Polska pomoc

 

Zwiększenie kompetencji Mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny

Zrównoważony rozwój regionalny jest imperatywem mołdawskiego rządu. Rozwój we wszystkich obszarach polityki powinien mieć odniesienie regionalne i ważne jest, aby władze publiczne znalazły rozwiązania i integrowały sektory, regiony, polityki regionalne w celu zapewnienia spójności działań na rzecz rozwoju. Ciągłe szkolenia w zakresie planowania strategicznego są jednym z głównych czynników w zapewnieniu spójności, konsekwencji i trwałości wysiłków w sferze rozwoju regionalnego w Mołdawii.

Partnerem w projekcie będzie Akademia Administracji Publicznej (AAP) przy Prezydencie Republiki Mołdawii, która jest najważniejszą uczelnią w Mołdawii kształcącą kadry administracji publicznej. Wybór miejsca realizacji zadania wynika, ze strategicznej roli jaką pełni Akademia w kształtowaniu opinii publicznej w Mołdawii. Akademia jest wskazana jako narodowe centrum wprowadzania polityki państwowej w sferze administracji publicznej, przygotowaniu kadr i naukowo-metodologicznym zabezpieczeniu organów władzy publicznej. W Akademii opracowywane są projekty strategicznych rozwiązań w wielu obszarach polityki i administracji.

Opracowana przy wsparciu ONZ Narodowa Strategia Decentralizacji (NSD) wskazuje AAP jako jedną z wiodących instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie reformy. W 2009 r. zainicjowano program reform w celu umocnienia demokracji, gospodarki rynkowej i zasad państwa prawa i zbliżenia z UE. Sytuacja polityczna oraz wizja procesu reform mających zaowocować dostosowaniem do standardów europejskich, otwierają nowe perspektywy współpracy między samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz Mołdawii.

Rząd mołdawski przyjął w 2010 roku program "Rethink Moldova", zawierający strategiczną wizję reform w kluczowych dziedzinach, a także określający priorytety rozwoju w oparciu o trzy filary: odpowiedzialne sprawowanie rządów, naprawa i rozwój gospodarki, inwestycje w kapitał ludzki. Ponadto rząd mołdawski za jeden z priorytetów uznaje współpracę z UE w dziedzinie polityki regionalnej. W trakcie wdrażania instrumentów europejskiej polityki sąsiedztwa, a także ze względu na niewielki obszar kraju, cała Mołdawia i wszystkie jej samorządy lokalne i regionalne kwalifikują się do realizacji projektów finansowanych w ramach partnerstw transgranicznych. W programie prac rządu Mołdawii "Integracja europejska: wolność, demokracja, dobrobyt", decentralizacja władzy oraz samorząd lokalny uznawane są za strategiczne priorytety.

Celem rządu Mołdawii jest dokonanie rzeczywistej decentralizacji administracyjnej i podatkowej, doskonalenie działań w dziedzinie równowagi finansowej i przydzielanie środków na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także wzmacnianie potencjału administracyjnego władz publicznych poniżej szczebla krajowego. W 2010 r. utworzono specjalną komisję parlamentarną odpowiedzialną za zmianę i uzupełnienie ram prawnych dotyczących procesu decentralizacji i umocnienia samorządu lokalnego ze ścisłym poszanowaniem zasad Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Realizacja wymienionych zamierzeń jest tylko możliwa w połączeniu z podwyższaniem jakości pracy urzędników poprzez szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby szkoleniowe. Dążąc do najbardziej efektywnego sposobu wsparcia mołdawskiej administracji, w ramach projektu będzie wdrożone rozwiązanie systemowe zapewniające trwały efekt także po zakończeniu projektu, poprzez stworzenie Centrum Rozwoju Strategicznego - jednostki mogącej na bieżąco reagować na zmiany i potrzeby, czego efektem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności kadr administracji mołdawskiej w zakresie reformowania instytucji publicznych, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii. Wizyty studyjne i szkolenia dla kadr Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRiB) oraz samorządowców wpisują się w potrzebę szkoleń administracji mołdawskiej z zakresu tworzenia i wdrażania strategii, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym, uwzględniających zagadnienia równości i good governance.

Zwiększenie kompetencji Mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny

Celem ogólnym projektu jest profesjonalizacja administracji rządowej i samorządowej w Mołdawii i zwiększenia potencjału w zakresie opracowywaniu własnych strategii oraz implementacji działań z nich wynikających.

Projekt ma na celu systemowe wsparcie mołdawskiej administracji w kontekście czekających ją wyzwań związanych z reformą kraju i integracją europejską poprzez stworzenie Centrum Rozwoju Strategicznego (CRS) przy Akademii Administracji Publicznej (AAP) odpowiedzialnego za profesjonalne kształcenie kadr administracji oraz szkolenie kadr Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRiB) z zakresu tworzenia strategii oraz przedstawicieli samorządów z zakresu przygotowania strategii lokalnych i ich wdrażania.

W ramach projektu powstanie instytucja potrafiąca szybko i skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby szkoleniowe mołdawskiej administracji. 

Zwiększenie kompetencji Mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Przygotowanie 8 mołdawskich pracowników naukowych do przygotowania Centrum Rozwoju Strategicznego (CRS) i prowadzenia działań edukacyjnych w Mołdawii.  
  2. 8 mołdawskich przedstawicieli administracji szczegółowo zna idee projektu i zapoznała się z polskimi doświadczeniami w zakresie integracji europejskiej.  
  3. Opracowanie strategii CSR z wykorzystaniem polskich doświadczeń, przeszkolenie 8 mołdawskich przedstawicieli administracji z zakresu realizacji strategii. Przekazanie informacji o CRS do wszystkich szczebli administracji w Mołdawii.  
  4. Przygotowanie 100 urzędników do wdrożenia strategii, organizacja konferencji dla 100 uczestników.