Polska pomoc

Wyniki najnowszego badania opinii publicznej, przeprowadzonego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez TNS OBOP

Trzy czwarte Polaków twierdzi: Polska powinna pomagać biedniejszym krajom

Zdaniem 75% Polaków Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych - tak wskazują wyniki najnowszego badania opinii publicznej, przeprowadzonego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez TNS OBOP. W roku 2005 poparcie dla udzielania pomocy przez Polskę wyrażało 69% polskiego społeczeństwa. Odsetek osób przeciwnych wspieraniu przez Polskę rozwoju biedniejszych krajów zmalał z 25 do 17.

Najczęściej wskazywanymi powodami, dla których Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową są moralny obowiązek pomagania biedniejszym krajom i pomoc uzyskana w przeszłości przez Polskę. Wśród przeciwników pomocy dominuje przekonanie, że naszym priorytetem powinno być rozwiązanie własnych problemów i że Polska nie jest wystarczająco zamożna, by pomagać innym krajom.

22% Polaków deklaruje, że słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju. W opinii Polaków, największe wyzwania na drodze rozwoju krajów słabiej rozwiniętych stanowią choroby zakaźne, w tym HIV/AIDS, konflikty zbrojne i inne konflikty wewnętrzne oraz dostęp do wody pitnej.

Do preferowanych sposobów wspierania przez Polskę rozwoju krajów biedniejszych należą: umożliwianie studentom z tych krajów studiowania w Polsce, wysyłanie wolontariuszy, inwestycje polskich firm w tych krajach, a także większe otwarcie polskiego rynku na produkty z krajów rozwijających się. Dziedzinami wskazywanymi najczęściej jako te, w których Polska ma najwięcej do zaoferowania krajom biedniejszym są edukacja i służba zdrowia.

Za najlepsze sposoby promowania przez Polskę demokracji w krajach, w których istnieją niedemokratyczne rządy respondenci uznali wymianę młodzieży z tymi krajami i wspieranie niezależnego radia i telewizji, które nadawałyby spoza ich granic. Wskazali także na celowość poruszania przez Polskę kwestii promowania demokracji na forach organizacji międzynarodowych.

Zdaniem Polaków, Polska powinna przede wszystkim pomagać krajom Afryki, a w następnej kolejności naszych wschodnim sąsiadom: Ukrainie i Białorusi.

Większość Polaków uważa, że polska pomoc powinna być przekazywana głównie za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych.

55% Polaków zgadza się, aby z ich podatków polski rząd przeznaczał 3 złote lub więcej miesięcznie na pomoc dla biedniejszych krajów.
w górę

Tagi