Polska pomoc

 

Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych.

Uganda jest jednym z najwyżej położonych państw Afryki (średnia wysokość 1500 m n.p.m.), co powoduje, że dostęp do wód gruntowych często jest utrudniony. Z tego powodu w ubiegłych latach na terenie dystryktu Nakasongola (ok. 150 tys. mieszkańców) przeprowadzono wiele wierceń studni głębinowych, które zostały sfinansowane przez zewnętrznych donatorów (najstarsze studnie zainstalowane przez UNICEF powstały jeszcze w latach osiemdziesiątych). Do mechanizmów pomp używano wówczas rur ocynkowanych, które charakteryzuje niska odporność na korozję. Do bieżących napraw stosowano materiały najtańsze i niskiej jakości.

Obecnie duża liczba studni nie działa z powodu uszkodzeń mechanicznych pomp typu India Mark II. Mieszkańcy wiosek, w których studnia jest popsuta, zmuszeni są pokonywać znaczne odległości w poszukiwaniu wody lub pozyskują ją z bagien albo z deszczówki.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowano 57 studni, które będą mogły zostać naprawione w ramach projektu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i wysokiej jakości materiałów, pompy będą bardziej trwałe, a mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do czystej wody pitnej.

Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych.

Projekt realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2015 r. Działania obejmą modernizację 57 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie 33 wiosek dystryktu Nakasongola. Partnerem lokalnym wykonawcy projektu, Fundacji Innovaid, jest Zakon Franciszkanów Konwentualnych w Kakooge. 

Projekt jest odpowiedzią na problem ograniczonej dostępności czystej wody. Naprawa przestarzałych ujęć wodnych wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców regionu, którzy będą mogli korzystać ze studni położonych w niewielkiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. Przyczyni się to do polepszenia sytuacji higienicznej, a tym samym do zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zakaźne.

Beneficjentami działań będą przede wszystkim mieszkańcy kilkudziesięciu wiosek, w których powstaną zmodernizowane, mniej awaryjne, studnie głębinowe. Ponadto zaangażowani wykonawcy nabędą nowe umiejętności w zakresie przeprowadzania prac modernizacyjnych i naprawczych zepsutych elementów studni głębinowych.

Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych.

Projekt realizowany był w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 r.

Działania projektowe objęły modernizację 69 studni głębinowych (więcej niż zakładano). Do naprawy studni użyte zostały m.in. rury kwasoodporne, cylindry oraz cięgła kwasoodporne. W 3 studniach, ze względu na wysokie zamulenie, przed zainstalowaniem pompy przeprowadzono czyszczenie otworu. Obecnie wszystkie pompy działają poprawnie, a w obszarze, który objęły działania projektowe, problem uszkodzonych pomp został niemalże całkowicie zlikwidowany.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów zmodernizowane studnie są znacznie bardziej odporne na awarie spowodowane korozją. Lokalni wykonawcy posiedli również niezbędną wiedzę wymaganą do dokonywania skutecznych napraw pomp typu India Mark II.

W efekcie realizacji projektu znacząco poprawiła się jakość i przejrzystość wody. Protokoły z pompowań próbnych dowiodły, że w każdej z naprawionych studni woda w ciągu 15 minut stawała się znacznie mniej mętna; po kilku tygodniach użytkowania studni pozyskiwana woda nie miała żadnych śladów zawiesiny czy osadów. Na podstawie informacji otrzymanych z ośrodka zdrowia w Kakooge po wdrożeniu projektu zmniejszyła się ilość pacjentów zgłaszających się z problemami związanymi ze spożywaniem złej jakości wody.