Polska pomoc

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie „POMOC ROZWOJOWA 2011"

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc rozwojowa 2011". Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu: Pomoc rozwojowa dla krajów/regionów wskazanych poniżej:

 

 

 

 

Kraj/region

Sektory wsparcia

Kraje priorytetowe i Partnerstwo Wschodnie

1

Białoruś

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: inicjatywy medialne i wsparcie prasy lokalnej, prywatyzacja, polityka oświatowa, wsparcie grup defaworyzowanych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: działania w zakresie usprawnienia ruchu granicznego, zwalczania nielegalnych migracji i przestępczości celnej
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: specjalistyczne staże dla urzędników w zakresie standardów fitosanitarnych i weterynarii, rozwój zawodowy grup de faworyzowanych
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających małych i średnich przedsiębiorców, zwiększenie efektywności energetycznej

2

Ukraina

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, inicjatywy na rzecz harmonizacji prawa z prawem unijnym (w sektorze wymiaru sprawiedliwości, służb celnych i granicznych; prawodawstwo dot. obrotu ziemią i kataster), reforma systemu emerytalnego, zarządzanie sektorami miejskimi w zakresie usług komunalnych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: inicjatywy w zakresie usprawnienia ruchu granicznego i zwalczania nielegalnej migracji
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wsparcie służb doradztwa rolniczego, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia na wsi
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: programy na rzecz efektywności energetycznej oraz utylizacji odpadów, aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających MSP

3

Afganistan

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: wzmocnienie administracji państwowej, w tym sektora sprawiedliwości, rozwój niezależnych mediów, edukacja)
 • rozwój prowincji i miasta Ghazni, w szczególności: rozbudowa infrastruktury publicznej (w tym dróg, szkół, dostępu do wody i elektryczności), tworzenie miejsc pracy, pomoc dla uchodźców
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wprowadzanie upraw alternatywnych do maku, ochrona zdrowia (w tym budowa i rozbudowa wiejskich ośrodków zdrowia)
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: rozwój sektora prywatnego, aktywizacja zawodowa kobiet

4

Gruzja

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny i decentralizacja, zapobieganie i zwalczanie korupcji, wzmacnianie systemu pomocy społecznej, wzmocnienie niezależnych środków masowego przekazu oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej, zwalczanie nielegalnej migracji
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: działania na rzecz grup defaworyzowanych, leśnictwo i ochrona lasów
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacja zawodowa uchodźców wewnętrznych i grup zmarginalizowanych, ochrona środowiska (utylizacja odpadów), programy na rzecz efektywności energetycznej

5

Mołdowa

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, zarządzanie finansami publicznymi, rozwój samorządności, szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju usług komunalnych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie ruchu granicznego i zwalczanie nielegalnej migracji, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: przygotowanie do wprowadzania standardów fitosanitarnych
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości na sektorach wiejskich, programy na rzecz efektywności energetycznej oraz utylizacji odpadów

6

Armenia, Azerbejdżan

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny, zwalczanie korupcji oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: kontrola ruchu granicznego
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wzmacnianie potencjału miejscowego rolnictwa
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: wspieranie biznesu proekologicznego

7

Autonomia Palestyńska

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: podnoszenie kwalifikacji pracowników służb publicznych
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: szkolenia podwyższające kwalifikacje funkcjonariuszy straży granicznej
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: podwyższenie jakości miejscowej produkcji, zagospodarowanie terenów rolnych i wsparcie wspólnot lokalnych (przede wszystkim gospodarczych), zarządzanie zasobami wodnymi
 • edukacja, w szczególności: rozwój i aktywizacja młodzieży

8

Angola

 • rolnictwo i ochrona środowiska, w szczególności: rozminowywanie, redukcja i rozwiązywanie problemu odpadów
 • edukacja, w szczególności: rozwój zasobów ludzkich (w sektorze żeglugi, rybołówstwa, geologii), zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie podstawowymi średnim, rehabilitacja osób z traumą pokonfliktową
 • ochrona zdrowia, w szczególności: zapobieganie i kontrola rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

Pozostałe kraje biorcy oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA)

9

Afryka Subsaharyjska

 • dostęp do wody pitnej (w szczególności ujęcia wody)
 • ochrona środowiska (w szczególności gospodarka odpadami)
 • edukacja i aktywizacja zawodowa
 • ochrona zdrowia (w szczególności choroby zakaźne)

10

Azja Środkowa

 • dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny, zwalczanie korupcji oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW
 • migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: kontrola ruchu granicznego
 • rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wzmacnianie potencjału miejscowego rolnictwa
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: wspieranie biznesu proekologicznego

1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

w terminie do 19 listopada 2010 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2.      Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pomocy rozwojowej na rzecz przynajmniej 1 kraju objętego konkursem, o którym mowa w kolumnie nr 2 tabeli powyżej lub w przynajmniej 1 dziedzinie pomocy rozwojowej wskazanej w kolumnie nr 3 ww. tabeli.

3.      KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr B).
Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.
Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w załączniku C.
Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.
W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D.

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

6.  Harmonogram konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych MSZ: http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/ oraz w siedzibie MSZ ok. 10 tygodni od terminu składania wniosków projektowych, tj. od 1 grudnia 2010 r. Pisemne poinformowanie projektodawców o wynikach konkursu - do 2 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych MSZ. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 lutego 2011 r.

Posiedzenia plenarne komisji konkursowej będą miały miejsce pomiędzy 29.11. 2010 r. a 03.12.2010 r. (jeden dzień), w pierwszym i ostatnim tygodniu stycznia 2011 r. (odpowiednio po jednym dniu).

Posiedzenia podkomisji dotyczące poszczególnych krajów i regionów będą organizowane od początku do końca stycznia 2011 r. w wymiarze czasowym zależnym od ostatecznej liczby zgłoszonych wniosków projektowych i każde z nich może wymagać dyspozycyjności od 1 do 7 dni roboczych.

Na posiedzeniach podkomisji są omawiane wyniki oceny wniosków projektowych wystawione przez poszczególnych członków komisji konkursowej w oparciu o analizę wniosków dokonaną przed posiedzeniem.

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz