Polska pomoc

 

Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole “Princess Basma primary School for Boys and Girls” w Akabie

Szkoła podstawowa „Princess Basma Primary School for Boys and Girls” zlokalizowana jest w ubogiej dzielnicy miasta Aqaba w Jordanii. Uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych lub bardzo ubogich rodzin. Uczą się tu również dzieci uchodźców syryjskich mieszkających w Aqabie. W szkole powstaje pracownia informatyczna, która wymaga wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Nauka w tej szkole jest szansą na zdobycie wykształcenia na poziomie podstawowym dla dzieci z ubogich środowisk. Uczniowie szkoły mają dużo mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia w porównaniu z innymi dziećmi. Nowocześnie wyposażona szkoła daje im możliwość zdobycia określonych umiejętności i dalszy rozwój.  

Strategia Unii Europejskiej odnosząca się do regionu Bliskiego Wschodu, zakłada edukację jako priorytetowy sektor wsparcia. Szkoła została wskazana jako biorca pomocy przez biuro gubernatora Aqaby.

Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole “Princess Basma primary School for Boys and Girls” w Akabie

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2016 r. przez Ambasadę RP w Ammanie. Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt komputerowy, wielofunkcyjne urządzenie drukujące, router i projektor multimedialny publicznej szkoły podstawowej "Princess Basma primary School for Boys and Girls" w Aqabie. W szkole powstaje pracownia informatyczna, która wymaga wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Projekt przyczyni się do poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk, a także dzieci uchodźców przebywających na terenie Jordanii. Sprzęt komputerowy zakupiony przez Ambasadę RP w Ammanie będzie przez wiele następnych lat służyć dzieciom i społeczności lokalnej.  Ambasada dokona zakupu sprzętu komputerowego, a następnie będzie nadzorować transport i montaż zakupionych urządzeń. 

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest szkoła podstawowa w Aqabie, do której uczęszcza 1865 dzieci.

Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole “Princess Basma primary School for Boys and Girls” w Akabie

Projekt został zrealizowany od 14 do 28 sierpnia 2016 r. W jego ramach Ambasada RP w Ammanie zakupiła sprzęt w postaci 17 komputerów, routera, projektora multimedialnego i drukarki wielofunkcyjnej. Placówka nadzorowała transport i montaż zakupionych urządzeń oraz zorganizowała uroczyste otwarcie pracowni. Projekt przyczynia się do polepszenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk, w tym także dzieci uchodźców syryjskich. Z efektów zrealizowanego projektu korzystało będzie ponad 1800 uczniów szkoły.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ponad 29 000 PLN (7 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.