Polska pomoc

 

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego

Mołdawia leży na szlakach migracyjnych do Europy Środkowej i Zachodniej, a także szlakach związanych z działalnością grup przestępczych zajmujących się przemytem substancji odurzających, handlem ludźmi. Ponadto ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Rumunią, należącą do Unii Europejskiej, wdrażanie unijnych standardów ochrony i kontroli granicy państwowej oraz wzmacnianie potencjału kadrowego mołdawskich służb granicznych jest szczególnie istotne dla bezpieczeństwa tego kraju i państw sąsiedzkich.

Wzmacnianie potencjału całej formacji poprzez podnoszenie kompetencji poszczególnych osób przekłada się na efektywność kontroli ruchu granicznego oraz skuteczność ochrony granicy UE. Jedynie profesjonalnie przygotowane kadry oraz wysokiej jakości sprzęt dają rękojmię właściwego zarządzania granicami.

Policja Graniczna Mołdawii od lipca 2012 r. została włączona w struktury resortu spraw wewnętrznych, w związku z czym podjęto wewnętrzne działania legislacyjne (ustawa o Policji Granicznej, regulacje dot. wykonywania kontroli granicznej, poruszania się w strefie nadgranicznej oraz przekraczania granicy). Przedmiotowe regulacje zostały opracowane w oparciu o dobre praktyki krajów unijnych, w szczególności uwzględniono w nich efekty misji EUBAM.

Od 28 kwietnia 2014 r. Mołdawia jako pierwszy kraj w ramach Partnerstwa Wschodniego została objęta ruchem bezwizowym. Wypełniając kryteria ruchu bezwizowego Mołdawia przeprowadziła szereg reform, które wzmocniły bezpieczeństwo publiczne oraz poprawiły obszar kompetencji administracji publicznej i rządowej.

Policja Graniczna Mołdawii każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest zbliżenie do standardów UE. Działania te ściśle korelują ze strategią UE w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania granicami.

W wyniku działań pomocowych zrealizowanych w latach 2013-2015 przez polską Straż Graniczną mołdawski partner wprowadził szereg zmian strukturalnych i systemowych. Wśród wprowadzonych zmian należy wymienić wdrożenie systemu analitycznego (analiza ryzyka i analiza kryminalna) na różnych poziomach odpowiedzialności służbowej (taktyczny, operacyjny, strategiczny), a także modernizację systemu szkolenia m.in. z zakresu technik interwencji (zmiana struktury organizacyjnej ośrodka szkolenia Policji Granicznej w Ungheni oraz wdrożenie nowego programu szkolenia) oraz zagadnień z pierwszej pomocy, które realizowane są przez multiplikatorów, wyszkolonych w 2017 r.

Centrum szkoleniowe mołdawskiej straży granicznej

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dwuletni projekt modułowy (2017-2018) obejmuje mi.in. działania szkoleniowe, związane z podnoszeniem kompetencji funkcjonariuszy i pracowników Policji Granicznej Mołdawii w wybranych płaszczyznach odpowiedzialności służbowej oraz działania związane z modernizacją sali do szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, a także przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu.

Moduł I (2017) obejmuje realizację szkoleń, m.in. dla trenerów udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty mające na celu opracowanie na rzecz beneficjenta programu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także szkolenia z kryminalnej analizy jako źródła informacji wykorzystywanego w działaniach formacji granicznych, taktyki i techniki wykrywania oraz zwalczania przestępczości transgranicznej, zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z nielegalnym przewozem przez granicę materiałów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz zapewnienia porządku publicznego w przejściu granicznym, w związku z wystąpieniem zdarzenia związanego z przemytem materiałów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

W ramach modułu I zostanie również wykonana modernizacja sali do szkoleń z pierwszej pomocy, w oparciu o pomieszczenia dydaktyczne ośrodka szkolenia w Ungheni.

Moduł II (2018) będzie miał na celu podwyższenie kompetencji przedstawicieli Policji Granicznej Mołdawii z zakresu: podstaw udzielenia pierwszej pomocy, a także aplikowania o środki zewnętrzne i zarządzania projektami. Ponadto w ramach Modułu II zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny do sali szkoleniowej z zakresu pierwszej pomocy.

Łącznie w ramach projektu planuje się realizację 11 działań o charakterze szkoleniowym, w ramach których zostanie przeszkolonych około 115 osób oraz 2 działania warsztatowe. Ostatnim działaniem będzie wizyta podsumowująca projekt. 

Uczestnicy jednego ze szkoleń

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego

W ramach I modułu projektu osiągnięto poniższe rezultaty:

-  przeprowadzenie 10 szkoleń dla 92 osób, w tym:

  • szkolenie trenerów multiplikatorów z udzielania pierwszej pomocy w warunkach służby - czas trwania edycji: 10 dni szkoleniowych; ilość edycji: 1; ilość osób w edycji: 6; miejsce realizacji: CSSG w Kętrzynie;
  • warsztaty dotyczące opracowania na rzecz Policji Granicznej Mołdawii programu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w służbie - czas trwania edycji: 5 dni roboczych; ilość edycji: 2; ilość osób w edycji: 3; miejsce realizacji: CSSG w Kętrzynie oraz w Mołdawii;
  • warsztaty dotyczące kryminalnej analizy operacyjnej jako źródło informacji w działaniach formacji granicznych - czas trwania edycji: 5 dni szkoleniowych; ilość edycji: 2; ilość osób w edycji: 12; miejsce realizacji: Mołdawia;
  • szkolenia nt. taktyki i techniki wykrywania oraz zwalczania przestępczości transgranicznej - czas trwania edycji: 5 dni szkoleniowych; ilość edycji: 2; ilość osób w edycji: 12; miejsce realizacji: Mołdawia;
  • szkolenia nt. zapobieganie i zwalczanie przestępczości transgranicznej związanej z nielegalnym przewozem przez granicę materiałów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu - czas trwania edycji: 7 dni szkoleniowych; ilość edycji: 2; ilość osób w edycji: 12; miejsce realizacji: Mołdawia;
  • szkolenia nt. zapewnienie porządku publicznego w przejściu granicznym w związku z wystąpieniem zdarzenia związanego z przemytem materiałów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu - czas trwania edycji: 7 dni szkoleniowych; ilość edycji: 1; ilość osób w edycji: 8; miejsce realizacji: CSSG w Kętrzynie.

- modernizacja sali do prowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w ośrodku szkolenia Policji Granicznej w Ungheni.

W trakcie realizacji II modułu projektu przeprowadzono:

- dwa 5-dniowe szkolenia z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia z zasad aplikowania o środki zewnętrzne i zarządzania projektami (w ośrodku szkoleniowym w Ungheni);

- szkolenie z zasad aplikowania o środki zewnętrzne i zarządzania projektami w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie;

- 2-dniowa wizytę podsumowująca realizacje projektu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Ponadto zakupiono wyposażenie sali do realizacji szkoleń z pierwszej pomocy w oparciu o pomieszczenia dydaktyczne ośrodka szkolenia mołdawskiej Policji Granicznej w Ungheni.

W wyniku realizacji projektu 115 funkcjonariuszy Policji Granicznej Mołdawii zdobyło wiedzę i umiejętności w zakresie udzielanie pierwszej pomocy, które będą mogli stosować w codziennej służbie w ochronie granicy. Ponadto 29 przedstawicieli Policji zdobyło wiedzę nt. aplikowania o środki zewnętrzne i zarządzania projektami, które to umiejętności będą pomocne przy ubieganiu się o fundusze niezbędne dla dalszego rozwoju ww. instytucji. Natomiast przekazanie sprzętu dydaktycznego na rzecz ośrodka szkolenia mołdawskiej policji granicznej w Ungheni wpłynie na wydłużenie trwałości projektu, a także umożliwi wdrażanie szkoleń, które nie będą wymagały dofinansowania zewnętrznego