Polska pomoc

„Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19"- zgłoś się do komisji konkursowej

Zaproszenie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019, poz. 688 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

albo

przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

w terminie do 25 czerwca 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

•czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

•udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

•udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej  w konkursie „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”).

Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1.Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 23.

2.Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.  Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa adres e-mail: iod@msz.gov.pl

3.Dane zostały przekazane do MSZ przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

4.Dane osobowe są przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” w celu powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

6.Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

7.Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164).

8.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania oraz art. 17-19 RODO, o ile będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu).

9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

10.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

w górę

Tagi

Polska Pomoc (26)
COVID-19 (12)