Polska pomoc

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej została powołana w 2001 roku jako Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”. Pod obecną nazwą Fundacja Solidarności Międzynarodowej funkcjonuje od 2013 roku.

Do głównych zadań Fundacji należy wspieranie instytucji prodemokratycznych i demokracji w krajach rozwijających się. Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji jest program „Wsparcie Demokracji”, w ramach którego Fundacja przeprowadza m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne oraz projekty wspierające reformy wewnętrzne na poziomie centralnym i lokalnym w oparciu o Przedstawicielstwa Fundacji w Gruzji i na Ukrainie, które zostały uruchomione w 2019 r. Za pośrednictwem Fundacji finansowana jest także działalność Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii.

Rolę Fundacji w polskim systemie współpracy rozwojowej określa ustawa z dnia 16 września 2011 roku o współpracy rozwojowej, dając ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych możliwość przekazywania Fundacji do realizacji zadania w państwach, w których panują szczególne warunki polityczne. Działania Fundacji finansowane są m.in. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową i będącej w dyspozycji MSZ.

Więcej informacji na temat Fundacji i podejmowanych przez nią działań można znaleźć na stronie: http://solidarityfund.pl/pl/.

w górę

Tagi