpitali czy innych instytucji użyteczności publicznej PRT prowadziło projekty społeczne, metodyczne i edukacyjno-szkoleniowe (nauka czytania i pisania, matematyki, obsługi komputera, języka angielskiego, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje). PRT działało w zgodzie z Planem Rozwoju Prowincji (Provincial Development Plan). Inicjatywa wychodziła zawsze od mieszkańców, a projekty realizowane były z uwzględnieniem miejscowych technologii oraz dostępności części zamiennych na rynku lokalnym.

powrót

Działania w 2014 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2014 r. przewiduje na wsparcie dla Afganistanu kwotę  4 317 670 PLN. W ramach tych środków planowane są następujące działania:

 • Projekty realizowane przez MSZ (w tym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej) – 500 tys. PLN;
 • Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej – 117 670 PLN;
 • Współpraca w ramach międzynarodowych organizacji humanitarnych – 1 200 tys. PLN;
 • Wsparcie administracji afgańskiej za pośrednictwem Funduszu Powierniczego na rzecz Odbudowy Afganistanu (ARTF) – 2 mln PLN;
 • Projekty realizowane przez Ambasadę RP w Islamskiej Republice Afganistanu (w ramach systemu małych grantów) – 500 tys. PLN.

powrót

Działania w 2013 r.

W 2013 roku na współpracę rozwojową z Afganistanem, realizowaną za pośrednictwem MSZ, przeznaczono  ponad 4 mln PLN. W ramach tej puli sfinansowano następujące inicjatywy:

 • Szkolenie afgańskiej straży pożarnej z zakresu taktyki ratowniczo-gaśniczej i prewencji, kontynuacja – realizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (MSW) – 170 tys. PLN;
 • Szkolenia dla administracji afgańskiej realizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej – 440 tys. PLN;
 • Współpraca w ramach organizacji wielostronnych (wpłaty na rzecz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Światowego Programu Żywnościowego oraz Funduszu Powierniczego na rzecz Odbudowy Afganistanu) – 3,3 mln PLN;
 • Projekty realizowane w ramach systemu małych grantów przez Ambasadę RP w Kabulu – 227 tys. PLN.

Wśród działań sfinansowanych ze środków MSZ znalazły się m.in. szkolenie 19 funkcjonariuszy afgańskiej straży pożarnej przeprowadzone przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (kontynuacja działań realizowanych w 2012 r.) oraz szkolenia z zakresu zarządzania przez wartości dla 8 wysokiej rangi urzędników, przeprowadzonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, realizowanego wspólnie z partnerem szkoły – Afgańskim Instytutem Służby Cywilnej (ACSI). Ponadto Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przeprowadziła szkolenie dla 10 przedstawicieli Afgańskiej Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego (Afghanistan National Disaster Management Authorities - ANDMA).

PRT Ghazni

W ramach środków Ministerstwa Obrony Narodowej, polska część Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni zrealizowała 37 projektów, w tym: 8 związanych ze stworzeniem w Ghazni Centrum Reagowania Kryzysowego; 18 projektów szkoleniowych, których celem było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz lokalnych oraz szkoleń zawodowych dla ludności, a także 11 projektów związanych z budową infrastruktury i zakupem wyposażenia. Polska część Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni zakończyła działalność pomocową 26 listopada 2013 r.

Do roku 2012 fundusze na działalność zespołu pochodziły z MSZ, natomiast w 2013 roku projekty były finansowane ze środków przyznanych przez MON.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Afganistanu:

powrót

Działania w 2012 r.

W 2012 roku polska działalność pomocowa na rzecz Afganistanu skupiła się na następujących sektorach:

 • Rozwój infrastruktury w prowincji Ghazni;
 • Wzmocnienie samowystarczalności mieszkańców prowincji Ghazni poprzez szkolenia zawodowe;
 • Wzmocnienie struktur państwa, w tym wsparcie afgańskiej administracji w rozwoju efektywnego systemu sprawiedliwości;
 • Wsparcie afgańskiej administracji w zakresie ochrony zabytków;
 • Edukacja.

Przeprowadzone zostały łącznie 42 projekty, w tym 37 zrealizowanych przez Zespół Odbudowy Prowincji Ghazni (18 projektów infrastrukturalnych, 13 projektów szkoleniowych i 6 projektów związanych z zakupem wyposażenia - zobacz pełną listę) oraz 5 projektów służących wsparciu afgańskiej administracji.

Sumaryczna wartość wydatków na pomoc rozwojową dla Afganistanu w roku 2012 wyniosła 28 960 562 PLN, w tym 20 555 760 PLN przeznaczono na projekty Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni (PRT Ghazni), 1 549 801,91 PLN na wsparcie afgańskiej administracji, a 6 855 000 PLN stanowiły wpłaty na rzecz funduszy wielostronnych.

Wśród działań sfinansowanych ze środków MSZ znalazły się m.in. szkolenie dwudziestu funkcjonariuszy afgańskiej straży pożarnej przeprowadzone przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz uczestnictwo trzydziestu siedmiu urzędników afgańskiej administracji w grze strategicznej SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) przeprowadzonej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Afganistanu:

powrót

Działania w 2011 r.

W roku 2011 działalność pomocowa skupiała się na następujących sektorach:

 • dobre rządzenie (good governance) - wzmocnienie administracji państwowej, w tym sektora sprawiedliwości, rozwój niezależnych mediów, edukacja,
 • rozwój prowincji i miasta Ghazni - rozbudowa infrastruktury publicznej (drogi, szkoły, zapewnienie dostępu do wody i elektryczności), tworzenie miejsc pracy, pomoc dla uchodźców,
 • rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo - wprowadzanie upraw alternatywnych do  upraw maku, ochrona zdrowia (budowa i rozbudowa wiejskich ośrodków zdrowia),
 • mała i średnia przedsiębiorczość - rozwój sektora prywatnego, aktywizacja zawodowa kobiet.

W 2011 r. na 36 projektów w Afganistanie przeznaczono kwotę prawie 26 mln PLN (lista projektów w załączniku) ze środków rezerwy celowej MSZ, w tym na realizację 33 projektów Polskiego Zepołu w PRT Ghazni - ok. 23 mln PLN, 2 projektów organizacji pozarządowej - ok. 1 mln PLN oraz jednego projektu Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ - ok. 67 tys. PLN.

W czerwcu 2011 r. MSZ gościł przedstawicieli Afghanistan Civil Service Institute (ACSI). Wizyta miała na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Administracji Publicznej a jej afgańskim odpowiednikiem. W październiku 2011 r. miał miejsce wyjazd ekspertów KSAP do Kabulu, w czasie którego zostały oszacowywane potrzeby strony afgańskiej na poczet cyklu szkoleń w roku 2012. Z kolei w grudniu 2011 r. 45 przedstawicieli afgańskiej administracji wzięło udział w szkoleniu SENSE.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Afganistanu:

powrót

Działania w 2010 r.

W 2010 roku na pomoc dwustronną dla Afganistanu przeznaczono 20,8 mln PLN  (lista projektów w załączniku) ze środków rezerwy celowej MSZ, w tym na realizację 32 projektów POL PRT Ghazni - ok. 20 mln PLN, 1 projektu organizacji pozarządowej - ok. 430 tys. PLN, Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ (3 projekty) - ok. 273 tys. PLN.

Polska przekazała również wpłaty dobrowolne na rzecz Afganistanu: 1 mln USD na rzecz ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust Fund, Fundusz Powierniczy na rzecz Odbudowy Afganistanu) oraz 375 tys. EUR na rzecz WFP (World Food Programme, Światowy Program Żywnościowy).

powrót

Działania w 2009 r.

W 2009 roku pomoc koncentrowała się na następujących sektorach:

 • wzmocnienie struktur państwa i społeczeństwa obywatelskiego, w tym pomoc w organizacji wyborów i tworzeniu systemu spisów wyborców,
 • dywersyfikacja gospodarki, w tym rozwój rolnictwa i upraw alternatywnych wobec plantacji maku opiumowego,
 • dostęp do wody pitnej,
 • ochrona zdrowia, w tym budowa i rozbudowa wiejskich ośrodków zdrowia,
 • edukacja,
 • rozwój prowincji Ghazni.

W 2009 r. zrealizowano 45 projektów dofinansowanych kwotą ponad 15 mln PLN. Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Afganistanu:

powrót

Działania w 2008 r.

W 2008 r. polską pomoc skierowano do następujących sektorów:

 • wzmocnienie struktur państwa, w szczególności walka z korupcją poprzez budowanie sprawnie działającego systemu sądownictwa i szkolenie policji cywilnej,
 • dywersyfikacja gospodarki, w tym rozwój upraw alternatywnych wobec plantacji maku opiumowego,
 • dostęp do wody pitnej,
 • ochrona zdrowia,
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym pomoc w organizacji wyborów i w tworzeniu systemu spisów wyborców,
 • edukacja.

Dodatkowe środki przekazano na inicjatywy wielostronne na rzecz Afganistanu, m.in. działania Światowego Programu Żywnościowego (Protracted Relief and Recovery Operation), projekt Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Fundusz powierniczy na rzecz Odbudowy Afganistanu (Afganistan Reconstruction Trust Fund, ARTF).

W 2008 r. zrealizowano 33 projekty dofinansowane kwotą ponad 5,5 mln PLN. Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Afganistanu:

powrót

w górę

Tagi