Polska pomoc

 

Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz rozwój usług doradztwa rolniczego

Mołdawska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki tego kraju daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo.

Według dostępnych źródeł w Mołdawii szczególnie w regionach wiejskich występują największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25% społeczeństwa, blisko 45% ludności czynnej zawodowo).

Te katastrofalne wskaźniki są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są również następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii.

W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, wdrażanie innowacji, tworzenie miejsc pracy oraz poprawę wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w celu zabezpieczenia własnych potrzeb żywnościowych oraz wzrostu eksportu, co w bezpośredni sposób powinno wpływać na poprawę sytuacji materialnej i poziomu życia na obszarach wiejskich Mołdawii.

Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz rozwój usług doradztwa rolniczego

Ogólnym celem projektu był wzrost bezpieczeństwa żywnościowego oraz poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, co w długofalowej perspektywie powinno mieć wpływ na ograniczenie ubóstwa i emigracji zarobkowej z mołdawskich wsi.

Wzrost bezpieczeństwa żywnościowego w mołdawskim rolnictwie oznacza głównie spełnienie wymagań sanitarnych HACAP w produkcji i przetwórstwie żywności (co również umożliwi wzrost eksportu) oraz poszerzenie skali i zakresu produkcji rolnej w celu zaspokojenia potrzeb własnych (co wpłynie na ograniczenie importu). Celem bezpośredniem projektu było udzielenie wsparcia dla różnorodnych form hodowli zwierząt, rozwój upraw foliowych sadzonek i innowacyjnych technologii zbioru owoców w sadach, promocja modelowych form przetwórstwa i przechowywania żywności w gospodarstwach rolnych oraz poszerzenie sieci doradztwa rolniczego (w systemie ACSA). W wyniku realizacji projektu wsparcie uzyskało 13 modelowych gospodarstw rolnych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności.

Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz rozwój usług doradztwa rolniczego

W ramach podjętych działań:

- wdrożono innowacyjny systemu elektronicznego zarządzania stadem na fermie bydła mlecznego we wsi Năvîrneţ, rejon Falesti;

- zmechanizowano proces upraw paszowych na 2 fermach hodowli zarodowych kóz i królików we wsi Egoreni, rejon Soroca;

- zainicjowano działalność wytwórni pasz sypkich i granulowanych na fermie hodowli królików zarodowych wsi Braviceni rejon Orhei;

- wprowadzono innowacyjny zbiór owoców w 2 gospodarstwach upraw sadowniczych we wsiach Hîrtop, rejon Cimişlia i Mălăeşti, rejon Orhei;

- powstały 3 folie ogrodnicze upraw sadzonek we wsiach: Negureni, rejon Teleneşti, Bolohan, rejon Orhei i Vorniceni, rejon Strășeni;

- zaczęły prowadzić działalność 2 wytwórnie miodu, propolisu, pyłku i miodu w plastrach przy pasiekach we wsiach: Lipovăţ, rejon Glodeni i Mingir, rejon Hînceşti;

- uruchomiono 2 serowarnie przy gospodarstwach hodowli kóz i owiec we wsiach: Egoreni, rejon Soroca i Braviceni rejon Orhei;

- przeszkolono 12 lokalnych konsultantów doradztwa rolniczego świadczących usługi w systemie ACSA.